Aluna strieborná - syntetická farba na kov s obsahom hliníka
Aluna strieborná - syntetická farba na kov s obsahom hliníka

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (4)

23,05 €s DPH

19,21 €bez DPH

Aluna strieborná - syntetická farba na kov s obsahom hliníka
Zatvoriť

Aluna strieborná - syntetická farba na kov s obsahom hliníka

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-DET0033

Aluna strieborná - syntetická farba na kov s obsahom hliníka

Aluna je syntetická metalizovaná náterová hmota s obsahom hliníka na kov, betón či drevo. Obsahuje reflexný hliníkový pigment, ktorý zvyšuje ochranný bariérový účinok a má priaznivý vplyv na životnosť náteru. Spotreba: - cca 7-10 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - S 6005

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

23,05 €s DPH

19,21 €bez DPH

do 3 dní

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-

Popis produktu

Aluna je syntetická metalizovaná náterová hmota s obsahom hliníka na kov, betón či drevo.
Obsahuje reflexný hliníkový pigment, ktorý zvyšuje ochranný bariérový účinok a má priaznivý vplyv na životnosť náteru.

Prednosti:
Univerzálne použitie - kov, pozinkované plochy, drevo, betón a ďalšie savé podklady.
Striebristý dekoratívny vzhľad.
Vysoký bariérový efekt.
Vplyvom času sa nelúpe.
Jednoduchá obnova náteru.

Spotreba:

- cca 7-10 m2/kg v jednej vrstve

Riedenie:

- S 6005

Použitie

- vonkajšie krycie nátery kovu - strešné krytiny, odkvapové zvody, konštrukcie, ploty a pod., nátery betónu a dreva

Príprava podkladu a spôsob nanášania

Aluna sa nanáša na suchý podklad zbavený všetkých mechanických nečistôt a starých nesúdržných náterov.
Pri úpravách savých materiálov je potrebné nechať podklad dôkladne vyschnúť.
Porézne podklady je potrebné pred vlastným náterov napenetrovať - Aluna nariedená riedidlom S 6005.
Pri úpravách ocele je nutné sa zbaviť korózie a ochrániť vhodným antikoróznym náterom - Superkov.
Pred aplikáciou Aluny musí byť základný náter dostatočne suchý.

Pred použitím je nutné Alunu rozmiešať.
Náter sa nanáša štetcom, máčaním alebo valčekom v dvoch a viacerých vrstvách pri teplote +5°C až +25°C.
Konečné vlastnosti získa náter do 48 hodín.

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Nebezpečenstvo


Nebezpečné látky

etylbenzén
chlórované parafíny, C14-17
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac


Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
PeterK
Je mozne striebornu Alunu v buducnosti pretriet beznymi syntetickymi/polyuretanovimi farbami?

Pýtal sa PeterK, 15. júl 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
18. júl 2022

Dobrý deň. Farba Aluna je pretierateľná farbami či už syntetickými alebo polyuretánovými. Inakosť farby Aluna spočíva v tom, že vekom sprašuje a nie ako ostatné syntetiky, ktoré vekom pukajú. V prípade pretierania náteru Aluna treba podklad dobre očistiť a odmastiť, prípadne zbaviť sprašnosti.

tomas
DObrý deň je možné alunu dať aj na strechu? O koľko by bola životnosť náteru vyššia ako pri bežnej syntetickej farbe?

Pýtal sa tomas, 4. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
18. február 2022

Dobrý deň. Alunu je možné použiť aj na náter strechy. Obsahuje reflexný hliníkový pigment, ktorý zvyšuje ochranný bariérový účinok a predlžuje sa životnosť náteru. na ďalšie predĺženie životnosti náteru je dobré použiť vhodný základný náter. Ak je podklad skorodovaný tak napr. https://www.efarby.sk/fest-primer-zakladny-pu-lak-na-kovy

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
noro p.

16. september 2021

rovnako dobrý ako Renoslast. praca s nim je dobrá, dobre sa rozotiera a kryje. ja som daval na strechu 2 vrstvy Zobraziť komentár Skryť komentár

  • odraza slnecne luce
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (2) Aluna strieborná - syntetická farba na kov s obsahom hliníka

23,05 € - 43,75 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
hodvábny lesk 2 kg 2 kg DET0033 hodvábny lesk 2 kg
DET0033
do 3 dní 23,05 € do 3 dní 23,05 €
+
-
hodvábny lesk 4 kg 4 kg DET0034 hodvábny lesk 4 kg
DET0034
do 3 dní 43,75 € do 3 dní 43,75 €
+
-