Farby na hrdzu

Farba na hrdzu. V tejto kategórii nájdete farby, ktoré môžete aplikovať priamo na hrdzu. Farby na hrdzu môžete použiť na ťažko dostupných miestach na skorodovaný kov. V tejto kategórii nájdete farby na silnú koróziu, farba 2v1 a 3v1 priamo na hrdzu. Nezabudnite však, že životnosť každého náteru závisí od toho, ako kvalitne ho pripravíte. Ak chcete povrch pripravovať je potreba ho najskôr obrúsiť od hrdze, odmastiť, očistiť a potom natierať farbou na hrdzu.

Skryť popis Pokračovať
Fest Primer - základný PU lak na kovy

Fest Primer - základný PU lak na kovy

Fest Primer je ochranný a kotviaci polyuretánový prípravok na kovové aj iné pórovité materiály. Zabraňuje rozvoju korózie, zvyšuje priľnavosť a životnosť celého náterového systému. Je nízkoviskózny, chemicky reaguje s vlhkosťou v podklade a vytvára mimoriadne tenký lakový film.V prípade aplikácie na pórovité materiály pôsobí ako hĺbkový penetračný a spevňujúci náter, ktorý zbavuje podklad zostatkovej vlhkosti.  Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava. Na vrchný náter odporúčame:  - Superkov, Superfest, Epoxyban, Tlumex Plast PLus  Spotreba: - cca 15-20 m2/kg Riedenie: - neriedi sa ( čistenie pomôcok S 6005) Použitie - základné antikorózne nátery kovov, problematické povrchy so zvyškami korózie a starých nedočistených máterov, hladké kovové materiály - oceľ, antikor, oceľ so zostatkovou hrdzou, hliník, mosadz, zinok, pozinkovaný plech, farebné kovy Príprava podkladu a spôsob nanášania Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty, starých nesúdržných alebo málo súdržných náterov a silných vrstiev korózie.Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním pri teplotách +5°C až +25°C v jednej až dvoch vrstvách. Interval medzi vrstvami je cca 2 hodiny pri 20°C. Pred aplikáciou ďalších náterových hmôt je nutná aplikačná prestávka v rozmedzí 2 až 24 hodín v závislosti od poveternostných podmienok. Náter aplikujte ešte v dobe , kým Fest Primer ešte mierne dolepuje. Pri napúšťaní savých materiálov je možné aplikovať druhú vrstvu ihneď po vsiaknutí predošlej. Výrobok nie je určený pre náter, ktorý prichádza do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a k náterom detského nábytku a hračiek. Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 3, H331 Resp. Sens. 1, H334 Carc. 2, H351STOT RE 2, H373Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieDráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri kontakte s pokožkou.Toxický pri vdýchnutí. 2.2 Prvky označeníVýstražný symbol nebezpečnosti Signálne slovoNebezpečenstvoNebezpečné látkyxylén etylbenzénaromatický prepolymér polyizokyanátu aromatický prepolymér polyizokyanátu Difenylmethandiisokyanát (izoméry a homológy) 4,4'-metyléndifenyl-diizokyanátdifenylmetán-2,4'-diizokyanát 4-metyl-m-fenylén-diizokyanát 2,2'-metyléndifenyl-diizokyanátŠtandardné vety o nebezpečnostiH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H331 Toxický pri vdýchnutí.H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanieP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

od 17,87 € s DPH

KITTFORT - Odhrdzovač Standard

KITTFORT - Odhrdzovač Standard

Bezoplachový odhrdzovací prostriedok so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstránení korózie. Odhrdzovača sa nanáša náterom, nástrekom alebo ponorom.Pri silnejšom skorodovaní je treba náter odhrdzovačom 2x až 3x opakovať.Pri použití ponoru je doba aplikácie 10 minút - pôsobenie odhrdzovača sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu.

od 4,51 € s DPH

KOREX - Odhrdzovač

KOREX - Odhrdzovač

Viacúčelový náter pre odstraňovanie hrdze z kovových povrchov.Používa sa v priemysle alebo v domácnosti na prípravu podkladu pred aplikovaním vrchných alebo základných náterov.AplikáciaOdhrdzovač sa nanáša ponáraním, striekaním alebo štetcom na skorodovaný povrch a nechá sa pôsobiť po dobu 2-3 hodín, kým sa povrch neusuší.Ak je vrstva hrdze hrubšia, opakuje sa aplikácia viac krát alebo je potrebné koróziu odstrániť drôtenou kefou.Prípravok nie je potrebné oplachovať.

6,45 € s DPH

Filtrovať
19 produktov
Odobrať
DUPLI COLOR

ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

Syntetická farba pre náter kovových podkladov s vynikajúcou pružnosťou, odolnosťou voči úderu a dobrou charakteristikou… Viac
+111 variantov

od 8,40 € s DPH

10,75 €
 • Ušetríte 22%
 • skladom 3 varianty

  U vás vo štvrtok

  Odobrať
  DETECHA

  Fest Primer - základný PU lak na kovy

  Fest Primer je ochranný a kotviaci polyuretánový prípravok na kovové aj iné pórovité materiály. Zabraňuje rozvoju korózie,… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  DUPLI COLOR

  ALKYTON - Kováčska farba na kov

  Kováčska farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom. Kryje už v jednej vrstve a účinné antikorózne pigmenty… Viac
  +5 variantov

  od 11,86 € s DPH

  skladom 1 variant

  U vás vo štvrtok

  • Na tomto ušetríte
  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  HARDLUX DIRECT 3v1 - Antikorózna farba na kov

  Antikorózny základný aj vrchný náter pre ochranu vnútorných aj vonkajších povrchov. Je možné ho aplikovať priamo na skorodovaný… Viac
  +42 variantov
  Odobrať
  DUPLI COLOR

  PENETRÁTOR - základná farba na silnú koróziu

  Špeciálna farba pre náter povrchov, ktoré sú narušené hĺbkovou koróziou. Penetruje do korózie pričom vytlačuje vodu a vzduch… Viac
  +6 variantov
  Odobrať
  DUPLI COLOR

  ALKYTON Kladivková farba na hrdzu 2v1

  Farba s kladivkovým efektom s obsahom pigmentov, ktoré chránia proti korózií. Vytvára dlhodobú ochranu proti poveternostným… Viac
  +15 variantov
  Odobrať
  DUPLI COLOR

  PRIMER + Rýchloschnúca základná farba

  RUST-OLEUM PRIMER + je rýchlo schnúca antikorózna základná náterová hmota.Ako spojivo sú použité modifikované alkydové živice.… Viac
  +5 variantov
  Odobrať
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

  HOSTAGRUND U2161 - Blokátor hrdze (+rukavice v balení)

  Blokátor Hrdze je jednozložková základná impregnačná farba vytvrdzovaná vzdušnou vlhkosťou je určená na nátery kovov v interiéri… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  KEMOLUX 2v1 - Jednovrstvová antikorózna farba

  Kemolux email 2v1 je antikorózna základná a vrchná farba na ochranu kovových povrchov.Vyznačuje sa výbornými mechanickými… Viac
  +8 variantov
  Odobrať
  eFarby.sk

  Set náradia na čistenie kovu

  Ak plánujete natierať a obnoviť starší, nie pekne vyzerajúci náter plotu, brány alebo menšej konštrukcie, je potrebné povrch… Viac

  9,99 €s DPH

  skladom

  U vás pozajtra

  Odobrať
  PRIMALEX

  PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy

  Primalex Metal v sebe spája vlastnosti základného antikorózneho náteru a súčasne vrchnej farby. Je určená na priame nátery vo… Viac
  +23 variantov
  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  HARDLUX RUST BEATER - Antikorozívny náter na hrdzu

  Rust Beater je na vzduchu zasychajúci antikorózny náter s výnimočnými mechanickými vlastnosťami. Tvorí základný a medzivrstvový… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  HG Helios Group

  TESSAROL Direct 3v1 - Antikorózny náter na kov

  Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné… Viac
  +6 variantov
  Odobrať
  Balakryl

  BALAKRYL METAL 2v1 - Antikorózna farba na kov

  Balakryl Metal 2v1 predstavuje multifunkčnú základnú a vrchnú farbu v jednom a výbornou priľnavosťou a krycou schopnosťou.… Viac
  +21 variantov
  Odobrať
  Hammerite

  HAMMERITE HAMMERED - Kladivková farba priamo na hrdzu

  Rozpúšťadlová antikorózna farba na ochranu železných kovov v interiéri a exteriéri. Náter je špeciálne vyvinutý priamo na… Viac
  +27 variantov
  Odobrať
  Hammerite

  HAMMERITE SMOOTH - Farba priamo na hrdzu

  Rozpúšťadlová antikorózna farba na ochranu železných kovov v interiéri a exteriéri. Náter je špeciálne vyvinutý priamo na… Viac
  +30 variantov
  Odobrať
  Hammerite

  HAMMERITE - Kováčska farba priamo na hrdzu

  Antikorózna farba na železné kovy, ktorá vytvára atraktívny, matný, drsný povrch s kovovými odleskami. Je určená priamo na náter… Viac
  +1 variant
  Odobrať
  Hammerite

  HAMMERITE ULTIMA - Vodouriediteľná farba aj na neželezné kovy

  Extra odolná vodou riediteľná farba vhodná na všetky železné a neželezné kovy. Zaisťuje dlhodobú ochranu v interiéri i exteriéri.… Viac
  +16 variantov
  Odobrať
  Dulux

  DULUX SB PRIMER - Základná syntetická farba

  Syntetická základná farba s antikoróznym účinkom kombinujúcim bariérový a inhibičný efekt. Je určená pre vonkajšie i vnútorné… Viac
  +2 varianty