CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba
CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba

Značka: Chemolak

18,40 €s DPH

15,33 €bez DPH

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba
Zatvoriť

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01117

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba

U 2094 sa používa ako základný aj vrchný matný resp. polomatný náter na oceľové konštrukcie, betónové podlahy, opravy oceľových konštrukcií, železničných vagónov a inej dopravnej techniky tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4 – C5…

Zobraziť viac
farba (192)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

18,40 €s DPH

15,33 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-

Popis produktu

U 2094 CHEMOPUR RW 1SCHfarba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová

Popis
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku akrylátovej živice a organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív.

Použitie
U 2094 sa používa ako základný aj vrchný matný resp. polomatný náter na oceľové konštrukcie, opravy oceľových konštrukcií, železničných vagónov a inej dopravnej techniky tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4 – C5.

Túto farbu miešame podľa RAL vzorkovníka na objednávku. Zavolajte nám a pripravíme Vám cenovú ponuku

Farebný odtieň
podľa farebnej vzorkovnice STN 67 3076, RAL alebo podľa vzoru odberateľa

Riedidlo

U 6051

Tužidlo

U 7081

Pomer tuženia

5 dielov U 2094 : 1 diel U 7081 (hmotnostný)

Výdatnosť:

8 m2 /l pri hrúbke 60 nm Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly .
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

0% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(0 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie

Vášmu hľadaniu nevyhovujú žiadne recenzie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (576) CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba

18,40 € - 288,23 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 1000 - zelenobéžová 0,8 L
0,8 L C02941 RAL 1000 - zelenobéžová 0,8 L
C02941
skladom 21,80 € skladom 21,80 €
+
-
RAL 1000 - zelenobéžová 4 L
4 L C02942 RAL 1000 - zelenobéžová 4 L
C02942
skladom 96,89 € skladom 96,89 €
+
-
RAL 1000 - zelenobéžová 8 L
8 L C02943 RAL 1000 - zelenobéžová 8 L
C02943
skladom 191,48 € skladom 191,48 €
+
-
RAL 1001 - béžová 0,8 L
0,8 L C02944 RAL 1001 - béžová 0,8 L
C02944
skladom 19,87 € skladom 19,87 €
+
-
RAL 1001 - béžová 4 L
4 L C02945 RAL 1001 - béžová 4 L
C02945
skladom 87,26 € skladom 87,26 €
+
-
RAL 1001 - béžová 8 L
8 L C02946 RAL 1001 - béžová 8 L
C02946
skladom 172,22 € skladom 172,22 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 0,8 L
0,8 L C02947 RAL 1002 - piesková žltá 0,8 L
C02947
skladom 19,31 € skladom 19,31 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 4 L
4 L C02948 RAL 1002 - piesková žltá 4 L
C02948
skladom 84,49 € skladom 84,49 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 8 L
8 L C02949 RAL 1002 - piesková žltá 8 L
C02949
skladom 166,70 € skladom 166,70 €
+
-
RAL 1003 - signálna žltá 0,8 L
0,8 L C02950 RAL 1003 - signálna žltá 0,8 L
C02950
skladom 22,46 € skladom 22,46 €
+
-