CHEMOLAK - Odmasťovač (technický benzín)
CHEMOLAK - Odmasťovač (technický benzín)

Značka: Chemolak

CHEMOLAK - Odmasťovač (technický benzín)
Zatvoriť

CHEMOLAK - Odmasťovač (technický benzín)

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01305

CHEMOLAK - Odmasťovač (technický benzín)

Technický benzín (odmasťovač) slúži na odmastenie najmä kovových povrchov a na umývanie znečisteného pracovného náradia. Nesmie byť použitý na riedenie náterových látok.

Zobraziť viac
balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Technický benzín (odmasťovač) slúži na odmastenie najmä kovových povrchov a na umývanie znečisteného pracovného náradia.
Nesmie byť použitý na riedenie náterových látok.
Rozpúšťa gumu, kaučuk, syntetické látky a farbivá.
Usne nabobtáva.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 301+P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P 331 Nevyvolávajte zvracanie.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Solventná nafta(benzín), ľahká alifatická

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) CHEMOLAK - Odmasťovač (technický benzín)

5,42 € - 87,77 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,45 L 0,45 L C01305 0,45 L
C01305
skladom 5,42 € skladom 5,42 €
+
-
0,8 L 0,8 L C01306 0,8 L
C01306
skladom 8,95 € skladom 8,95 €
+
-
4,5 L 4,5 L C01308 4,5 L
C01308
skladom 42,29 € skladom 42,29 €
+
-
10 L 10 L C01309 10 L
C01309
skladom 87,77 € skladom 87,77 €
+
-