BONDEX WHITE SPIRIT - Lakový benzín
BONDEX WHITE SPIRIT - Lakový benzín

Značka: BONDEX

17,33 €s DPH

14,44 €bez DPH

BONDEX WHITE SPIRIT - Lakový benzín
Zatvoriť

BONDEX WHITE SPIRIT - Lakový benzín

Sample icon Vzorkovník

Značka: BONDEX

Kód produktu: VAR-K006916

BONDEX WHITE SPIRIT - Lakový benzín

Lakový benzín špeciálne vyrobený na riedenie všetkých rozpúšťadlových farieb, lakov alebo lazúr a pre všetky typy nanášania. Riedidlo je zároveň vhodné aj ako odmasťovač pred aplikáciou základných náterov alebo pri čistení náradia a nástrojov.

Zobraziť viac
balenie (1)

17,33 €s DPH

14,44 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Lakový benzín špeciálne vyrobený na riedenie všetkých rozpúšťadlových farieb, lakov alebo lazúr a pre všetky typy nanášania.
Riedidlo je zároveň vhodné aj ako odmasťovač pred aplikáciou základných náterov alebo pri čistení náradia a nástrojov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 v plnom znení.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte pary.
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
Odozva:

Zozbierajte uniknutý produkt.
PO VDÝCHNUTÍ:
Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
PO POŽITÍ: 
Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie,
Uchovávanie:

Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Zneškodňovanie:

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Iná nebezpečnosť

Výrobok spĺňa kritéria pre PBT alebo vPvB. 
Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: 
Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: BONDEX

O značke BONDEX

Za zrodom značky BONDEX stojí dánska spoločnosť Dyrup, ktorú založil pred takmer 100 rokmi Sigurd Dyrup.
Bondex vždy dbal na ľahkú aplikáciu produktov a ekológiu - receptúry produktov neobsahujú žiadne škodlivé látky.
Výnimočný rokom pre značku bol rok 1968 kedy boli vyvinutý produkty zamerané na starostlivosť o drevo.
V priebehu rokov sa sortiment rozširoval o ďalšie produkty ako sú laky, lazúry, oleje, vosky a pod.
V súčasnosti značka Bondex predstavuje skutočnú dánsku tradíciu v oblasti ochrany a ošetrenia dreva.

Všetky varianty produktu (1) BONDEX WHITE SPIRIT - Lakový benzín

17,33 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L K006917 1 L
K006917
1-2 dni 17,33 € 1-2 dni 17,33 €
+
-