U1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy
U1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy

Značka: Chemolak

20,07 €s DPH

16,73 €bez DPH

U1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy
Zatvoriť

U1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00098

U1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy

LAK NA PARKETY U 1053 sa používa hlavne na lesklú a pololesklú úpravu parkiet. Je vhodný i na povrchovú úpravu predmetov z dreva používaných v interiéroch. Životnosť náteru uvedeného v príklade je pri dodržaní predpísanej predpovrchovej úpravy a podmienok pri nanášaní, v závislosti od počtu…

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

20,07 €s DPH

16,73 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

LAK NA PARKETY U 1053 sa používa hlavne na lesklú a pololesklú úpravu parkiet. Je vhodný i na povrchovú úpravu predmetov z dreva používaných v interiéroch.

Nanášanie:

LAK NA PARKETY U 1053 zasychá na vzduchu. Nanáša sa štetcom alebo striekaním. Odporúčaný výtokový čas pre striekanie je 20 – 24 s, pre nanášanie štetcom 30 s. Náter zaschnutý na vzduchu (20°C/50 % vlhkosť/30 ?m hrúbka) je možné pretrieť ďalšou vrstvou náteru najskôr po 24 hod. Riediť na vhodnú konzistenciu podľa spôsobu nanášania riedidlom U 6051. Pred aplikáciou sa musí LAK NA PARKETY U 1053 dokonale premiešať odo dna obalu. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia predlžuje zasychanie.

Náradie čistíme riedidlom U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek.

Orientačná výdatnosť: 8 - 10 m2/ kg resp. 8 - 10 m2/ l (v jednej vrstve).

Riedidlo: U 6051.

Príklad postupu: Náter na parkety:

• brúsenie podkladu brúsnym papierom č.150 – 220, odstránenie brúsneho prachu (najlepšie vysávaním).

• U 1053 nariedený riedidlom U 6051 (kap. 6.1) v pomere 1 : 1, nános cca 100 g/ m2.

• po 24 hod. prebrúsenie brúsnym papierom č. 180 – 240 a odstránenie brúsneho prachu.

• 2 až 3- krát U 1053 nariedený podľa potreby riedidlom U 6051.

• pri zasychaní pri normálnej teplote je možné nalakované parkety zaťažiť nábytkom najskôr 50 hod. od zhotovenia poslednej vrstvy náteru.

• odporúčajú sa najviac 3 vrstvy náteru s najväčším nánosom 150 g/ m2 v jednej vrstve.(www.efarby.sk) Náter menej exponovaných plôch (interiéry alebo predmety, ktoré nie sú trvalo vystavené poveternosti)

• 1- krát C 1175 nariedený riedidlom C 6000, odporúčaný nános v jednej vrstve do 110 g/ m2

• najskôr po 30 min. prebrúsenie brúsnym papierom č. 150 – 220.

• 1 až 2- krát U 1053 v intervale 24 hod. Životnosť náteru uvedeného v príklade je pri dodržaní predpísanej predpovrchovej úpravy a podmienok pri nanášaní, v závislosti od počtu nanesených vrstiev a celkovej hrúbky náterového systému 10 rokov.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategórie nebezpečnosti 3
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
POZOR

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: 2-metoxy-1-metyletyl acetát, aromatický polyizokyanát-prepolymér,
difenylmetándiizokyanát, butyl acetát
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) U1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy

20,07 € - 102,49 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l bezfarebný lesklý
0,75 l C00098 0,75 l bezfarebný lesklý
C00098
skladom 20,07 € skladom 20,07 €
+
-
bezfarebný lesklý 4 l
4 l C00099 bezfarebný lesklý 4 l
C00099
skladom 90,18 € skladom 90,18 €
+
-
0,75 l bezfarebný pololesklý
0,75 l C00100 0,75 l bezfarebný pololesklý
C00100
skladom 20,07 € skladom 20,07 €
+
-
4 l bezfarebný pololesklý
4 l C00101 4 l bezfarebný pololesklý
C00101
skladom 102,49 € skladom 102,49 €
+
-