U 6051 - Riedidlo do polyuretánových farieb
U 6051 - Riedidlo do polyuretánových farieb

Značka: Chemolak

U 6051 - Riedidlo do polyuretánových farieb
Zatvoriť

U 6051 - Riedidlo do polyuretánových farieb

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00880

U 6051 - Riedidlo do polyuretánových farieb

Riedidlo určené na riedenie polyuretánových dvojzložkových náterových látok CHEMOPUR napr. U 1051, U 2081, U 2061, U 2098, prípadne ďalších polyuretánových náterov.

Zobraziť viac
balenie (5)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo určené na riedenie polyuretánových dvojzložkových náterových látok CHEMOPUR napr. U 1051, U 2081, U 2061, U 2098, prípadne ďalších polyuretánových náterov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Akútna toxicita (inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 301 + P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
2 hodnotenia
Marián J.

15. február 2022

Toto riedidlo som použil do polyuretánovej farby U 2081 CHEMOPUR E ral 8017 - hnedá čokoládová. Výborná kvalita. Tieto farby používam už dlhé roky a som s nimi spokojný.
Prístup e-shopu hodnotím ako výborný, rýchle doručenie. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Dobrá kvalita za prijateľnú cenu.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Slavo Šadibol

23. máj 2016

  • +
  • -
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (5) U 6051 - Riedidlo do polyuretánových farieb

4,78 € - 1 581,63 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,4 L 0,4 L C00882 0,4 L
C00882
skladom 4,78 € skladom 4,78 €
+
-
0,8 L 0,8 L C00883 0,8 L
C00883
skladom 9,58 € skladom 9,58 €
+
-
4,5 L 4,5 L C00884 4,5 L
C00884
skladom 50,27 € skladom 50,27 €
+
-
10 L 10 L C00885 10 L
C00885
skladom 102,94 € skladom 102,94 €
+
-
160 kg 160 kg C00886 160 kg
C00886
skladom 1 581,63 € skladom 1 581,63 €
+
-