Tlumex plast plus - asfaltový, antikorózny, izolačný náter
Tlumex plast plus - asfaltový, antikorózny, izolačný náter

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (2)

Tlumex plast plus - asfaltový, antikorózny, izolačný náter
Zatvoriť

Tlumex plast plus - asfaltový, antikorózny, izolačný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-DET0135

Tlumex plast plus - asfaltový, antikorózny, izolačný náter

Tlumex Plast Plus je vysoko odolný asfaltový antikorózny náter s izolačnými a tlmiacimi vlastnosťami. Náter odoláva vode, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a účinkom všetkých posypových materiálov. Spotreba: - cca 1-2 m2/kgRiedenie: - pripravený na použitie ( v prípade potreby S 6005, S 6006)

Zobraziť viac
farba (1)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

do 3 dní

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tlumex Plast Plus je vysoko odolný asfaltový antikorózny náter s izolačnými a tlmiacimi vlastnosťami.
Náter je tixotropný, trvalo elastický, za vyšších teplôt mierne lepivý.
Náter odoláva vode, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a účinkom všetkých posypových materiálov.
Môže byť nanášaný v silnej vrstve bez toho, aby sa vyskytlo neželané striekanie a inými nátermi je nepretierateľný.

Spotreba:

- cca 1-2 m2/kg

Riedenie:

- pripravený na použitie ( v prípade potreby S 6005, S 6006)

Použitie

- kovy, betón, lepenka a iné materiály, spodné časti autokarosérie, vnútrajšok odvkapových žľabov, nádrže na úžitkovú vodu, nátery dreva, izolačné nátery betónu, nátery lepenkových strešných krytín

Príprava podkladu a spôsob nanášania

Pred použitím je nutné náter dôkladne premiešať a náter realizovať na suchý podklad zbavený prachu, mastnoty, korózie a starých nesúdržných náterov.

Nanáša sa štetcom, valčekom alebo špeciálnou striekacou pištoľou pri minimálnej teplote +15°C.
Na plochy so zbytkovou koróziou odporúčame použiť základný náter Fest Primer.
Tlumex PLast Plus sa nanáša v jednej alebo v dvoch vrstvách.

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Muta. 1B, H340
STOT RE 1, H372 (centrálny nervový systém) Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať genetické poškodenie. Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
2.2 Prvky označenia
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Nebezpečenstvo


Nebezpečné látky
nízkovriaca hydrogenovaná benzínová frakcia
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H340 Môže vyvolať genetické poškodenie.
H372 Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac


Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Lukáš
Dobrý deň, aký je rozdiel medzi Tlumex plast a Tlumex plast plus?

Pýtal sa Lukáš, 4. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
18. február 2022

Dobrý deň. Náter Tlumex Plast Plus je odolný aj voči UV žiareniu, je hustejší a používa sa aj na izolačné nátery.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

3 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(3 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
3 hodnotenia
Jozef Ktolín

1. december 2021

Je super Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Dobre sa s nim pracuje
 • Ma dobre mechanické vlastnosti
 • Ľahko sa nanáša
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Alexander U.

23. máj 2022

Najskôr som naniesol Fest Primer a potom túto farbu. Je to podvozok auta. Je už rok od náteru a som veľmi spokojný s oboma produktami. Taktiež som spokojný aj so službami tohto eshopu. Odporúčam! Zobraziť komentár Skryť komentár

 • kvalita produktu
 • rýchle dodanie
 • spoľahlivý eshop
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Lukáš R.

16. september 2021

S Tlumexom robím už dlhé roky. Mám ho osvedčený na podvozok, tam drží a je odolný aj voči soli a kamienkom. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • dobré izolačné vlastnosti aj na náter lepenkovej strechy
 • drží na všetkom
 • rád tu nakupujem, ste spoľahlivý
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (4) Tlumex plast plus - asfaltový, antikorózny, izolačný náter

10,75 € - 149,31 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 2 kg 2 kg DET0136 čierna 2 kg
DET0136
do 3 dní 19,29 € do 3 dní 19,29 €
+
-
čierna 0,9 kg 0,9 kg DET0137 čierna 0,9 kg
DET0137
do 3 dní 10,75 € do 3 dní 10,75 €
+
-
čierna 4 kg 4 kg DET0138 čierna 4 kg
DET0138
skladom 37,90 € skladom 37,90 €
+
-
čierna 17 kg 17 kg DET0139 čierna 17 kg
DET0139
do 3 dní 149,31 € do 3 dní 149,31 €
+
-