Olejové lazúry

Olejová lazúra vsiaka hlboko do dreva. Vždy je ideálne, ak drevu doprajete minimálne 2 vrstvy náteru.  Olejová lazúra má jednoduchú renováciu. Nie je potreba ju pre renovačným náterom brúsiť, stačí drevo poometať a znova pretrieť. Olejová lazúra na drevo chráni pred starnutím a odďaľuje následky pôsobenia vlhkosti, UV žiarenia a poveternostných podmienok, ktorým je drevo v exteriéri vystavené. Zároveň tento druh lazúr zvýrazňuje štruktúru dreva a jeho kresbu. Povrch dreva natretý olejovou lazúrou je prirodzený na dotyk a je vodoodpudivý.

Prečo si olejovú lazúru kúpiť cez náš eshop? 

- Pozrite si recenzie, názory a fotografie od našich zákazníkov, ktorým sa olejová lazúra už vpila do dreva :) Záleží nám na výsledku našich zákazníkov a sme s nimi v kontakte aj po objednávke.

- Za fotografiu a slovné zhodnotenie ako sa vám olejová lazúra páči, Vám vrátime 30€ na ďalší nákup 

- Olejové lazúry máme skladom a expedujeme expresne ešte v deň objednávky

- Máme najširší výber olejových lazúr. Výber vám uľahčíme kvalitnými filtrami 

- okrem skvelej ceny olejových lazúr nakúpite u nás výhodne aj všetky pomôcky ako sú brúsne papiere, tmely na drevo, napúštadlá na drevo, štetce či valce

- Radi Vám telefonicky poradíme. Zavolajte nám 041/2028892 a poradíme vám najvhodnejšiu olejovú lazúru

Skryť popis Pokračovať
KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo

KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo

Karbolineum Extra je náter na drevo, ktorý v sebe zahŕňa funkcie dekoratívneho, impregnačného a ochranného náteru - náter 3v1.Jedná sa o náter s komplexnými účinkami na ochranu dreva - má vlastnosti hĺbkového napúšťadla a vrchného ochranného náteru.Náter má vynikajúce penetračné vlastnosti, impregnuje drevo a zároveň mu zaisťuje účinnú ochranu proti všetkým negatívnym vplyvom vrátane UV žiarenia.Náterový film je ošetrený biocídnymi látkami proti napadnutiu plesňami, riasami a hubami.Zároveň zachováva prirodzenú kresbu dreva, neuzatvára póry a umožňuje drevu dýchať.Náter sa časom nelúpe, nepraská a po zaschnutí je úplne bez zápachu. Bezfarebný odtieň nie je v exteriéri samostatne dostatočnou ochranou proti UV žiareniu.Používa sa ako impregnačné napúšťadlo  pod farebné odtiene, alebo ako dodatočný náter, ktorý chráni predchádzajúce vrstvy a predlžuje ich životnosť. V prípade ak nie ste si istý výberom vhodného odtieňa, je možné si objednať vzorku lazúry Karbolineum Extra 3v1. Karbolineum Extra 3v1 je možné použiť na: + stavebné drevené konštrukcie v interiéri a exteriéri+ drevené fasády+ šindľové strechy+ chaty, chalupy+ obloženie+ pergoly, altánky, parkovacie prístrešky+ ploty, brány+ drevené okná, okenice, drevené dvere a iné Výdatnosť: - cca 6,7 m2/kg (odporúčame aplikovať minimálne 150 g/m2, aby bola zaistená dostatočná účinnosť ochrany)(jedná sa o orientačnú výdatnosť v závislosti od druhu dreva - pri mäkkých drevinách môže byť výdatnosť menej cca 5,5-5,8 m2/kg) Riedenie: - pripravená na použitie Príprava podkladu Drevený povrch musí byť preschnutý (maximálna vlhkosť dreva do 15%), zbavený starých náterov a iných mechanických a vegetatívnych nečistôt vrátane živičných výronov.Prípadné zašednutie dreva odstráňte pomocou odšeďovača alebo čističa na drevo. Aplikácia Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte, prípadne pretrepte.Aplikujte na pripravený drevený povrch štetcom, valčekom, striekacou pištoľou alebo máčaním v jednej i viac vrstvách.Aplikáciu ďalšej vrstvy vykonajte vždy až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.Nános lazúry by sa mal do dreva celkom vpenetrovať, aby sa nevytvárali lesklé miesta Doba zasychania - obvykle do 24 hodín - závisí na teplote a prúdení vzduchu, vlhkosti a savosti dreva.Na hladko opracovanom a málom savom dreve môže byť táto doba dlhšia.Výsledný odtieň sa môže líšiť v závislosti od druhu natieraného dreva.Odporúčame vykonať skúšobný náter na malej ploche. Čistenie náradia Pracovné náradie a pomôcky očistite po skončení prác riedidlom S 6006 alebo S 6005. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Asp. Tox. 1, H304Skin Irrit. 2, H315Skin Sens. 1, H317Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336Repr. 1B, H360DSTOT RE 2, H373Aquatic Chronic 2, H411Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary. Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostrediePri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Dráždi kožu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Spôsobuje vážne podráždenie očí.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Prvky označovania Výstražné symboly: Signálne slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky:Petrolej (ropný), hydrogenačne odsírenýNízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia3-jód-2-propinyl-butylkarbamát2-oktyltetrahydroizotiazol-3-onPropiconazole (ISO) Výstražné upozornenia H226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H360D Môže poškodiť plod v tele matky.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.P260 Nevdychujte pary.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi. Doplňujúce informácie EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
 • -19%

od 12,48 € s DPH

OSMO Ochranná olejová lazura - do vonkajších priestorov

OSMO Ochranná olejová lazura - do vonkajších priestorov

Dekoratívny, transparentný polomatný náter vhodný do exteriéru. Predstavuje dlhodobú ochranu na báze oleja. Povrchová úprava obsahuje účinné zložky na preventívnu ochranu proti plesniam, riasam a hubám. Náter nepraská a neodlupuje sa. Oživenie náteru sa prevedie jednoduchým pretretím.  Výdatnosť:  - cca 26 m2/L pri jednom nátere Riedenie:  - neriedi sa  Príprava povrchu Povrch dreva musí byť čistý, suchý s maximálnou vlhkosťou 20%. Staré pórovité nátery je potrebné očistiť. Pri renovácií dobre očistite staré povrchy dreva. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Povrch deva dôkladne prebrúste - nepoužívajte brusivo jemnejšie než 120. Aplikácia  V prípade ak je potrebná dodatočná ochrana voči drevokaznému hmyzu, hnilobe a škodcom odporúčame pred náterom použiť impregnačný náter WR. Olej pred aplikáciou iba premiešajte - neriedi sa. Nanášajte pomocou OSMO valčeka z mikrovlákna v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite. Nechajte schnúť po dobu 4-6 hodín. Následne naneste druhý náter. Pre renováciu zvyčajne postačuje jeden náter na suchý a čistý podklad.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác umyte pomocou OMO čističa štetcov. 

od 45,84 € s DPH

ANZA GO TIMBER OIL SET - Sada štetcov na drevo

ANZA GO TIMBER OIL SET - Sada štetcov na drevo

Súbor Go olejových štetcov na drevo. Súbor obsahuje štetce 50 mm a 75 mm.

10,25 € s DPH

Filtrovať
23 produktov
 • Na tomto ušetríte
Odobrať
DETECHA

KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo

Karbolineum Extra je náter na drevo, ktorý v sebe zahŕňa funkcie dekoratívneho, impregnačného a ochranného náteru - náter 3v1.… Viac
+55 variantov

od 12,48 € s DPH

skladom 12 variantov

U vás vo štvrtok

 • Novinka
Odobrať
DETECHA

KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo (vzorka)

Karbolineum Extra je náter na drevo, ktorý v sebe zahŕňa funkcie dekoratívneho, impregnačného a ochranného náteru - náter 3v1.… Viac
+4 varianty

3,99 € s DPH

skladom všetky varianty

U vás v utorok

Odobrať
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

LAZUROL CLASSIC S1023 - Olejová lazúra na drevo

Syntetická olejová lazúra k ochrane mäkkého i tvrdého dreva - záhradný nábytok, drevené štíty, podhľady, obloženie stien, chatiek… Viac
+41 variantov
Odobrať
OSMO

OSMO Ochranná olejová lazura - do vonkajších priestorov

Dekoratívny, transparentný polomatný náter vhodný do exteriéru. Predstavuje dlhodobú ochranu na báze oleja. Povrchová úprava… Viac
+36 variantov
Odobrať
ADLER

ADLER PULLEX 3in1-LASUR - Olejová lazúra s impregnáciou a ochranou voči škodcom na drevenice

Univerzálna ochranná olejová lazúra na drevo na báze rozpúšťadla pre ošetrenie dreva a drevených prvkov v exteriéri. Lazúra tvorí… Viac
+50 variantov

od 14,05 € s DPH

15,99 €
 • Ušetríte 14%
 • 1-2 dni

  U vás v stredu

  Odobrať
  Chemolak

  DREVOLUX STYLE - Olejová dekoračná lazúra s voskom

  Olejová dekoračná a ochranná lazúra s obsahom vosku v moderných odtieňoch pre povrchovú úpravu dreva v interiéri a exteriéri.… Viac
  +8 variantov
  Odobrať
  Remmers

  REMMERS HK LASUR - Tenkovrstvá olejová lazúra

  Tenkovrstvá olejová lazúra vhodná na drevo v exteriéri - pergoly, altánky alebo záhradný nábytok. Chráni drevo pred UV žiarením,… Viac
  +45 variantov
  Odobrať
  HET

  SOLDECOL LAZÚRA - Olejová tenkovrstvá lazúra na drevo

  Olejová lazúra s prídavkom vosku a s UV ochranou na dekoratívne a ochranné nátery dreva v interiéri i exteriéri. E-book zadarmo… Viac
  +42 variantov
  Odobrať
  Chromos-Svjetlost

  ULTRATON OIL - Olejová lazúra na drevo

  ULTRATON OIL je vysoko kvalitný transparentný náter s obsahom oleja. Drevenému povrchu dodáva ušľachtilý vzhľad a zachováva jeho… Viac
  +22 variantov
  Odobrať
  OSMO

  OSMO - Jednovrstvová lazúra na drevo

  OSMO - JEDNORAZOVÁ LAZÚRA HS PLUS je dekoratívna, matná, povrchová úprava. Náter nepraská a neodlupuje sa. Je vodoodolný,… Viac
  +26 variantov
  Odobrať
  OSMO

  OSMO Ochranná olejová matná lazúra

  Ochranná olejová lazúra je matný ochranný vrchný náter na olejovej báze pre drevené prvky v exteriéri. E-book zadarmo pre… Viac
  +2 varianty
  • EKO
  Odobrať
  Remmers

  REMMERS LASUR ECO - Ekologická olejová lazúra

  Vodou riediteľná lazúra s minimálne 80% obnoviteľných surovín a overenou nezávadnosťou pre včely. Lazúra je odolná voči… Viac
  +20 variantov
  Odobrať
  HG Helios Group

  BORI 3in1 - Lazúra na drevo v exteriéri

  Dekoračná a ochranná lazúry pre nátery drevených povrchov v exteriéri - záhradný nábytok, domčeky, zruby, obklady, ploty a pod.… Viac
  +38 variantov
  Odobrať
  OSMO

  OSMO - Jednovrstvová lazúra (vzorka)

  Dekoratívna matná lazúra vhodná na ošetrenie dreva v exteriéri - fasády, pergoly, balkóny, záhradný nábytok a pod. Je vode odolná… Viac
  +13 variantov
  Odobrať
  OSMO

  OSMO Olejová lazúra

  Olejová lazúra bezfarebná je ľahko lesklý náter na drevo na báze prírodných olejov pre použite v exteriéri. Umožňuje drevu dýchať… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  COLORLAK

  PROFI OLEJOVÁ lazúra O1020 - Jednovrstvová lazúra na drevo

  Olejová lazúra určená k náterom dreva a drevených výrobkov v exteriéri - domy, chatky, zruby, ploty alebo pergoly. Drevu… Viac
  +27 variantov
  Odobrať
  OSMO

  OSMO - Ochranná olejová lazúra (vzorka)

  Ochranná olejová lazúra pre dekoratívny& polomatný náter dreva v exteriéri. Predstavuje dlhodobú ochranu na báze oleja bez… Viac
  +17 variantov
  Odobrať
  COLORLAK

  LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom

  Penetračná lazúra s olejom pre matné ochranné nátery dreva v interiéri aj exteriéri. Lazúra zachováva štruktúru a kresbu dreva a… Viac
  +68 variantov
  Odobrať
  COLOR COMPANY

  EXLAZUR - Olejová lazúra na drevo

  Tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou. Je určená na drevené povrchy v interiéri aj exteriéri. Zachováva prirodzený… Viac
  +3 varianty
  Odobrať
  Luxol

  LUXOL ORIGINÁL AQUA - Olejová vodouriediteľná lazúra

  Tenkovrstvá olejová lazúra na dekoratívne nátery dreva s ochranou voči UV žiareniu. Je vhodná pre náter všetkých drevených… Viac
  +20 variantov
  Odobrať
  Luxol

  LUXOL DEKOR - Krycia olejová lazúra

  Krycia olejová lazúra na dekoratívne nátery dreva s ochranou proti UV žiareniu. Má zvýšenú vodoodpudivosť, vysokú priľnavosť a… Viac
  +13 variantov
  Odobrať
  OSMO

  OSMO Ochranná olejová lazúra Effekt

  Ochranná olejová lazúra efekt je dekoratívny, transparentný polomatný náter na drevo s metalickým efektom vhodný pre exteriér. E… Viac
  +6 variantov
  Odobrať
  OSMO

  OSMO - Priemyselná lazúra na strojovú aplikáciu

  Dekoratívna náterová lazúra na drevo do vonkajších priestorov, ktorá zvýrazňuje štruktúru dreva. Lazúra odpudzuje vodu a je… Viac
  +16 variantov