DREVOLAK U 1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy
DREVOLAK U 1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (2)

103,97 €s DPH

86,64 €bez DPH

DREVOLAK U 1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy
Zatvoriť

DREVOLAK U 1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C00098

DREVOLAK U 1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy

Polyuretánový lak určený na povrchovú úpravu parkiet a iných drevených prvkov v interiéri. Lak je tvrdý, odolný bežným čistiacim prostriedkom a spĺňa podmienky protišmykovosti. Výdatnosť: 8-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

103,97 €s DPH

86,64 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Polyuretánový lak určený na povrchovú úpravu parkiet a iných drevených prvkov v interiéri.
Je vhodný i na lakovanie predmetov z dreva používaných v interiéroch.
Vyznačuje sa vynikajúcou tvrdosťou, odolnosťou voči opotrebeniu a jednoduchou aplikáciou bez nutnosti použitia tužidla.
Vytvára hladký povrch s protišmykovými vlastnosťami.

Výdatnosť: 

- 8-10 m2/L

Riedenie:

- U 6051

- aplikácia štetcom: neriedi sa
- aplikácia striekaním:
0-5% riedidla

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou laku čistý, suchý, bez vosku alebo iných nečistôt.
Podklad prebrúste brúsnym papierom č. 150-180 a odstráňte prach z brúsenia.
V prípade ak už na drevenom podklade máte predchádzajúc náter, tak vykonajte prebrúsenie vrstvy.

Aplikácia

Náter laku je možný striekaním alebo natieraním štetcom.
Na pripravený podklad aplikujte penetračnú vrstvu laku zriedeného s riedidlom v pomere 1:1.
Po 24 hodinách vykonajte prebrúsenie brúsnym papierom č. 180-240 a odstráňte brúsny prach.
Následne aplikujte 2-3 vrstvy laku nariedeného podľa potreby.

Nalakované parkety zaťažte nábytkom najskôr 50 hodín od zhotovenia poslednej vrstvy náteru.

Čistenie náradia

Náradie očistite riedidlom U 6051 alebo P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Identifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategórie nebezpečnosti 3
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: 2-metoxy-1-metyletyl acetát, aromatický polyizokyanát-prepolymér, difenylmetándiizokyanát, butyl acetát

Iná nebezpečnosť 

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Ervin Šebo
Je polyuretanovy lak škodlivý pre ľudí?

Pýtal sa Ervin Šebo, 6. júl 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
7. júl 2022

Dobrý deň. Daný lak sa odporúča nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek. daný lak je primárne určený na náter parkiet a podlahy.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) DREVOLAK U 1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy

22,87 € - 103,97 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L bezfarebný lesklý
0,75 L C00098 0,75 L bezfarebný lesklý
C00098
skladom 22,87 € skladom 22,87 €
+
-
bezfarebný lesklý 4 L
4 L C00099 bezfarebný lesklý 4 L
C00099
skladom 103,97 € skladom 103,97 €
+
-
0,75 L bezfarebný pololesklý
0,75 L C00100 0,75 L bezfarebný pololesklý
C00100
skladom 22,87 € skladom 22,87 €
+
-
4 L bezfarebný pololesklý
4 L C00101 4 L bezfarebný pololesklý
C00101
skladom 103,97 € skladom 103,97 €
+
-