U 2094 CHEMOPUR RW 1SCH - miešanie na zákazku
U 2094 CHEMOPUR RW 1SCH - miešanie na zákazku

Značka: Chemolak

97,42 €s DPH

81,18 €bez DPH

U 2094 CHEMOPUR RW 1SCH - miešanie na zákazku
Zatvoriť

U 2094 CHEMOPUR RW 1SCH - miešanie na zákazku

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01117

U 2094 CHEMOPUR RW 1SCH - miešanie na zákazku

U 2094 sa používa ako základný aj vrchný matný resp. polomatný náter na oceľové konštrukcie, betónové podlahy, opravy oceľových konštrukcií, železničných vagónov a inej dopravnej techniky tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4 – C5…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

97,42 €s DPH

81,18 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

U 2094 CHEMOPUR RW 1SCHfarba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová

Popis
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku akrylátovej živice a organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív.

Použitie
U 2094 sa používa ako základný aj vrchný matný resp. polomatný náter na oceľové konštrukcie, opravy oceľových konštrukcií, železničných vagónov a inej dopravnej techniky tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4 – C5.

Túto farbu miešame podľa RAL vzorkovníka na objednávku. Zavolajte nám a pripravíme Vám cenovú ponuku

Farebný odtieň
podľa farebnej vzorkovnice STN 67 3076, RAL alebo podľa vzoru odberateľa

Riedidlo

U 6051

Tužidlo

U 7081

Pomer tuženia

5 dielov U 2094 : 1 diel U 7081 (hmotnostný)

Výdatnosť:

8 m2 /l pri hrúbke 60 nm Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly .
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov

1 hodnotenie
Dušan Kráľ

19. október 2021

Chcem sa poďakovať za profesionálny prístup Vašej spoločnosti pri plnení našej požiadavky na maľovanie čiar v hale - logistického layoutu nových výrobných priestorov našej spoločnosti. Nakoľko značenie prebiehalo už počas výrobných a sťahovacích aktivít, chcem vyzdvihnúť hlavne proaktívnu komunikáciiu Vašich pracovníkov s našimi, tak aby bol čo najmenej ovplyvňovaný náš výrobný a sťahovací proces. Maľovanie čiar bolo vykonané podľa časového harmonogramu načas a v požadovanej kvalite. Taktiež sme boli veľmi spokojní s urobením finálneho poriadku Vašimi ľuďmi po vykonaní značkovacích prác. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že pozitívne vnímame Vašu prítomnosť ako majiteľa spoločnosti u nás v prvý deň vykonávania prác. V prípade ďalšej našej potreby realizovať obnovu resp. vytvorenie značenia čiarami nových layoutov vieme na koho sa obrátiť. S pozdravom,... Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Odporúčam tento eshop
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) U 2094 CHEMOPUR RW 1SCH - miešanie na zákazku

97,42 € - 192,76 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
3,5 l miešanie C00879 3,5 l miešanie
C00879
skladom 97,42 € skladom 97,42 €
+
-
10 kg miešanie C01118 10 kg miešanie
C01118
skladom 192,76 € skladom 192,76 €
+
-