NOVOCHEMA - Technický benzín
NOVOCHEMA - Technický benzín

Značka: NOVOCHEMA

NOVOCHEMA - Technický benzín
Zatvoriť

NOVOCHEMA - Technický benzín

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-NA067

NOVOCHEMA - Technický benzín

Technický benzín sa používa na hrubé odmasťovanie kovových predmetov, na čistenie textilu a na ďalšie technické účely. Zároveň môže byť použitý ako palivo do tlakových lámp.

Zobraziť viac
balenie (5)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Technický benzín sa používa na hrubé odmasťovanie kovových predmetov, na čistenie textilu a na ďalšie technické účely.
Zároveň môže byť použitý ako palivo do tlakových lámp.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 2 H225
Asp. Tox. 1 H304
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, otvoreného ohňa, iskier. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pary.
P280 Noste ochranné okuliare, ochranný odev, ochranné rukavice.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
P331 Nevyvolávajte zvracanie
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii odpadu.

Obsahuje: uhľovodíky, C6–C7, izoalkány, cyklické,˂ 5% n-hexánu.

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: NOVOCHEMA

Všetky varianty produktu (5) NOVOCHEMA - Technický benzín

2,97 € - 813,08 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,35 kg 0,35 kg NA068 0,35 kg
NA068
skladom 2,97 € skladom 2,97 €
+
-
1 L 1 L NA069 1 L
NA069
skladom 5,22 € skladom 5,22 €
+
-
3,4 L 3,4 L NA070 3,4 L
NA070
skladom 21,09 € skladom 21,09 €
+
-
9 L 9 L NA071 9 L
NA071
skladom 46,88 € skladom 46,88 €
+
-
150 kg 150 kg NA072 150 kg
NA072
na objednávku 813,08 € na objednávku 813,08 €
+
-