NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA
NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA

Značka: NOVOCHEMA

NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA
Zatvoriť

NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-NA131

NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA

Vysoko účinný prostriedok, ktorý odstraňuje vzniknutú hrdzu najmä zo zliatin železa a čiastočne pasivuje kovové povrchy. Môže sa použiť súčasne ako odhrdzovací a čistiaci prostriedok.

Zobraziť viac
balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysoko účinný prostriedok, ktorý odstraňuje vzniknutú hrdzu najmä zo zliatin železa a čiastočne pasivuje kovové povrchy.
Môže sa použiť súčasne ako odhrdzovací a čistiaci prostriedok.
Doba pôsobenia prípravku vždy závisí od intenzity zhrdzavenia a vonkajšej teploty.
Na ošetrený plochy sa môže náterová hmota nanášať po cca 6 hodinách.

Použitie prípravku: 

- odhrdzovanie skorodovaných povrchov
- čistenie slabo zhrdzavených povrchov presných súčiastok
- čistenie a leštenie medených povrchov
- čistenie a leštenie chromovaných dielov

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319

Prvky označovania

Výstražný piktogram:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Obsahuje: -

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: NOVOCHEMA

Všetky varianty produktu (3) NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA

2,65 € - 18,53 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 kg 0,5 kg NA132 0,5 kg
NA132
skladom 2,65 € skladom 2,65 €
+
-
1 kg 1 kg NA133 1 kg
NA133
skladom 4,22 € skladom 4,22 €
+
-
4 kg 4 kg NA134 4 kg
NA134
dočasne vypredané 18,53 € dočasne vypredané 18,53 €