Karbolineum Extra - olejová lazúra na drevo
Karbolineum Extra - olejová lazúra na drevo

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (8)

9,75 €s DPH

8,13 €bez DPH

12,48 €
 • Ušetríte 22%
 • Na tomto ušetríte
Karbolineum Extra - olejová lazúra na drevo
Zatvoriť

Karbolineum Extra - olejová lazúra na drevo

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 4

Kód produktu: VAR-DET0001

Karbolineum Extra - olejová lazúra na drevo

Karbolineum Extra je impregnačná a ochranná náterová hmota na drevo s dekoratívnymi vlastnosťami. Kombinácia kvalitného spojiva, olejov a transparentných pigmentov zabezpečuje dlhodobú ochranu dreva, hlboko penetrujúcu schopnosť a plní funkciu vrchného náteru s vysokým obsahom sušiny. Spotreba: cca…

Zobraziť viac
farba (11)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)

9,75 €s DPH

8,13 €bez DPH

12,48 €
 • Ušetríte 22%
 • Na tomto ušetríte

do 3 dní

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v piatok

+
-

Popis produktu

Karbolineum Extra je impregnačná a ochranná náterová hmota na drevo s dekoratívnymi vlastnosťami. Kombinácia kvalitného spojiva, olejov a transparentných pipgmentov zabezpečuje dlhodobú ochranu dreva, hlboko penetrujúci schopnosť a plní funkciu vrchného náteru s vysokým obsahom sušiny.

Jedná sa o lazúru 3v1 s komplexnými účinkami na ochranu dreva. Spája v sebe funkcie hĺbkového napúšťadla a vrchného ochranného náteru. Náter má vynikajúce penetračné schopnosti. Impregnuje drevo a zároveň mu zaisťuje účinnú ochranu proti
všetkým negatívnym vonkajším vplyvom vrátane UV žiarenia. Náterový film je ošetrený biocídnymi látkami proti napadnutiu plesňami, riasami a hubami. Zachováva prirodzenú kresbu dreva, neuzatvára póry a umožňuje drevu dýchať. Náter sa nelúpe a
nepraská. Po úplnom zaschnutí je úplne bez zápachu. Bezfarebný odtieň nie je v exteriéri samostatne dostatočnou ochranou proti UV žiareniu. Používa sa ako impregnačný napúšťadlo pod farebné odtiene alebo ako dodatočný náter, ktorý chráni
predchádzajúcej vrstvy a predlžuje ich životnosť.

Spotreba:

- cca 6,7 m2/kg

Riedenie:

- neriedi sa (čistenie pomôcok S 6006 alebo S 6005)

Použitie

- drevené fasády, šindľové strechy, ploty, pergoly, podhľady, drevené konštrukcie v interiéri a exteriéri

Príprava podkladu a spôsob nanášania

Pred použitím Karbolineum dôkladne premiešajte, prípadne pretrepte. Natierané drevo musí byť preschnuté - relatívna vlhkosť maximálne 15%, zbavené starých náterov a iných mechanických a vegetatívnych nečistôt vrátane živicových výronov.
Nanáša sa štetcom, valčekom, striekacou pištoľou alebo máčaním v jednej aj viacerých vrstvách. Aplikácia ďalšej vrstvy je možné až po dôkladnom zaschnutí predošlej vrstvy.
Náter sa musí celkom vpenetrovať do podkladu , aby nedošlo k vytvoreniu lesklých miest. Doba zasychania - cca do 24 hodín v závislosti od savosti podkladu, teplote a vlhkosti vzduchu.
Na hladko opracovanom a savom dreve môže byť táto doba dlhšia. Výsledný odtieň sa môže líšiť - v závislosti od typu natieraného dreva. Odporúčame vykonať skúšobný náter menšej plochy.

Odtiene:
jantár, pínie, dub, orech, mahagón, palisander, jedľa, čerešňa, gaštan, teak - odtiene nie sú štandardizované
bezfarebný - na objednanie

Balenie:
0,7 kg plechová fľaša, 3,5 kg plechový kanister, 8 kg plechový kanister, 50 kg sud, 160 kg sud

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Repr. 1B, H360D STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Dráždi kožu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže poškodiť plod v tele matky. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Nebezpečenstvo


Nebezpečné látky
Petrolej (ropný), hydrogenačne odsírený Nízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia 3-jód-2-propinyl-butylkarbamát
2-oktyltetrahydroizotiazol-3-on propiconazole (ISO)
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360D Môže poškodiť plod v tele matky.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P260 Nevdychujte pary.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

4 otázka
4 odpoveď
Jana
Dobrý deň, plánujeme natierať na starej drevenici trámy na tmavohnedo a okná na zeleno a neaku základnu farbu na ne. este stropná obklad na prírodno. poradíte. Dakujem za odpoved

Pýtal sa Jana, 2. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
3. november 2021

Dobrý deň. Náter karbolineum je vhodným riešením na daný účel. Je to náter 3v1, ktorý obsahuje impregnačnú, ochrannú a aj dekoračnú zložku. Je vyrábaný v bezfarebnej verzií ako aj vo farebných verziách napr. zelená ( jedľa ) a aj tmavohnedá ( palisander ). Vzorkovník odtieňov sa nachádza pri obrázku náteru Karbolineum.

jan Hindicky
Hľadám niečo na 100 ročný štít, na chalupe, mäkké časti z dosiek sú už vymyté, dosť zle sa to už natiera, preto že to nie je hladký povrch a je tam aj väčšia spotreba, nejakú farebnú lazúru, aby sa to zjednotilo. Ďakijem

Pýtal sa jan Hindicky, 17. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
20. september 2021

Dobrý deň. Doporučil by som daný náter Karbolineum Etra 3v1, ktorý obsahuje impregnačnú, ochrannú a aj dekoratívnu zložku. Pred jeho nanesením by som doporučil podklad prebrúsiť a zbaviť nečistôt

Ludo
Dobry den, chcem sa spytat co mi odporucite na natretie starych drevenych tramov, ktore budu sluzit ako konstrukcia na altanok.Poprosim ochranu a zaroven aj farbu v jednom,ak take nieco existuje. Dakujem.

Pýtal sa Ludo, 9. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
9. september 2021

Dobrý deň. Karbolineum Extra je náter 3v1, ktoré obsahuje impregnačnú, ochrannú a aj dekoračnú funkciu na náter drevených konštrukcií v exteriéri. Ako alternatívu možno využiť aj výrobok 3v1 https://www.efarby.sk/adler-pullex-3v1-lasur-olejova-lazura-s-impregnaciou-a-ochranou-voci-skodcom-na-drevenice

Bandri Július
Chcem Vás poziadat o zaslanie certifikátu a podrobny popis vlastností . Aplikujeme na obnovenie Zámku : Hollókő / Madarsko / Je zaradeny do svetovyh historickyh pamiatok UNESCO . Natierame okná ,dvere , zábredlie . Potreboval by som Certifikát . Dakujem . S pozdravom Bandri július

Pýtal sa Bandri Július, 15. júl 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. júl 2021

Dobrý deň. Technický list aj certifikát nájdete na tejto stránke. Konkrétne vedľa popisu Karbolinea. Ďakujeme že ste u nás nakúpil.

Hodnotenie zákazníkov

4.9

z 5 hviezdičiek

18 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(17 hodnotení)
4
(1 hodnotenie)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov

Ďalšie

18 hodnotení
Projekt Lipky

27. november 2021

Všetky drevenice vychádzajú z rovnakého architektonického návrhu a ich hrubá stavba sa odlišuje len v detailoch. Veľký dôraz je kladený na tradičný spôsob výstavby. Keď sme prišli do fázy povrchovej úpravy, našli sme vás, ako seriózneho partnera, ktorý vedel logisticky zastrešiť dodaj 200L sudov Karbolinea priamo k dreveniciam. Vyzdvyhujem profesionálnu telefonickú komunikáciu. Odporúčame spoluprácu s efarby.sk Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Firemný zákazník

19. október 2021

Sme firma zaoberajuca sa vyrobou drevodomov a zrubov. Na tento zrub slo Karbolineum extra v troch vrstvach. Inak od vas odoberame aj Adler. Avsak ak potrebuje zakaznik stlacit naklady, siaha po Karbolke. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Spolahlivy partner, odporucam ich
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Marian K.

19. október 2021

Výborný produkt, dobre sa s ním pracovalo. Odtieň sa nám veľmi páči. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • odporúčam efarby kade chodím :)
 • 3v1 produkt aj s napustadlom
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

2. august 2019

 • kvalitný produkt
 • lahka a prijemna aplikacia
 • rychle dodanie z efarby.sk
 • neviem povedat
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Zoran Oršoš

20. október 2021

 • dobra cena a šikovné dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (53) Karbolineum Extra - olejová lazúra na drevo

9,75 € - 1 732,80 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
KE - jantár 0,7 kg 0,7 kg DET0001 KE - jantár 0,7 kg
DET0001
do 3 dní 12,48 € 9,75 € do 3 dní 12,48 € 9,75 €
+
-
KE - jantár 3,5 kg 3,5 kg DET0002 KE - jantár 3,5 kg
DET0002
do 3 dní 47,87 € 39,79 € do 3 dní 47,87 € 39,79 €
+
-
KE - jantár 8 kg 8 kg DET0003 KE - jantár 8 kg
DET0003
do 3 dní 94,31 € 73,68 € do 3 dní 94,31 € 73,68 €
+
-
dub 0,7 kg 0,7 kg DET0004 dub 0,7 kg
DET0004
do 3 dní 12,71 € 9,93 € do 3 dní 12,71 € 9,93 €
+
-
dub 3,5 kg 3,5 kg DET0005 dub 3,5 kg
DET0005
do 3 dní 52,44 € 43,59 € do 3 dní 52,44 € 43,59 €
+
-
dub 8 kg 8 kg DET0006 dub 8 kg
DET0006
do 3 dní 106,08 € 88,18 € do 3 dní 106,08 € 88,18 €
+
-
mahagón 0,7 kg 0,7 kg DET0007 mahagón 0,7 kg
DET0007
do 3 dní 12,71 € 9,93 € do 3 dní 12,71 € 9,93 €
+
-
mahagón 3,5 kg 3,5 kg DET0008 mahagón 3,5 kg
DET0008
do 3 dní 52,44 € 43,59 € do 3 dní 52,44 € 43,59 €
+
-
mahagón 8 kg 8 kg DET0009 mahagón 8 kg
DET0009
skladom 106,08 € 88,18 € skladom 106,08 € 88,18 €
+
-
KE - jedľa 0,7 kg 0,7 kg DET0010 KE - jedľa 0,7 kg
DET0010
do 3 dní 12,71 € 9,93 € do 3 dní 12,71 € 9,93 €
+
-