KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba
KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba

Značka: SLOVLAK

12,50 €s DPH

10,42 €bez DPH

KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba
Zatvoriť

KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Kód produktu: VAR-SK0036

KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba

Univerzálna antikorózna farba, ktorá v sebe spája vlastnosti základného náteru, medzivrstvy a vrchného náteru. Je vhodná predovšetkým na kovové podklady v interiéri a exteriéri. Výdatnosť: 9-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (14)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

12,50 €s DPH

10,42 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Univerzálna antikorózna farba, ktorá v sebe spája vlastnosti základného náteru, medzivrstvy a vrchného náteru.
Je vhodná predovšetkým na kovové podklady v interiéri a exteriéri - konštrukcie, technologické zariadenia, brány, ploty, stĺpy a pod.
Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam, dlhou životnosťou a vysokou elasticitou náteru.
Použiteľná je aj na obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov a zoxidovanú pozinkovanú oceľ

Výdatnosť:

- 9-12 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, nesúdržných vrstiev a iných nečistôt.
Povrch odporúčame očistiť na stupeň 2-3 alebo na stupeň Sa 2 1/2.

Nové čisté povrchy bez predchádzajúceho náteru:
Povrch odmastite napr. technickým benzínom alebo acetónom.
Nie je potrebné aplikovať základný náter.

Staré nesúdržné nátery:
Zvyšky starých náterov a olupujúcu sa hrdzu je potrebné mechanicky alebo ručne úplne odstrániť.

Staré súdržné povrchy:
Staré, dobre prídržné nátery je potrebné zdrsniť na zlepšenie priľnavosti ďalšieho náteru.
Pri aplikácií farby odporúčame vykonať skúšku kompatibility medzi náterom Korozal 3v1 a pôvodným náterom.

Aplikácia

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.
Náter aplikujte na pripravený podklad v 2-3 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je minimálne 12 hodín.
Farbu je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním.

Počas aplikácie farbu občas premiešajte.

Medený odtieň z hľadiska estetického vzhľadu odporúčame aplikovať striekaním.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006, S 6001 alebo C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1B H317
Aquatic Chronic 3 H412

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Obsahuje: morfolín-4-karbaldehyd, ftalanhydrid

(Kat. A/i): Špeciálne jednozložkové náterové látky OR.
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l.
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 480 g/l.
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,460 kg/kg výrobku.
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,460 kg/kg výrobku.
Hustota zmesi: min. 1,1 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 62 %

Iná nebezpečnosť

Neuvedená.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (28) KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba

12,50 € - 41,93 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 9003 - signálna biela 0,75 L
0,75 L SK0037 RAL 9003 - signálna biela 0,75 L
SK0037
3 dni 12,50 € 3 dni 12,50 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 2,5 L
2,5 L SK0038 RAL 9003 - signálna biela 2,5 L
SK0038
3 dni 38,06 € 3 dni 38,06 €
+
-
RAL 1015 - slonová kosť svetlá 0,75 L
0,75 L SK0039 RAL 1015 - slonová kosť svetlá 0,75 L
SK0039
3 dni 12,50 € 3 dni 12,50 €
+
-
RAL 1015 - slonová kosť svetlá 2,5 L
2,5 L SK0040 RAL 1015 - slonová kosť svetlá 2,5 L
SK0040
3 dni 38,06 € 3 dni 38,06 €
+
-
RAL 7001 - striebrošedá 0,75 L
0,75 L SK0041 RAL 7001 - striebrošedá 0,75 L
SK0041
3 dni 12,50 € 3 dni 12,50 €
+
-
RAL 7001 - striebrošedá 2,5 L
2,5 L SK0042 RAL 7001 - striebrošedá 2,5 L
SK0042
3 dni 38,06 € 3 dni 38,06 €
+
-
RAL 7012 - čadičová šedá 0,75 L
0,75 L SK0043 RAL 7012 - čadičová šedá 0,75 L
SK0043
3 dni 12,50 € 3 dni 12,50 €
+
-
RAL 7012 - čadičová šedá 2,5 L
2,5 L SK0044 RAL 7012 - čadičová šedá 2,5 L
SK0044
3 dni 38,06 € 3 dni 38,06 €
+
-
RAL 7016 - antracitová šedá 0,75 L
0,75 L SK0045 RAL 7016 - antracitová šedá 0,75 L
SK0045
3 dni 12,50 € 3 dni 12,50 €
+
-
RAL 7016 - antracitová šedá 2,5 L
2,5 L SK0046 RAL 7016 - antracitová šedá 2,5 L
SK0046
3 dni 38,06 € 3 dni 38,06 €
+
-