Farby na strechu

Farba na strechu musí odolávať poveternostným vplyvom. Až 60% samotnej životnosti farby na strechu tvorí kvalita prípravy podkladu. Pomocou filtrov sa rozhodnite pre farbu na strechu 2v1, 3v1 alebo ste zástancom starej školy najprv základná farba a potom vrchná farba na strechu. Vždy záleží na tom, ako kvalitne očistíte, obrúsite, odmastíte a umyjete strechu vodou. Farby na strechu 2v1 vám ušetria čas aj prácu s natieraním, pretože obsahuje základnú a vrchnú farbu v jednom. Avšak čím hrubší náter užijete, tým dlhšiu životnosť náteru poskytnete.  Strechu pred natieraním farby je potreba najskôr pripraviť. Povrch umyť vodou, vybrúsiť hrdzu a olupujúcu sa farbu. Nezabudnite na technický benzín, odhrdzovač a drôtenú kefu. Ak máte strechu z čerstvého pozinku je potreba aplikovať farbu vhodnú na čerstvý pozink. Inak hrozí, že sa vám farba v krátkom časom olúpe.

Ako správne natrieť plechovú strechu?


Prečo si farbu na strechu kúpiť cez náš eshop? 

- Pozrite si recenzie, názory a fotografie od našich zákazníkov, ktorým farba na streche už uschla :) Záleží nám na výsledku našich zákazníkov a sme s nimi v kontakte aj po objednávke.

- Za fotografiu a slovné zhodnotenie ako sa vám farba na strechu páči Vám vrátime 30€ na ďalší nákup 

- Farby na strechu máme skladom a expedujeme expresne ešte v deň objednávky

- v ponuke máme tiež gumovú farbu na strechu

- Máme najširší výber farieb na strechu, a skutočne máte z čoho vyberať. Výber vám uľahčíme kvalitnými filtrami 

- okrem skvelej ceny farby nakúpite u nás výhodne aj všetky pomôcky ako sú odmasťovače, odhrdzovače, štetce či valce

- Radi Vám telefonicky poradíme. Zavolajte nám 041/2028892 a poradíme vám najvhodnejšiu farbu na strechu

TIP:

Prečítajte si naše blogové články

 11 bodov ako správne natrieť strechu! 

Najlepšia farba na strechu - natierame a vyberáme  

Referencia Superkov 2v1 farba na kov

Skryť popis Pokračovať
SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1

SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1

Superkov je základný i vrchný antikorózny náter na kov, plechové strešné krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapy a pod. vystavené trvalému pôsobeniu poveternostných podmienok. Pôsobí ako kvalitný antikorózny základ a zároveň ako vrchný ochranný náter s vysokým bariérovým účinkom. Obsahuje inhibítory korózie vrátane absorbérov UV žiarenia, ktoré pôsobia proti degradácií náteru vplyvom vonkajších podmienok.  Riedenie:- S 6005 / S 6006 Výdatnosť: - 7-9 m2/kg v jednej vrstve  Výsledný efekt náteru: - matný Príprava podkladu a náter farby Natierané plochy musia byť suché, odmastené a zbavené nečistôt, hrdze a nepriľnavých náterov. Pred použitím je potrebné obsah plechovky dôkladne rozmiešať, poprípade mierne nariediť na potrebné konzistenciu. Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním v 2-3 vrstvách pri teplote +5°C až +25°C. Interval medzi jednotlivými nátermi je minimálne 6 hodín pri teplote +20°C. Náter na dotyk zasychá do 4 hodín, vytvrdzuje do 24 hodín.  Povrchy, ktoré sú silne skorodované alebo ťažšie čistiteľne odporúčame najskôr natrieť náterom Fest Primer. Následne Superkov aplikujte v dobe, keď Fest Primer ešte mierne dolepuje a to v časovom rozmedzí 2 až 24 hodín. Touto kombináciou náterov sa zvýši kvalita a životnosť celého náterového systéme.  Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372Aquatic Chronic 2, H411Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieMôže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označenia Výstražné symboly: Signálne slovo: Nebezpečenstvo Nebezpečné látky EO bis(benztriazolyl)phenylpropionát Nízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia kremeň (SiO2)Cobaltum-[bis(2-etylhexanoát)] Výstražné upozornenia H226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P391 Uniknutý produkt zoberte.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

od 12,44 € s DPH

Fest Primer - základný PU lak na kovy

Fest Primer - základný PU lak na kovy

Fest Primer je ochranný a kotviaci polyuretánový prípravok na kovové aj iné pórovité materiály. Zabraňuje rozvoju korózie, zvyšuje priľnavosť a životnosť celého náterového systému. Je nízkoviskózny, chemicky reaguje s vlhkosťou v podklade a vytvára mimoriadne tenký lakový film.V prípade aplikácie na pórovité materiály pôsobí ako hĺbkový penetračný a spevňujúci náter, ktorý zbavuje podklad zostatkovej vlhkosti.  Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava. Na vrchný náter odporúčame:  - Superkov, Superfest, Epoxyban, Tlumex Plast PLus  Spotreba: - cca 15-20 m2/kg Riedenie: - neriedi sa ( čistenie pomôcok S 6005) Použitie - základné antikorózne nátery kovov, problematické povrchy so zvyškami korózie a starých nedočistených máterov, hladké kovové materiály - oceľ, antikor, oceľ so zostatkovou hrdzou, hliník, mosadz, zinok, pozinkovaný plech, farebné kovy Príprava podkladu a spôsob nanášania Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty, starých nesúdržných alebo málo súdržných náterov a silných vrstiev korózie.Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním pri teplotách +5°C až +25°C v jednej až dvoch vrstvách. Interval medzi vrstvami je cca 2 hodiny pri 20°C. Pred aplikáciou ďalších náterových hmôt je nutná aplikačná prestávka v rozmedzí 2 až 24 hodín v závislosti od poveternostných podmienok. Náter aplikujte ešte v dobe , kým Fest Primer ešte mierne dolepuje. Pri napúšťaní savých materiálov je možné aplikovať druhú vrstvu ihneď po vsiaknutí predošlej. Výrobok nie je určený pre náter, ktorý prichádza do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a k náterom detského nábytku a hračiek. Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 3, H331 Resp. Sens. 1, H334 Carc. 2, H351STOT RE 2, H373Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieDráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri kontakte s pokožkou.Toxický pri vdýchnutí. 2.2 Prvky označeníVýstražný symbol nebezpečnosti Signálne slovoNebezpečenstvoNebezpečné látkyxylén etylbenzénaromatický prepolymér polyizokyanátu aromatický prepolymér polyizokyanátu Difenylmethandiisokyanát (izoméry a homológy) 4,4'-metyléndifenyl-diizokyanátdifenylmetán-2,4'-diizokyanát 4-metyl-m-fenylén-diizokyanát 2,2'-metyléndifenyl-diizokyanátŠtandardné vety o nebezpečnostiH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H331 Toxický pri vdýchnutí.H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanieP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

od 17,87 € s DPH

SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach

SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach

Superfest je najkvalitnejšia základná a vrchná antikorózna náterová hmota na kov s vysokým obsahom sušiny. Náterový film je odolný, pružný s dlhou životnosťou, s UV absorbérom, obsahujúci efektívne inhibítory korózie. Spotreba: - cca 6-8 m2/kg v závislosti od kvality podkladu a spôsobu nanášania Riedenie: - S 6006 (striekanie - S 6001) Použitie: - vonkajšie i vnútorné nátery kovov - plechové strešné krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapy, ploty a iné kovové materiály Pozinkovaný plech odporúčame nechať prirodzenou cestou zoxidovať. Príprava podkladu a spôsob nanášania Natierané plochy musia byť suché, odmastené a zbavené nečistôt, hrdze a starých nesúdržných náterov. Mimoriadnu pozornosť venujte riadnemu premiešaniu hlavne pred prvým náterom. Vysoký obsah pevných častíc môže pri nedostatočnom rozmiešaní spôsobiť leskové rozdiely. Podľa potreby je možné náter mierne nariediť - maximálne 5% na potrebnú konzistenciu. Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním minimálne v dvoch vrstvách pri teplote +5°C až 25°C. Interval medzi jednotlivými nátermi je minimálne 24 hodín. Náter zasychá na dotyk do 4 hodín, vytvrdzuje do 48 hodín. Na dlhodobú ochranu stačia 2 vrstvy Superfestu bez predchádzajúceho základného náteru.  Pri natieraní súvislých väčších plôch doporučujeme použiť výrobky rovnakých šarží prípadne obsah jednotlivých balení zmiešať a homogenizovať. Farebné a ľahké kovy alebo povrchy ťažko očistiteľné odporúčame najskôr ošetriť kotviacim prípravkom - Fest Primer. Zvýši sa tak kvalita a životnosť celého náterového systému. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372Aquatic Chronic 2, H411Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostrediePri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Prvky označovania Výstražné symboly: Signálne slovo: Nebezpečenstvo Nebezpečné látky Nízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia kremeň (SiO2)xylén ftalanhydrid benzén Výstražné upozornenia H226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

od 15,84 € s DPH

PANSSARIPESU ROOF CLEANER - čistič strechy

PANSSARIPESU ROOF CLEANER - čistič strechy

Emulgačný čistiaci prostriedok obsahujúci čpavok určený na čistenie plechových striech.  PRÍKLADY POUŽITIA  Čistiaci prostriedok na čistenie pozinkovaných povrchov. Emulguje špinu, mastnotu, olej atď. Je tiež vhodný na čistenie nových aj starých pozinkovaných povrchov. PRÍPRAVA POVRCHU: Z povrchu odstráňte všetku hrdzu pomocou škrabky alebo drôtenej kefy. Odstráňte popraskaný a odlupujúci náter z predtým natieraných povrchov.  ZRIEĎOVACÍ POMER: 1 diel čistiaceho prostriedku a 4 diely vody.  ČISTENIE: Aplikujte čistiaci prostriedok na povrch a očistite kefou. Dôkladne opláchnite s vodou. Pred natieraním nechajte povrch vyschnúť.   

62,53 € s DPH

Filtrovať
57 produktov
 • Najpredávanejší
Odobrať
DETECHA

Superkov satin - vysokoodolný antikorózny syntetický náter

Superkov Satin je základná aj vrchná náterová hmota v jednom, ktorá poskytuje aj dokonalú antikoróznu ochranu. Pôsobí proti… Viac
+32 variantov

od 13,93 € s DPH

skladom 4 varianty

U vás vo štvrtok

 • Najpredávanejší
Odobrať
DETECHA

SUPERKOV - Antikorózna syntetická farba 2v1

Superkov je základný i vrchný antikorózny náter na kov, plechové strešné krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapy a pod. vystavené… Viac
+19 variantov

od 12,44 € s DPH

skladom 1 variant

U vás vo štvrtok

 • Veľmi kvalitný
Odobrať
DETECHA

SUPERFEST - Farba 2v1 na strechy v náročnejších podmienkach

Superfest je základná a vrchná antikorózna náterová hmota na kov s vysokým obsahom sušiny. Náterový film je odolný, pružný s… Viac
+16 variantov

od 15,84 € s DPH

skladom 1 variant

U vás vo štvrtok

Odobrať
DUPLI COLOR

ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

Syntetická farba pre náter kovových podkladov s vynikajúcou pružnosťou, odolnosťou voči úderu a dobrou charakteristikou… Viac
+102 variantov

od 8,40 € s DPH

10,75 €
 • Ušetríte 22%
 • skladom 4 varianty

  U vás v stredu

  Odobrať
  Chemolak

  U 2081 CHEMOPUR E - Vrchná polyuretánová farba

  Vrchná, polyuretánová dvojzložková farba určená na nátery kovu - strechy, brány, ploty, nádrže alebo konštrukcie. Polyuretánový… Viac
  +586 variantov
  Odobrať
  NOVOCHEMA

  SYNTA S 2013 - Vrchná syntetická farba

  Vrchná syntetická farba určená pre nátery kovov a iných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Náter je odolný voči… Viac
  +106 variantov
  Odobrať
  DETECHA

  Fest Primer - základný PU lak na kovy

  Fest Primer je ochranný a kotviaci polyuretánový prípravok na kovové aj iné pórovité materiály. Zabraňuje rozvoju korózie,… Viac
  +2 varianty

  od 17,87 € s DPH

  skladom všetky varianty

  U vás v utorok

  Odobrať
  NOVOCHEMA

  RENOLAST - Asfaltohliníková farba na strechu

  Asfaltohliníková farba určená pre náter plechových a bitúmenových striech, ktorá okrem izolačného a konzervačného účinku… Viac
  +4 varianty

  od 32,47 € s DPH

  skladom 3 varianty

  U vás vo štvrtok

  Odobrať
  Noxyde Pegarust

  NOXYDE PEGARUST - Elastická farba na oceľ a pozink v jednej vrstve

  Noxyde je rozpúšťadlová samozákladová farba, ktorú je možné nanášať priamo na podklad. Vyniká vysokou pružnosťou a elastickosťou,… Viac
  +3 varianty

  od 513,33 € s DPH

  692,58 €
 • Ušetríte 26%
 • skladom 1 variant

  U vás v stredu

  Odobrať
  eFarby.sk

  Set náradia na čistenie kovu

  Ak plánujete natierať a obnoviť starší, nie pekne vyzerajúci náter plotu, brány alebo menšej konštrukcie, je potrebné povrch… Viac

  9,99 €s DPH

  skladom

  U vás v utorok

  • Na tomto ušetríte
  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  HARDLUX DIRECT 3v1 - Antikorózna farba na kov

  Antikorózny základný aj vrchný náter pre ochranu vnútorných aj vonkajších povrchov. Je možné ho aplikovať priamo na skorodovaný… Viac
  +42 variantov
  • Veľmi kvalitný
  Odobrať
  ZINGA

  Zinga - zinková farba na galvanizáciu za studena

  Jednozložková zinková farba Zinga s 96% zinku v suchom nátere, poskytuje katodickú ochranu železných kovov. Je to unikátny systém… Viac
  +7 variantov
  Odobrať
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

  HOSTAGRUND 3v1 PRIM S2177 - Jednovrstvá farba na kov

  Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné… Viac
  +25 variantov
  Odobrať
  Chemolak

  CHEMOPUR G U 2061 - Základná polyuretánová farba

  Polyuretánová dvojzložková farba slúžiaca ako základný náter na kovové podklady - strechy, nádrže, ploty, brány alebo konštrukcie… Viac
  +12 variantov
  Odobrať
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

  FEST-B 2v1 S2141 - Farba na strechy

  Antikorózna farba 2v1 s obsahom grafitu, ktorá je určená pre aplikáciu na kov v exteriéri. Okrem inhibítorov korózie obsahuje aj… Viac
  +25 variantov
  Odobrať
  NOVOCHEMA

  SYNTADUR S 2000 - Základná syntetická farba

  Syntetická farba, ktorá slúži ako základný náter pod syntetické, vodou riediteľné a nitrocelulózové farby pri náteroch kovu,… Viac
  +16 variantov
  Odobrať
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

  INDUSTROL UNIVERZÁL S2013 - Syntetická farba na kov a drevo

  Syntetická lesklá farba dostupná v širokej škále odtieňov pre použitie v interiéri aj exteriéri. Má vynikajúcu kryciu schopnosť a… Viac
  +71 variantov
  Odobrať
  DUPLI COLOR

  PENETRÁTOR - základná farba na silnú koróziu

  Špeciálna farba pre náter povrchov, ktoré sú narušené hĺbkovou koróziou. Penetruje do korózie pričom vytlačuje vodu a vzduch… Viac
  +6 variantov
  Odobrať
  SLOVLAK

  RENOKOV 2v1 - Antikorózna farba na strechy

  Syntetická antikorózna farba na kov v interiéri i exteriéri - oceľ, zoxidovaná pozinkovaná oceľ i železo. Vhodná je aj pre obnovu… Viac
  +21 variantov
  Odobrať
  Chemolak

  STRECHONA 2v1 - Antikorózna farba na kovové strechy

  Alkydová antikorózna farba 2v1 , ktorá sa využíva prevažne na nové a renovačné nátery kovových plôch - strechy, brány, zábradlia,… Viac
  +9 variantov
  Odobrať
  PARAMO

  Gumoasfalt SA 12 - asfaltová farba na plochú strechu

  Asfaltová bentonitová náterová hmota, ktorá sa využíva k vytvoreniu bezšvových hydroizolačných vrstiev na plochých strechách a na… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

  FORMEX S 2003 - Základná farba na pozink a ľahké kovy

  Syntetická antikorózna základná farba určená k náterom ľahkých farebných kovov a železa. Vyznačuje sa rýchlym zasychaním a… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  Chemolak

  VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba

  Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov. Je vhodná pre… Viac
  +567 variantov
  Odobrať
  Tikkurila

  PANSSARIPESU ROOF CLEANER - čistič strechy

  Emulgačný čistiaci prostriedok obsahujúci čpavok určený na čistenie plechových striech. PRÍKLADY POUŽITIA Čistiaci prostriedok… Viac
  +1 variant