PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy

Značka: PRIMALEX

19,04 €s DPH

15,87 €bez DPH

PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy
Zatvoriť

PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy

Sample icon Vzorkovník

Značka: PRIMALEX

Kód produktu: VAR-K006992

PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy

Primalex Metal v sebe spája vlastnosti základného antikorózneho náteru a súčasne vrchnej farby. Je určená na priame nátery vo vnútornom aj vonkajšom prostredí s dokonalou priľnavosťou, pružnosťou a dlhou životnosťou. Výdatnosť: 10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (7)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

19,04 €s DPH

15,87 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Primalex Metal v sebe spája vlastnosti základného antikorózneho náteru a súčasne vrchnej farby.
Je určená na priame nátery vo vnútornom aj vonkajšom prostredí s dokonalou priľnavosťou, pružnosťou a dlhou životnosťou. 
Farba je ideálna na nátery oceľových, hliníkových či medených materiálov, rovnako aj zoxidovaných pozinkovaných povrchov.
Je tiež vhodná pre renovačné nátery aj čiastočne skorodovaných kovových predmetov, ako sú ploty, strechy, brány, stĺpy, klampiarske konštrukcie a pod.

Výdatnosť: 

- 10 m2/L

Riedenie:

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Povrch kovu musí byť pred aplikáciou farby čistý, dokonale vybrúsený, zbavený prachu, hrdze a prípadných nepriľnavých starých náterov.

Natreté súdržné povrchy:
Podklad dôkladne očistite od nečistôt, prachu a mastnoty.
Povrch následne zdrsnite brúsnym papierom.

Nové kovové povrchy:
Musia byť dokonale očistené, hladké, odmastené a zbavené prachu.
Nie je potrebné aplikovať základný náter.

Staré, popraskané a olupujúce sa nátery:
Takáto nátery je najlepšie úplne odstrániť - obrúsením, tryskaním, odstraňovačom starých náterov a pod.

Čerstvý nezoxidovaný pozink:
Nový pozink je potrebné upraviť a to pomocou čpavkového roztoku - roztok sa nechá pôsobiť a p cca 10 minútach pôsobenia sa rozotrie handrou a následne opláchne horúcou čistou vodou alebo prípadne reaktívnou farbou.

Aplikácia

Na správne pripravený povrch je možné aplikovať Primalex Metal.
Farbu pred použitím dôkladne premiešajte - neriedi sa a je pripravená na použitie.
Farbu aplikujte štetcom alebo valčekom v 2-3 vrstvách. 
Interval medzi jednotlivými vrstvami je minimálne 10 hodín.

Čistenie náradia 

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3, H226
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

Prvky označovania 

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:

Noste ochranné rukavice.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Nevdychujte pary.
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
Odozva:

Zozbierajte uniknutý produkt.
Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.
Uchovávanie:

Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Zneškodňovanie:

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Doplňujúce prvky označovania:

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Nebezpečné prísady:
ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírený Poznámky / poznámky PUhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, aromáty (2-25 %)
kobaltnatý-bis(2-etylhexanoát)

Iná nebezpečnosť

Výrobok spĺňa kritéria pre PBT alebo vPvB: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.
Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: 
Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PRIMALEX

Najobľúbenejší spomedzi rodiny Primalex je Primalex Polar, Primalex Plus alebo natónovaný Primalex Ceramic či Primalex Inspiro. Primalex je obľúbená náterová hmota s históriou už od roku 1968. V súčasnosti tvorí portfólio 150 výrobkov pod značkou Primalex, jedná sa o syntetické a vodou riediteľné farby určené na ochranu dreva a kovu do interiéru a exteriéru v najrôznejších farebných odtieňoch doplnený omietkami a penetráciami, čím sa Primalex stal komplexným dodávateľom farieb pre slovenský trh. 

V prípade, že potrebujete konzultáciu ohľadom objednávky Primalexu, kontaktujte nášho kolegu tu: https://www.efarby.sk/pro/

Všetky varianty produktu (23) PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy

19,04 € - 203,84 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
metal - biela 2,5 L 2,5 L K006993 metal - biela 2,5 L
K006993
1-2 dni 56,87 € 1-2 dni 56,87 €
+
-
metal - červenohnedá 2,5 L 2,5 L K006994 metal - červenohnedá 2,5 L
K006994
1-2 dni 56,87 € 1-2 dni 56,87 €
+
-
metal - čierna 2,5 L 2,5 L K006995 metal - čierna 2,5 L
K006995
1-2 dni 56,87 € 1-2 dni 56,87 €
+
-
metal - grafitová 2,5 L 2,5 L K006996 metal - grafitová 2,5 L
K006996
1-2 dni 56,87 € 1-2 dni 56,87 €
+
-
metal - hnedá 2,5 L 2,5 L K006997 metal - hnedá 2,5 L
K006997
1-2 dni 56,87 € 1-2 dni 56,87 €
+
-
metal - šedá 2,5 L 2,5 L K006998 metal - šedá 2,5 L
K006998
1-2 dni 56,87 € 1-2 dni 56,87 €
+
-
metal - zelená 2,5 L 2,5 L K006999 metal - zelená 2,5 L
K006999
1-2 dni 56,87 € 1-2 dni 56,87 €
+
-
metal - biela 0,75 L 0,75 L K007000 metal - biela 0,75 L
K007000
1-2 dni 19,04 € 1-2 dni 19,04 €
+
-
metal - červenohnedá 0,75 L 0,75 L K007001 metal - červenohnedá 0,75 L
K007001
1-2 dni 19,04 € 1-2 dni 19,04 €
+
-
metal - čierna 0,75 L 0,75 L K007002 metal - čierna 0,75 L
K007002
1-2 dni 19,04 € 1-2 dni 19,04 €
+
-