U 2061 CHEMOPUR G - Základná polyuretánová farba
U 2061 CHEMOPUR G - Základná polyuretánová farba

Značka: Chemolak

16,14 €s DPH

13,45 €bez DPH

U 2061 CHEMOPUR G - Základná polyuretánová farba
Zatvoriť

U 2061 CHEMOPUR G - Základná polyuretánová farba

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00543

U 2061 CHEMOPUR G - Základná polyuretánová farba

Polyuretánová základná farba Chemopur G sa používa sa ako základný náter na kovové podklady.Vyniká dobrou kryvosťou, striekateľnosťou, nesteká a má výbornú priľnavosť k podkladu. U 2061 CHEMOPUR G má výborné fyzikálno- mechanické vlastnosti a dobrú súdržnosť s vrchnými nátermi, napr. polyuretánovým…

Zobraziť viac
farba (4)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

16,14 €s DPH

13,45 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

U 2061 CHEMOPUR G - polyuretánová základná farba sa používa sa ako základný náter na kovové podklady. Vyniká dobrou kryvosťou, striekateľnosťou, nesteká a má výbornú priľnavosť k podkladu. U 2061 CHEMOPUR G má výborné fyzikálno- mechanické vlastnosti a dobrú súdržnosť s vrchnými nátermi, napr. polyuretánovým emailom U 2081. V bielom odtieni (0100) je atestovaná pre priamy styk s tuhými a suchými požívatinami napr. obilie.

Použitie:
U 2061 CHEMOPUR G je určená na povrchovú úpravu strojárskych výrobkov, cestných a stavebných strojov, dopravných prostriedkov a všade tam, kde sa požaduje vysoko kvalitná povrchová úprava. Základné nátery nesmú byť dlhodobo vystavené poveternostným podmienkam.

Nanášanie: Nanáša sa štetcom alebo striekaním. Po natužení sa doriedi na požadovaný výtokový čas pre striekanie 18 - 35 s. Nespotrebovaná natužená zmes začne po 4 - 6 hodinách hustnúť a gelovať. Náter vytvrdzuje na vzduchu (cca 23 °C), alebo prisúšaním pri 60 - 100 °C po dobu 20 - 30 min. (efarby.sk)

Pred prisúšaním je nevyhnutné nechať 10 min. odprchať rozpúšťadlá. Interval ďalšieho náteru je 6 hod. až 12 hodín. Pred ďalším náterom odporúčame povrch prebrúsiť (zdrsniť). Náradie sa čistí riedidlom U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500. Pred použitím objem dokonale premiešať!

Výdatnosť: 8 -11 m2/ kg alebo 9 -12 m2/ l.

Polyuretánová základná farba U 2061 sa spracúva v zmesi s tužidlom U 7081. Riedi sa riedidlom U 6051. Dorieďuje sa na optimálny prietokový čas.

Tužidlo:
U 7081. (potreba dokúpiť)

Riedidlo: U 6051 (potreba dokúpiť)

Pomer tuženia: 5 dielov U 2061 : 1 diel U 7081 (hmotnostný)

Príklad postupu: Náter na kov

- úprava povrchu pred náterom (odstránenie okovín, koróznych splodín, prachu, solí, mastnoty a iných nečistôt)

- 1 až 2 krát U 2061 v hrúbke 35 - 45 ?m v jednej vrstve - podľa potreby prebrúsenie brúsnym papierom č. 250 a viac

- 1 až 2 krát vrchný email napr. U 2081 hrúbka suchého filmu 30 - 60 ?m

- čas aplikácie ďalšej vrstvy 6 hod. najneskôr však do 48 hod. Životnosť náterových systémov uvedených v príklade postupu je pri dodržaní predpísanej predpovrchovej úpravy a podmienok pri nanášaní, v závislosti od počtu nanesených vrstiev a celkovej hrúbky náterového systému 10 až 15 rokov.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .
P 270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

4.6

z 5 hviezdičiek

5 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(4 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(1 hodnotenie)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
5 hodnotení
Anonýmný zákazník

25. júl 2019

 • Cenovo dostupná a odolná farba
 • Nekryje na surovej joklovine tak ako som si predstavoval (mal som biely odtien)
 • Biely odtien som musel naniest 2x
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

6. jún 2020

 • Super zaklad ,po nanesení nádhera a nesteka.........
 • Keď je na karoserii ,treba ju potom prebrusiť pod vodov??????,,????
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

26. júl 2016

 • nesteká
 • dobre kryje
 • nenasiel som
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Slavo Šadibol

23. máj 2016

 • +
 • -
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

26. júl 2016

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (10) U 2061 CHEMOPUR G - Základná polyuretánová farba

16,14 € - 152,56 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,8 l 0100 - biela
0,8 L C00543 0,8 l 0100 - biela
C00543
skladom 16,61 € skladom 16,61 €
+
-
4 l 0100 - biela
4 L C00544 4 l 0100 - biela
C00544
skladom 77,86 € skladom 77,86 €
+
-
8 l 0100 - biela
8 L C00545 8 l 0100 - biela
C00545
skladom 152,56 € skladom 152,56 €
+
-
0,8 l 0110 - šedá
0,8 L C00546 0,8 l 0110 - šedá
C00546
skladom 16,14 € skladom 16,14 €
+
-
4 l 0110 - šedá
4 L C00547 4 l 0110 - šedá
C00547
skladom 75,16 € skladom 75,16 €
+
-
8 l 0110 - šedá
8 L C00548 8 l 0110 - šedá
C00548
skladom 147,26 € skladom 147,26 €
+
-
4 l 0199 - čierna
4 L C00550 4 l 0199 - čierna
C00550
skladom 77,86 € skladom 77,86 €
+
-
8 l 0199 - čierna
8 L C00551 8 l 0199 - čierna
C00551
skladom 152,56 € skladom 152,56 €
+
-
4 l 0840 - červenohnedá
4 L C00553 4 l 0840 - červenohnedá
C00553
skladom 75,16 € skladom 75,16 €
+
-
8 l 0840 - červenohnedá
8 L C00554 8 l 0840 - červenohnedá
C00554
skladom 147,26 € skladom 147,26 €
+
-