BONDEX Decking Oil - ochranný syntetický olej na pochôdzne plochy
BONDEX Decking Oil - ochranný syntetický olej na pochôdzne plochy

Značka: BONDEX

27,46 €s DPH

22,88 €bez DPH

BONDEX Decking Oil - ochranný syntetický olej na pochôdzne plochy
Zatvoriť

BONDEX Decking Oil - ochranný syntetický olej na pochôdzne plochy

Značka: BONDEX

Kód produktu: VAR-K005609

BONDEX Decking Oil - ochranný syntetický olej na pochôdzne plochy

Vhodný predovšetkým na terasy a drevené pochôdzne plochy z tvrdých a exotických drevín. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí, dreveného obloženia a pod., vyrobeného z tvrdého dreva.TIP: Kliknite a stiahnite si zdarma dokument s…

Zobraziť viac
farba (7)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

27,46 €s DPH

22,88 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Decking Oil Ochranný napúšťací olej

VLASTNOSTI

• Mimoriadna ochrana voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu

• Vynikajúce penetračné vlastnosti

• Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva

• Vhodný pre pochôdzne plochy

Špeciálny syntetický napúšťací olej na alkydovej báze určený na ochranu a konzervovanie povrchu všetkých druhov dreva v exteriéri. Má vysokú penetračnú schopnosť a vytvára vodoodpudivý film na povrchu dreva. Poskytuje extra dlhú ochranu proti poveternosti, UV žiareniu a obnovuje prírodný vzhľad dreva. Vhodný predovšetkým na terasy a drevené pochôdzne plochy z tvrdých a exotických drevín. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí, dreveného obloženia a pod., vyrobeného z tvrdého dreva.

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých nepriľnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 18%.

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite (osušte) mäkkou handrou alebo špongiou 15 - 30 minút po aplikácii. Nepoužívajte bezfarebný odtieň samostatne ako prvý náter. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac. Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po po- čiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit. Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, molitanová špongia

Výdatnosť: 10 – 16 m2 /l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku : Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 3, H412
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.
Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES (smernica o nebezpečných prípravkoch)
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa smernice 1999/45/EC a jej doplnkov.
Informácie o nebezpečnosti (vety H)
Bezpečnostné upozornenie

Výstražné slovo (CLP čl. 20)
Nebezpečenstvo

Informácie o nebezpečnosti (vety H)
(H302) Škodlivý po požití.
(H304) Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
(H312) Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
(H315) Dráždi kožu.
(H317) Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
(H318) Spôsobuje vážne poškodenie očí.
(H331) Toxický pri vdýchnutí.
(H351) Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
(H372) Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
(H400) Veľmi toxický pre vodné organizmy.
(H410) Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
(H411) Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné pokyny (preventívne vyhlásenie - vety P)

(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P273) Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
(P331) Nevyvolávajte zvracanie.
(P301+310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
(P405) Uchovávajte uzamknuté.
(P501) Zneškodnite obsah/nádobu do...

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: BONDEX

O značke BONDEX

Za zrodom značky BONDEX stojí dánska spoločnosť Dyrup, ktorú založil pred takmer 100 rokmi Sigurd Dyrup.
Bondex vždy dbal na ľahkú aplikáciu produktov a ekológiu - receptúry produktov neobsahujú žiadne škodlivé látky.
Výnimočný rokom pre značku bol rok 1968 kedy boli vyvinutý produkty zamerané na starostlivosť o drevo.
V priebehu rokov sa sortiment rozširoval o ďalšie produkty ako sú laky, lazúry, oleje, vosky a pod.
V súčasnosti značka Bondex predstavuje skutočnú dánsku tradíciu v oblasti ochrany a ošetrenia dreva.

Všetky varianty produktu (16) BONDEX Decking Oil - ochranný syntetický olej na pochôdzne plochy

27,46 € - 82,53 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2,5 l bezfarebný 2,5 L K005609 2,5 l bezfarebný
K005609
1-2 dni 82,53 € 1-2 dni 82,53 €
+
-
2,5 l mahagón 2,5 L K005610 2,5 l mahagón
K005610
1-2 dni 82,53 € 1-2 dni 82,53 €
+
-
2,5 l dub 2,5 L K005611 2,5 l dub
K005611
1-2 dni 82,53 € 1-2 dni 82,53 €
+
-
2,5 l orech 2,5 L K005612 2,5 l orech
K005612
1-2 dni 82,53 € 1-2 dni 82,53 €
+
-
palisander 2,5 l 2,5 L K005613 palisander 2,5 l
K005613
1-2 dni 82,53 € 1-2 dni 82,53 €
+
-
2,5 l teak 2,5 L K005614 2,5 l teak
K005614
1-2 dni 82,53 € 1-2 dni 82,53 €
+
-
0,75 l bezfarebný 0,75 L K005823 0,75 l bezfarebný
K005823
1-2 dni 27,46 € 1-2 dni 27,46 €
+
-
0,75 l červený mahagón
0,75 L K005824 0,75 l červený mahagón
K005824
1-2 dni 27,46 € 1-2 dni 27,46 €
+
-
0,75 l dub 0,75 L K005825 0,75 l dub
K005825
1-2 dni 27,46 € 1-2 dni 27,46 €
+
-
0,75 l orech 0,75 L K005826 0,75 l orech
K005826
1-2 dni 27,46 € 1-2 dni 27,46 €
+
-