KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba
KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba

Značka: SLOVLAK

KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba
Zatvoriť

KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Kód produktu: VAR-SK0070

KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba

Univerzálna syntetická farba na kovové, drevené, betónové a iné minerálne podklady. Určená je pre nové, ale aj renovačné nátery. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (28)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

3 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Univerzálna syntetická farba na kovové, drevené, betónové a iné minerálne podklady.
Určená je pre nové, ale aj renovačné nátery čiastočne skorodovaných kovových predmetov

Výdatnosť:

- 10-12 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred ošetrený základnou farbou Korozal S 2000.

Aplikácia

Vrchnú farbu nanášajte až po dôkladnom zaschnutí základnej farby.
Pred použitím vrchný email premiešajte.
Aplikujte v 2-3 vrstvách s časovým odstupom medzi jednotlivými vrstvami minimálne 12 hodín

Pri matných odtieňoch je možné druhú vrstvu nanášať najskôr pod 12 hodinách.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006 alebo S 6001.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic 3 H412

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H412 Škodlivá pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Obsahuje: butanón-oxím, ftalanhydrid.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Kategória: A/i Špeciálne jednozložkové náterové látky. OR.
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: < 500 g/l
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,47 kg/kg výrobku
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,46 kg/kg výrobku
Hustota prípravku: 0,9 – 1,35 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: 52 - 73 %
Horľavá kvapalina III . triedy

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (72) KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba

7,50 € - 98,22 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1000 - biela 0,75 kg
0,75 kg SK0071 1000 - biela 0,75 kg
SK0071
3 dni 7,90 € 3 dni 7,90 €
+
-
1000 - biela 3 kg
3 kg SK0072 1000 - biela 3 kg
SK0072
3 dni 29,84 € 3 dni 29,84 €
+
-
1000 - biela 10 kg
10 kg SK0073 1000 - biela 10 kg
SK0073
3 dni 90,16 € 3 dni 90,16 €
+
-
1000M - biela matná 0,75 kg
0,75 kg SK0074 1000M - biela matná 0,75 kg
SK0074
3 dni 7,90 € 3 dni 7,90 €
+
-
1000M - biela matná 3 kg
3 kg SK0075 1000M - biela matná 3 kg
SK0075
3 dni 29,84 € 3 dni 29,84 €
+
-
1010 - šedá pastelová 0,75 kg
0,75 kg SK0076 1010 - šedá pastelová 0,75 kg
SK0076
3 dni 7,90 € 3 dni 7,90 €
+
-
1010 - šedá pastelová 3 kg
3 kg SK0077 1010 - šedá pastelová 3 kg
SK0077
3 dni 29,84 € 3 dni 29,84 €
+
-
1100 - šedá 0,75 kg
0,75 kg SK0078 1100 - šedá 0,75 kg
SK0078
3 dni 7,50 € 3 dni 7,50 €
+
-
1100 - šedá 3 kg
3 kg SK0079 1100 - šedá 3 kg
SK0079
3 dni 28,22 € 3 dni 28,22 €
+
-
1100 - šedá 10 kg
10 kg SK0080 1100 - šedá 10 kg
SK0080
3 dni 85,88 € 3 dni 85,88 €
+
-