Laky na betón

Lak na betón je určený na náter betónových plôch. Lak na betón je jedinečná podlahová náterová hmota vhodná do interiéru aj exteriéru ( UV filter ) s vysokou odolnosťou chemickým látkam, proti šmykovými vlastnosťami a odolnosťou vysokým teplotám. Konkrétne ETERNAL lak na betón za našej ponuky je vhodný na nátery hladkých povrchov bez potreby brúsenia, tryskania ako lak na leštený betón, lak na dlažbu, lak na zámkovú dlažbu ( mokrý efekt ) a aj ako lak na kamienkový koberec ( epoxidový kamienkový koberec ). Napríklad náter silážnej jamy, alebo zámkovej dlažby je najvhodnejšie spraviť výrobkom Estedien EK 90. Inak je lak na betón vhodný na leštené aj neleštené podlahy v pivniciach, skladoch, chodníkoch. Laky na betón sú účinnou ochranou pred opotrebovaním. voči nepriaznivým vplyvom prostredia. Zamedzia nasiakavosti vlhkosti do materiálu a predĺžia jeho životnosť.

Skryť popis Pokračovať
Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón

Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón

Estedien EK 90 je syntetický penetračný a impregnačný lak s izolačnými účinkami určený na betón a savé podklady.Má výbornú odolnosť proti vode a roztokom slabých kyselín a zásad. Zabraňuje presakovaniu, chráni podklad pred znečistením a pred korozívnymi účinkami kyslých štiav. Spotreba: - cca 2-5 m2/kg v jednej vrstve v závislosti od savosti podkladu  Riedenie: - S 6005 Použitie Vonkajšie i vnútorné nátery  - betón,  - betónové podlahy,  - silážne jamy,  - žľaby,  - odpadové záchytky,  - zámková dlažba,  - pórobetón,  - tehlové murivo,  - umelý pieskovec a podobne.  Prípravok je možné použiť aj na plochy, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pokrmami.   Príprava podkladu a spôsob nanášania  Podklad musí byť pred náterom suchý, celistvý, vyzretý, zbavený všetkých mechanických nečistôt a starých nepriľnavých náterov. Estedien aplikujte štetcom alebo valcom. Pracujte v dobre vetranom prostredí pri teplote od +5°C až +25°C. Nepracujte na priamo prudkom slnku.  Prípravok by mal penetrovať čo najviac do podkladu - z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť ako prvú penetračnú vrstvu. Na málo savé podklady - riedenie je možné až do pomeru 1:1 s riedidlom S 6005Extrémne savé a porézne materiály penetráciu nevyžadujú a natierajú sa neriedeným prípravkom.  Pre vytvorenie izolačnej vrstvy nanášajte Estedien až dovtedy, kým nátery nevytvorí tenký celistvý film. Náter zasychá a je pretierateľný v závislosti od teploty okolia do troch hodín.  Konečných vlastností dosahuje po 48 hodinách schnutia pri bežných podmienkach.  Do kontaktu s potravinami a krmivami môže prísť najskôr po 14 dňoch zasychania a po predošlom dôkladnom opláchnutí pitnou vodou.  Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362STOT RE 2, H373Aquatic Chronic 2, H411Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieDráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 2.2 Prvky označeníVýstražný symbol nebezpečnosti Signálne slovoNebezpečenstvoNebezpečné látkyxylén etylbenzénchloralkány, C14-17Štandardné vety o nebezpečnostiH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanieP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P391 Uniknutý produkt zoberte.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

od 19,51 € s DPH

Ekoban lak - lak na kameň, betón a drevo

Ekoban lak - lak na kameň, betón a drevo

Ekoban lak je vodouriediteľný lak k bezfarebným vonkajším i vnútorným náterom betónu, dreva, muriva, kameňa a ďalších savých podkladov. Lak penetruje, spevňuje a uzatvára natieraný povrch. Zvyšuje mechanickú odolnosť, zlepšuje umývateľnosť, chráni proti vode a pred poveternostnými vplyvmi. Spotreba: - cca 9m/kg Riedenie: - voda Príprava podkladu a spôsob nanášania Podklad musí byť pred náterom suchý, vyzretý, dokonale odmastený, zbavený všetkých mechanických nečistôt a starých poškodených náterov. Nanáša sa štetcom, striekaním, valčekom pri teplote +10°C až +25°C. Neošetrené savé podklady musia byť ochránené penetračným náterom Ekoban lak: voda v pomere 1:5. V prípade vyššej savosti podkladu penetračný náter opakujte , kým dochádza k satiu prípravku. ďalšiu vrstvu je možné naniesť po dostatočnom zaschnutí predošlej vrstvy. Náter zasychá na dotyk do 2 hodín a konečných vlastností nadobúda po 7 dňoch zrenia.   Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1A, H317Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieMôže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý po požití.2.2 Prvky označeniaVýstražný symbol nebezpečnostiSignálne slovoVarovanieNebezpečné látkybutylglykol5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónN-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 1,2-benzoizotiazolín-3-ón2-metyl-2H-izotiazol-3-ónŠtandardné vety o nebezpečnostiH302 Škodlivý po požití.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanieP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Používajte ochranné rukavice.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

od 11,68 € s DPH

ANZA ELITE FLAT BRUSH - Plochý štetec

ANZA ELITE FLAT BRUSH - Plochý štetec

Kvalitný univerzálny plochý štetec, s ergonomickou rukoväťou a s možnosťou pohodlného zavesenia na vedro.Štetec je vhodný pre maľovanie a lakovanie v interiéri aj v exteriéri.Štetec je vhodný pre laky, oleje, moridlá a lazúry na drevo ale aj pre iné farby.

od 7,85 € s DPH

Filtrovať
7 produktov
  • Najpredávanejší
Odobrať
DETECHA

Ekoban lak - lak na kameň, betón a drevo

Ekoban lak je vodouriediteľný lak k bezfarebným vonkajším i vnútorným náterom betónu, dreva, muriva, kameňa a ďalších savých… Viac
+3 varianty
Odobrať
DETECHA

Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón

Estedien EK 90 je syntetický penetračný a impregnačný lak s izolačnými účinkami určený na betón a savé podklady.Spotreba: - cca 2… Viac
+4 varianty
Odobrať
PAM

Geolak - lak na betón, kameň, minerálne podklady

Geolak je určený na dekoratívny a ochranný náter prírodného aj umelého kameňa, ako aj ostatných minerálnych povrchov v interiéri… Viac
+4 varianty
Odobrať
HET

AQUADECOL - Ochranný lak

UV odolný akrylátový lak, ktorý vytvára hodvábne matný povrch.Určený je k ochrane kameňa, tehiel, podhľadového betónu, štukových… Viac
+3 varianty
Odobrať
AUSTIS

ETERNAL - Renovačný lak

Jednozložkový vodou riediteľný lak určený na obnovovacie nátery napr. kameňa, tehly, betónu i minerálnych podkladov. Vyznačuje sa… Viac
+2 varianty
Odobrať
AUSTIS

ETERNAL - Lak na betón

Lak určený k tenkovrstvovým náterom minerálnych podkladov a betónu. Vyniká hlbokým prienikom do betónu, výbornou chemickou a… Viac
+6 variantov
Odobrať
RENOJAVA

RENOCERAMIC - Keramický lak do interiéru

Špeciálny priehľadný náter na interiérové steny, kde je požadovaná väčšia odolnosť voči opotrebovaniu, špine a vode. Natretý… Viac
+2 varianty