FORMEX S 2003 - základná farba na pozink
FORMEX S 2003 - základná farba na pozink

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Otázky & odpovede (6)

FORMEX S 2003 - základná farba na pozink
Zatvoriť

FORMEX S 2003 - základná farba na pozink

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Otázky & odpovede: 3

Kód produktu: VAR-B000156

FORMEX S 2003 - základná farba na pozink

Farba určená k základným náterom ľahkých farebných kovov - hliník, mosadz, zoxidovaný pozink a železa. Zároveň je možné ju použiť aj pre náter ocele pred vrchným náterom. Je rýchloschnúca s vynikajúcou priľnavosťou na podklad. Výdatnosť: 10-12 m2/L v jednej vrstve.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Farba určená k základným náterom ľahkých farebných kovov - hliník, mosadz, zoxidovaný pozink a železa.
Zároveň je možné ju použiť aj pre náter ocele pred vrchným náterom.
Je rýchloschnúca s vynikajúcou priľnavosťou na podklad. 

Výdatnosť: 

- 10-12 m2/L v jednej vrstve

Riedenie: 

- S 6005 (náter štetcom)

- C 6000 (striekanie farby)

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty, hrdze, prachu a mechanicky očistený. 
Náter na pozink je možný najskôr po 12 mesiacoch pôsobenia poveternostných vplyvov. 
Povrch odmastite a pre prípadne odstránenie zbytkov soli je nutný oplach čistou vodou. 
staré nepriľnavé nátery je potrebné odstrániť. 

Aplikácia 

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a podľa potreby zrieďte riedidlom. 
Náter aplikujte v jednej vrstve pomocou štetca, valčeka alebo striekaním. 
Náter zaschnutý na vzduchu za vhodným podmienok je možné cca za 1 hodinu pretrieť vhodným vrchným náterom napr. Industrol Univerzál. 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť poškodenie
orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí. Toxický pre
vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
2.2. Prvky označovania

Výstražný piktogram

Výstražné slovo
Pozor

Nebezpečné látky
xylén ( reakčná zmes izomérov a etylbenzénu )
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu par/aerosolů.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na
místo určené obcí.
Doplňujúce informácie
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

... viac

Otázky & Odpovede

3 otázka
3 odpoveď
Vladimír
pekny deň, možem potom na základnu farbu Formex natreť Renolast ? Ďakujem Vám.

Pýtal sa Vladimír, 12. august 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Alexandra Pišteková
15. august 2023

Dobrý deň,

na základný náter Formex odporúčame použiť skôr vrchný syntetický náter napr. https://www.efarby.sk/industro... , ktorý po čase nie je problém premaľovať aj iným syntetickým náterom. V prípade ak by ste použili Renolast nie je možné tento náter premaľovať ničím iným ako Renolastom a zároveň kombinácia so základným náterom Formex nie je priamo testovaná.

Zuzana Nemcová
Dobrý deň, potrebuejem reaktívnu farbu na natretie zábradlia ktoré má úpravu žiarovým zinkovaním.

Pýtal sa Zuzana Nemcová, 24. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
25. november 2021

Dobrý deň. Je možné požiť Formex S 2003, prípadne niektorú z ostatných reaktívnych farieb na čerstvý pozink https://www.efarby.sk/farby-na-cerstvy-pozink.

Peter Šatka
Prosím je táto farba relatívna? Chcem natrieť hliníkovú strechu.Dakujem

Pýtal sa Peter Šatka, 1. jún 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
1. jún 2021

Dobrý deň. Áno táto farba je na to určená, prípadne si môžete ešte vybrať aj z ďalších farieb kategórie https://www.efarby.sk/zakladne-reaktivne-farby-na-pozink-a-lahke-kovy

Hodnotenie zákazníkov

4.5

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(1 hodnotenie)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
2 hodnotenia
Milan Holes

5. marec 2015

  • test a
  • test b
  • minus test a
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

5. marec 2015

O značke BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Tradičný český výrobca Barvy a Laky Hostivář vyrába náterové hmoty už od roku 1983.

- Špičkové vývojové a znalostné zázemie

- Partner a poskytovateľ technológie pre akéhokoľvek riešenia v oblasti náterových hmôt

- Výrobky majú európsku kvalitu a „české ceny“

- Individuálna starostlivosť o zákazníkov (poradňa, vývoj)

- Spoločnosť je členom Asociácie výrobcov náterových hmôt v ČR

- Spoločnosť je hlavným parterom Cechu maliarov a lakýrnikov v ČR

- Produktové značky : Bakrylex, Epolex, Barlet, Betex, Radbal, Fest B, Formex, Hostagrund, Industrol, Lazurol, Pragoprimer, Remal, Amarit, Fronton, Soicrat, Uniflex

Všetky varianty produktu (3) FORMEX S 2003 - základná farba na pozink

10,28 € - 134,72 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 l 0110 - šedý
0,6 L B000160 0,6 l 0110 - šedý
B000160
skladom 10,28 € skladom 10,28 €
+
-
0110 - šedý 4 l
4 L B000161 0110 - šedý 4 l
B000161
skladom 60,60 € skladom 60,60 €
+
-
0110 - šedý 9 l
9 L B000162 0110 - šedý 9 l
B000162
skladom 134,72 € skladom 134,72 €
+
-