S 6006 - Riedidlo na riedenie syntetických farieb
S 6006 - Riedidlo na riedenie syntetických farieb

Značka: NOVOCHEMA

S 6006 - Riedidlo na riedenie syntetických farieb
Zatvoriť

S 6006 - Riedidlo na riedenie syntetických farieb

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-K005690

S 6006 - Riedidlo na riedenie syntetických farieb

Riedidlo určené pre riedenie syntetických a olejových náterových látok, ktoré sú nanášané štetcom alebo valčekom.

Zobraziť viac
balenie (5)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo určené pre riedenie syntetických a olejových náterových látok, ktoré sú nanášané štetcom alebo valčekom.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Obsahuje: benzín (ropný), hydrogénačne odsírený, ťažký.

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Dubeň Jozef

21. november 2016

  • je to kvalitný produkt
  • neviem
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: NOVOCHEMA

Všetky varianty produktu (5) S 6006 - Riedidlo na riedenie syntetických farieb

2,61 € - 740,28 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L K005690 1 L
K005690
skladom 4,33 € skladom 4,33 €
+
-
3,4 L 3,4 L K005691 3,4 L
K005691
na objednávku 18,14 € na objednávku 18,14 €
+
-
350 g 0,35 kg K005692 350 g
K005692
skladom 2,61 € skladom 2,61 €
+
-
9 L 9 L K005695 9 L
K005695
na objednávku 41,25 € na objednávku 41,25 €
+
-
170 kg 170 kg NA207 170 kg
NA207
na objednávku 740,28 € na objednávku 740,28 €
+
-