U 6051 riedidlo do polyuretánových náterových látok
U 6051 riedidlo do polyuretánových náterových látok

Značka: Chemolak

U 6051 riedidlo do polyuretánových náterových látok
Zatvoriť

U 6051 riedidlo do polyuretánových náterových látok

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00880

U 6051 riedidlo do polyuretánových náterových látok

Je určené na riedenie polyuretánových náterových látok typu Chemopur U 2061, U 2081, U 2082, U 2089,U 1051, U 5051, Chemopur RW príp. ďalších, ak je to technickým listom určené určené

Zobraziť viac
balenie (5)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

U 6051 riedidlo do polyuretánových náterových látok. Je určené na riedenie polyuretánových náterových látok typu Chemopur U 2061, U 2081, U 2082, U 2089,U 1051, U 5051, Chemopur RW príp. ďalších, ak je to technickým listom určené určené. Riedidlo sa pridáva do náterových látok až po natužení, za stáleho miešania, kým sa nedosiahne požadovaná konzistencia.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Akútna toxicita (inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramyVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 301 + P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov

2 hodnotenia
Marián J.

15. február 2022

Toto riedidlo som použil do polyuretánovej farby U 2081 CHEMOPUR E ral 8017 - hnedá čokoládová. Výborná kvalita. Tieto farby používam už dlhé roky a som s nimi spokojný.
Prístup e-shopu hodnotím ako výborný, rýchle doručenie. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Dobrá kvalita za prijateľnú cenu.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Slavo Šadibol

23. máj 2016

  • +
  • -
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (5) U 6051 riedidlo do polyuretánových náterových látok

3,05 € - 893,25 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,4 l 0,4 L C00882 0,4 l
C00882
skladom 3,05 € skladom 3,05 €
+
-
0,8 l 0,8 L C00883 0,8 l
C00883
skladom 5,86 € skladom 5,86 €
+
-
4,5 l 4,5 L C00884 4,5 l
C00884
skladom 30,13 € skladom 30,13 €
+
-
10 l 10 L C00885 10 l
C00885
skladom 61,41 € skladom 61,41 €
+
-
160 l 160 kg C00886 160 l
C00886
skladom 893,25 € skladom 893,25 €
+
-