EXLAZUR - Olejová lazúra na drevo
EXLAZUR - Olejová lazúra na drevo

Značka: COLOR COMPANY

  • Novinka
EXLAZUR - Olejová lazúra na drevo
Zatvoriť

EXLAZUR - Olejová lazúra na drevo

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-CC0019

EXLAZUR - Olejová lazúra na drevo

Tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou. Je určená na drevené povrchy v interiéri aj exteriéri. Zachováva prirodzený vzhľad, povrch zostáva paropriepustný a jemne zvýrazňuje štruktúru dreva. Je odolná voči poveternostným podmienkam a odolná voči UV. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)
  • Novinka

na objednávku

Na predajni v Žiline v pondelok, 30.05.2022
U vás v utorok, 31.05.2022

+
-

Popis produktu

Tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou. Je určená na drevené povrchy v interiéri aj exteriéri.
Zachováva prirodzený vzhľad, povrch zostáva paropriepustný a jemne zvýrazňuje štruktúru dreva.
Je odolná voči poveternostným podmienkam, odolná voči UV, preniká do dreva a dokonale penetruje. 
Je vhodná pre použitie na drevené prvky, podlahu, nábytok, ploty a iné drevené povrchy.

Výdatnosť: 

- 10-12 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Povrch musí byť čistý, suchý, odmastený a zbavený starých náterov.

Aplikácia

Lazúru pred použitím premiešajte a aplikujte pomocou štetca, valčeka alebo striekaním v 1-2 vrstvách.
Prvý náter je potrebné po zaschnutí prebrúsiť jemným brúsnym papierom a následne je možné aplikovať druhý náter.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je cca 6-8 hodín.

Lazúra v obale má jemne fialový nádych, čo nemá vplyv na výsledný efekt.
Lazúra je bezfarebná a prirodzene pololesklá.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372 (centrálny nervový systém)
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Dráždi kožu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania
Výstražný piktogram
Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie
EUH208 Obsahuje 2-butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU)2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (3) EXLAZUR - Olejová lazúra na drevo

10,14 € - 62,39 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebná 2,5 l CC0020 bezfarebná 2,5 l
CC0020
na objednávku 32,46 € na objednávku 32,46 €
+
-
bezfarebná 0,6 l CC0021 bezfarebná 0,6 l
CC0021
na objednávku 10,14 € na objednávku 10,14 €
+
-
bezfarebná 5 l CC0022 bezfarebná 5 l
CC0022
na objednávku 62,39 € na objednávku 62,39 €
+
-