Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcej z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mi-Ka, s.r.o., Rajecká cesta 32, 01313 Rajecké Teplice, IČO 44204949, IČ DPH: SK2022622041, zapísaná v OR vedeným Okresným súdom Žilina v odd. sro, vložka č. 20726/L , predávajúci je platcom DHP, prevádzka elektronického obchodu predávajúceho – www.efarby.sk, (ďalej len ako „predávajúci“ ) a kupujúcimi zákazníkmi, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v ponuke na internetovej stránke elektronického obchodu efarby.sk


Kontaktné údaje na predávajúceho:

Mi-Ka, s.r.o.

Poštová adresa : Kamenná cesta 3 - OC IDEA, 01001, Žilina

Tel: 041/ 202 88 92

e-mail: info /zavináč/ efarby.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

FIO: IBAN: SK5683300000002700576376

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

Objednávanie tovaru

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka na internetovej stránke predávajúceho a vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „potvrdiť a objednať“ /potvrdzujete objednávku s povinnosťou platby/ alebo výrobky a služby objednáva telefonicky alebo emailom.

Ak je kupujúci právnická osoba – firma, uveďte prosím tieto povinné údaje: názov firmy, sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri) IČO a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu) množstvo, telefón alebo e-mail kupujúceho (pri predfaktúre) vybraný spôsob platby a doručenia tovaru a adresu pre doručenie tovaru. Ak nakupujete ako spotrebiteľ – fyzická osoba je potrebné uviesť : meno a priezvisko kupujúceho, kód a názov produktu/ov, označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)množstvo telefón alebo e-mail kupujúceho vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie tovaru.

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim - na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe dodania objednaného tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom variante tovaru. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho garantovať ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, iba v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou ( e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti : Reklamačný poriadok / Odstúpenie od zmluvy 

Ochrana a spracovávanie osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Riešenie sporov online

Bližšie informácie nájdete v časti Riešenie sporov online.

Dodacie podmienky

Po prijatí objednávky predávajúci v prípade potreby zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu všetky ďalšie informácie ohľadom vybavovanie jeho objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare osobitne, a znamenajú do koľkých dní od uzavretia kúpnej zmluvy objednávku/balík predávajúci odošle/odovzdá prepravcovi.

Predávajúci je povinný dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom, v kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou – emailom alebo poštou alebo telefonicky , alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 V prípade, že predávajúci uhradí za kupujúceho v celej výške náklady na dopravné ( z dôvodu, že objednávka prevýši určitú peňažnú čiastku, viď "spôsob dopravy tovaru"), má predávajúci právo odpočítať od vrátenej čiastky práve tú sumu, ktorú by inak zákazník za dopravné hradil a to v prípade, že po započítaní vráteného tovaru alebo jeho časti celková čiastka objednávky klesla pod hranicu, kedy predávajúci už hradí dopravné v plnej výške.

Jednotlivé typy dopráv a ich ceny sú uvedené tu.

Platobné podmienky

Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená cena bez DPH ako aj cena s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny platia do dátumu uvedeného v detaile jednotlivého produktu, prípadne do vyčerpania skladových zásob. Akékoľvek ďalšie zľavy, poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke www.efarby.sk, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

V prípade ak je kupujúci s firemnou registráciou zapojený do vernostného systému, nakupuje celý sortiment tovaru na www.efarby.sk s 5 percentnou zľavou. V prípade vyšších nákupov a vyššieho ročného obratu / Obrat predstavuje sumu faktúr v kúpnych cenách bez DPH/, je takýto zákazník automaticky zaradený do vyššej hladiny zliav:

-7% - nákup mesačne za 200€ (2400€ ročne )

-9% - nákup mesačne za 300€ (3600€ ročne)

-11% - nákup mesačne za 500€ ( 6000€ ročne )

-13% - nákup mesačne za 1000€ ( 12000 ročne )

V prípade, že kupujúci má v evidencii po splatnosti faktúru za poslednú vykonanú objednávku, a zároveň má záujem o ďalšiu objednávku, takáto nasledovná objednávka sa kupujúcemu automaticky zasiela na dobierku/hotovosť.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Podmienky použitia zľavového kupónu efarby.sk

V prípade, ak bol kupujúcemu poskytnutý kupón na zľavu tovarov, je možné ho použiť podľa druhu a to buď jednorazovo, alebo viacnásobne, no v jednom nákupe je možné použiť maximálne jeden kupón, na nákup tovaru v internetovom obchode www.efarby.sk  do dátumu uvedeného ako platnosť (platí do).

Aby mohla byť zľava na nákup odpočítaná, je potrebné zadať kód v internetovom košíku, uvedený na poukážke pri vytváraní objednávky do políčka „máte zľavový kupón?“ Hodnota jednotlivého kupónu je uvedená v percentách, alebo ako suma vrátane DPH, pričom  hodnota kupónu je odrátaná z celkovej sumy za objednávaný tovar s DPH.

Poskytnutý kupón nie je možné vymeniť za hotovosť, a pokiaľ nie je uvedené inak, je možné ho použiť iba na kúpu tovaru, pričom sa nevzťahuje na služby, platbu za dopravu. V prípade, ak je celková suma vyššia ako hodnota poskytnutej zľavy na kupóne, zákazník doplatí zvyšok sumy. Ak je celková suma za objednávku nižšia ako hodnota zľavového kupónu, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva.

Newsletter

Pri registrácii si zákazník môžete vybrať, či chce od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách alebo iných užitočných informáciách na uvedený e-mail. V prípade ak sa neskôr rozhodnete inak, môžete sa z newsletteru kedykoľvek odhlásiť.

Všetkým zaregistrovaným zákazníkom posielame maximálne jeden krát týždenne informácie, ktoré súvisia s predávaným sortimentom, informujeme o zľavách, novinkách, pracovných postupoch, prípadne informácie s prevádzkou nášho internetového obchodu.

Ak si od nás neprajete dostávať emaily, jednoducho sa odhláste. Odhlasovací odkaz nájdete v pätičke našich emailov, alebo nám napíšte na našu e-mailovú adresu: info /zavináč/ efarby.sk

Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 11. 7. 2014 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.