ODMASŤOVAČ - Technický benzín
ODMASŤOVAČ - Technický benzín

Značka: Chemolak

ODMASŤOVAČ - Technický benzín
Zatvoriť

ODMASŤOVAČ - Technický benzín

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01305

ODMASŤOVAČ - Technický benzín

Odmasťovač technický benzín je určený na odmasťovanie najmä kovových povrchov a umývanie znečisteného náradia. Nesmie sa používať na riedenie náterových látok!

Zobraziť viac
balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Odmasťovač technický benzín je určený na odmasťovanie najmä kovových povrchov a umývanie znečisteného náradia. Nesmie sa používať na riedenie náterových látok!Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 301+P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P 331 Nevyvolávajte zvracanie.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Solventná nafta(benzín), ľahká alifatická
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) ODMASŤOVAČ - Technický benzín

2,38 € - 44,24 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,45 l 0,45 L C01305 0,45 l
C01305
skladom 2,38 € skladom 2,38 €
+
-
0,8 l 0,8 L C01306 0,8 l
C01306
skladom 4,63 € skladom 4,63 €
+
-
4,5 l 4,5 L C01308 4,5 l
C01308
skladom 22,44 € skladom 22,44 €
+
-
10 l 10 L C01309 10 l
C01309
skladom 44,24 € skladom 44,24 €
+
-