Fest Primer - základný PU lak na kovy
Zatvoriť

Fest Primer - základný PU lak na kovy

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 4

Kód produktu: VAR-DET0076

Fest Primer - základný PU lak na kovy

Fest Primer je ochranný a kotviaci polyuretánový prípravok na kovové aj iné pórovité materiály. Zabraňuje rozvoju korózie, zvyšuje priľnavosť a životnosť celého náterového systému. Spotreba:- cca 15-20 m2/kgRiedenie:- neriedi sa (čistenie pomôcok S 6005)

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

17,87 €s DPH

14,89 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Fest Primer je ochranný a kotviaci polyuretánový prípravok na kovové aj iné pórovité materiály.
Zabraňuje rozvoju korózie, zvyšuje priľnavosť a životnosť celého náterového systému.
Je nízkoviskózny, chemicky reaguje s vlhkosťou v podklade a vytvára mimoriadne tenký lakový film.
V prípade aplikácie na pórovité materiály pôsobí ako hĺbkový penetračný a spevňujúci náter, ktorý zbavuje podklad zostatkovej vlhkosti. 

Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Na vrchný náter odporúčame: 

- Superkov, Superfest, Epoxyban, Tlumex Plast PLus 

Spotreba:

- cca 15-20 m2/kg

Riedenie:

- neriedi sa ( čistenie pomôcok S 6005)

Použitie

- základné antikorózne nátery kovov, problematické povrchy so zvyškami korózie a starých nedočistených máterov, hladké kovové materiály - oceľ, antikor, oceľ so zostatkovou hrdzou, hliník, mosadz, zinok, pozinkovaný plech, farebné kovy

Príprava podkladu a spôsob nanášania

Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty, starých nesúdržných alebo málo súdržných náterov a silných vrstiev korózie.
Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním pri teplotách +5°C až +25°C v jednej až dvoch vrstvách.
Interval medzi vrstvami je cca 2 hodiny pri 20°C.
Pred aplikáciou ďalších náterových hmôt je nutná aplikačná prestávka v rozmedzí 2 až 24 hodín v závislosti od poveternostných podmienok.
Náter aplikujte ešte v dobe , kým Fest Primer ešte mierne dolepuje.
Pri napúšťaní savých materiálov je možné aplikovať druhú vrstvu ihneď po vsiaknutí predošlej.

Výrobok nie je určený pre náter, ktorý prichádza do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a k náterom detského nábytku a hračiek.

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 3, H331 Resp. Sens. 1, H334 Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
Toxický pri vdýchnutí.

2.2 Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Nebezpečenstvo


Nebezpečné látky

xylén etylbenzén
aromatický prepolymér polyizokyanátu aromatický prepolymér polyizokyanátu Difenylmethandiisokyanát (izoméry a homológy) 4,4'-metyléndifenyl-diizokyanát
difenylmetán-2,4'-diizokyanát 4-metyl-m-fenylén-diizokyanát 2,2'-metyléndifenyl-diizokyanát
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

4 otázka
4 odpoveď
Milan
Dobrý môžem použiť fest Primer pod farbu hostagrund?

Pýtal sa Milan, 22. september 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
22. september 2023

Dobrý deň. Fest Primer môžete použiť aj pod farbu Hostagrund. Pred nanesením náteru Fest Primer je potrebné podklad odmastiť, najlepšie technickým benzínom.

Martin
Zdravím. Môžem tento prípravok použiť aj pod RENOLAST ? Potrebujem natrieť hrdzavú pozinkovanú strechu ,ktorú som maximálne schopný očistiť drôteným kartáčom , prip. šmirgľom.

Pýtal sa Martin, 18. august 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
18. august 2022

Dobrý deň. Môžete použiť ako základ aj Fest Primer ale tam treba naniesť prvú vrstvu vrchného náteru do 24 hod. po aplikácií Fest Primeru ( ešte kým je lepkavý ). Na zbavenie sa hrdze je možné použiť aj odstraňovač hrdze napr. https://www.efarby.sk/odhrdzovac-forte

Lenka
Dobry den, co sa pouziva pod zakladnu farbu na kov, na surový kov ako ochrana proti hrdze? mate take nieco?

Pýtal sa Lenka, 4. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. február 2022

Dobrý deň. Pod farbu na kov ako ochrana resp. izolátor hrdze sa používa Fest Primer. Zabraňuje rozvoju korózie, zvyšuje priľnavosť a životnosť celého náterového systému.

Jana
Môžem použiť tento náter aj ako finalny?

Pýtal sa Jana, 13. august 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. august 2021

Dobrý deň. Daný náter sa používa na zvýšenie priľnavosti finálneho náteru. Určite by som ho nedoporučil ako finálny náter. Zabraňuje rozvoju korózie, zvyšuje priľnavosť a životnosť celého náterového systému. Finálny 
náter aplikujte ešte v dobe , kým Fest Primer ešte mierne dolepuje.

Hodnotenie zákazníkov

4.9

z 5 hviezdičiek

13 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(12 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(1 hodnotenie)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
13 hodnotení
Richard

24. máj 2022

Je to dobrý náter pre podklad a novú farbu. Znižuje možnosť lúpania sa novej farby. Odporúčam použiť spolu s Detecha farbami na kov Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Alexander U.

23. máj 2022

Najskôr som naniesol tento Fest Primer a potom farbu Tlumex plast plus. Je to podvozok auta. Je už rok od náteru a som veľmi spokojný s oboma produktami. Taktiež som spokojný aj so službami tohto eshopu. Odporúčam! Zobraziť komentár Skryť komentár

  • kvalita produktu
  • rýchle dodanie
  • spoľahlivý eshop
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Eva

16. máj 2022

Fest Primer bol použitý ako základ na náter strechy. Podklad bol miestami skorodovaný. Následne sme natierali antikoróznu farbu 2v1 Superfest. S náterom sme veľmi spokojní. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Michal B.

16. máj 2022

Kúpil som garáž s plechovou strechou, ktorú už na niektorých miestach výraznejšie chytala korózia. Klampiar mi odporučil to !!len veľmi zľahka!! zbaviť hrdze, očistiť a použiť aj niečo na zafixovanie hrdze. Použil som teda Fest primer a následne antikoróznu farbu 2v1 Superkov. Pred natieraním som zľahka strechu prebrúsil jemným brúsnym papierom na špongii (zbavil som ju tým skôr špiny a hmyzu ako hrdze). A povysával priemyselným vysávačom. Po nátere Fest primer, som ju jednoducho natrel valčekom antikoróznou farbou Superkov. Problémom bolo len správne navrhnúť čas natierania a schnutia. Ráno bola ešte rosa, nedalo sa pracovať. Na obed pražilo slnko. Večer zase nebolo vidno. Prvý náter by nemal byť pri 2.nátere úplne vyschnutý, ale skôr mierne lepivý. Je vhodné zvoliť si dobré počasie. Strecha je fotená po 8 mesiacoch po zime. Vedľa na fotke vidno aj susedovu zhrdzavenú strechu. On svoju nenatrel, moja a jeho boli pred natieraním v rovnakom stave. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Peter

4. máj 2022

Najskôr som použil Fest Primer a potom antikoróznu farbu Superkov. Celkovo som spokojný. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (2) Fest Primer - základný PU lak na kovy

17,87 € - 50,02 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentný 3 kg 3 kg DET0076 transparentný 3 kg
DET0076
skladom 50,02 € skladom 50,02 €
+
-
transparentný 0,8 kg 0,8 kg DET0077 transparentný 0,8 kg
DET0077
skladom 17,87 € skladom 17,87 €
+
-