KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo (vzorka)
KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo (vzorka)

Značka: DETECHA

  • Novinka
KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo (vzorka)
Zatvoriť

KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo (vzorka)

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Kód produktu: VAR-DET0372

KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo (vzorka)

Karbolineum Extra je náter na drevo, ktorý v sebe zahŕňa funkcie dekoratívneho, impregnačného a ochranného náteru - náter 3v1. Náter má vynikajúce penetračné vlastnosti, impregnuje drevo a zároveň mu zaisťuje účinnú ochranu proti negatívnym vplyvom vrátane UV žiarenia. Výdatnosť: cca 6,7 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)
  • Novinka

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Karbolineum Extra je náter na drevo, ktorý v sebe zahŕňa funkcie dekoratívneho, impregnačného a ochranného náteru - náter 3v1.
Jedná sa o náter s komplexnými účinkami na ochranu dreva - má vlastnosti hĺbkového napúšťadla a vrchného ochranného náteru.
Náter má vynikajúce penetračné vlastnosti, impregnuje drevo a zároveň mu zaisťuje účinnú ochranu proti všetkým negatívnym vplyvom vrátane UV žiarenia.
Náterový film je ošetrený biocídnymi látkami proti napadnutiu plesňami, riasami a hubami.
Zároveň zachováva prirodzenú kresbu dreva, neuzatvára póry a umožňuje drevu dýchať.
Náter sa časom nelúpe, nepraská a po zaschnutí je úplne bez zápachu.

Bezfarebný odtieň nie je v exteriéri samostatne dostatočnou ochranou proti UV žiareniu.
Používa sa ako impregnačné napúšťadlo  pod farebné odtiene, alebo ako dodatočný náter, ktorý chráni predchádzajúce vrstvy a predlžuje ich životnosť.

Aktuálne prebiehajúca akcia  - vzorka lazúry Karbolineum Extra zdarma.
Jednoducho vyplňte formulár a náš obchodno-technický špecialista sa s Vami rád porozpráva o vašej plánovanej renovácií alebo natieraní dreva v exteriéri.

Karbolineum Extra 3v1 je možné použiť na:

+ stavebné drevené konštrukcie v interiéri a exteriéri
+ drevené fasády
+ šindľové strechy
+ chaty, chalupy
+ obloženie
+ pergoly, altánky, parkovacie prístrešky
+ ploty, brány
+ drevené okná, okenice, drevené dvere a iné

Výdatnosť:

- cca 6,7 m2/kg (odporúčame aplikovať minimálne 150 g/m2, aby bola zaistená dostatočná účinnosť ochrany)
(jedná sa o orientačnú výdatnosť v závislosti od druhu dreva - pri mäkkých drevinách môže byť výdatnosť menej cca 5,5-5,8 m2/kg)

Riedenie:

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Drevený povrch musí byť preschnutý (maximálna vlhkosť dreva do 15%), zbavený starých náterov a iných mechanických a vegetatívnych nečistôt vrátane živičných výronov.
Prípadné zašednutie dreva odstráňte pomocou odšeďovača alebo čističa na drevo.

Aplikácia

Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte, prípadne pretrepte.
Aplikujte na pripravený drevený povrch štetcom, valčekom, striekacou pištoľou alebo máčaním v jednej i viac vrstvách.
Aplikáciu ďalšej vrstvy vykonajte vždy až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.
Nános lazúry by sa mal do dreva celkom vpenetrovať, aby sa nevytvárali lesklé miesta

Doba zasychania - obvykle do 24 hodín - závisí na teplote a prúdení vzduchu, vlhkosti a savosti dreva.
Na hladko opracovanom a málom savom dreve môže byť táto doba dlhšia.
Výsledný odtieň sa môže líšiť v závislosti od druhu natieraného dreva.

Odporúčame vykonať skúšobný náter na malej ploche.

Čistenie náradia

Pracovné náradie a pomôcky očistite po skončení prác riedidlom S 6006 alebo S 6005.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Repr. 1B, H360D
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Dráždi kožu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné symboly:

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky:

Petrolej (ropný), hydrogenačne odsírený
Nízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia
3-jód-2-propinyl-butylkarbamát
2-oktyltetrahydroizotiazol-3-on
Propiconazole (ISO)

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360D Môže poškodiť plod v tele matky.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P260 Nevdychujte pary.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (4) KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo (vzorka)

3,99 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
jantár, 0,2 kg 0,2 kg DET0373 jantár, 0,2 kg
DET0373
skladom 3,99 € skladom 3,99 €
+
-
orech, 0,2 kg 0,2 kg DET0374 orech, 0,2 kg
DET0374
skladom 3,99 € skladom 3,99 €
+
-
palisander, 0,2 kg 0,2 kg DET0375 palisander, 0,2 kg
DET0375
skladom 3,99 € skladom 3,99 €
+
-
teak, 0,2 kg 0,2 kg DET0376 teak, 0,2 kg
DET0376
skladom 3,99 € skladom 3,99 €
+
-