SYNTADUR S 2000 - Základná syntetická farba
Zatvoriť

SYNTADUR S 2000 - Základná syntetická farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-K001754

SYNTADUR S 2000 - Základná syntetická farba

Syntetická farba, ktorá slúži ako základný náter pod syntetické, vodou riediteľné a nitrocelulózové farby pri náteroch kovu, dreva a silikátových povrchov. Náter je vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie. Výdatnosť: 8-10 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická farba, ktorá slúži ako základný náter pod syntetické, vodou riediteľné a nitrocelulózové farby pri náteroch kovu, dreva a silikátových povrchov.
Náter je vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Výdatnosť:

- 8-10 m2/kg

- 12-14 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom, valčekom alebo máčaním)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Kovový podklad:
Z povrchu odstráňte hrdzu, okoviny, prach, mastnotu sa iné nečistoty.

Drevený podklad:
Drevo obrúste, zbavte živice a odstráňte nečistoty.
Následne drevo napustite napr. ľanovou fermežou.
Po uschnutí náteru povrch znova jemne prebrúste.

Aplikácia

pred použitím farbu dôkladne premiešajte.
V prípade potreby narieďte na vhodnú konzistenciu podľa spôsobu aplikácie.
nanášajte 1-2 nátery základného náteru.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 24 hodín.

Čistenie náradia

Po skončení prác očistite pracovné náradie pomocou S 6006, S 6001 alebo P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1A H317
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného
ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi v povolenom zariadení.
Obsahuje: EUH208 Obsahuje butanón-oxím, xylén.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Kategória: A/i Špeciálne jednozložkové náterové látky OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 470 g/l
Hustota prípravku: 1,5-1,56 g/cm3
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 365g/l – 377g/l
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,197-0,236 kg/kg výrobku
Obsah neprchavých látok – sušiny: min.72%.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Ján Belá
dobrý deň môže na základnú S-2000 Syntetika ísť vrchná vodou riediteľná farba? napr slovakryl ? ide o zárubne

Pýtal sa Ján Belá, 27. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
27. september 2021

Dobrý deň. Optimálne je vždy použiť  na syntetiku syntetickú farbu a na voďák vodouriediteľnú. V tomto prípade je aj toto možné ( opačný postup by som nedoporučoval ). Doporučil by som ale nechať syntetickú farbu dostatočne vyzrieť pred nanesením vodou riediteľnej farby.

Hodnotenie zákazníkov

4.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(0 hodnotení)
4
(1 hodnotenie)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Zuzana Tichá

18. december 2021

Dobrá krycia vlastnosť farby, rýchlo schne. Potrebné sú minimálne 2 nátery na prekrytie dreva. Farba sa štetcom dobre roztiera. S farbou sa veľmi dobre pracovalo. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Dobrá krycia vlastnosť farby a vrchná vrstva farby na ňu chytá veľmi dobre.
  • Očakávali sme viac tvrdidla vo farbe, čo by po zaschnutí vytvorilo pevnejší film.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Všetky varianty produktu (16) SYNTADUR S 2000 - Základná syntetická farba

7,96 € - 174,77 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,9 kg 0100 - biela
0,9 kg K001754 0,9 kg 0100 - biela
K001754
1-2 dni 7,99 € 1-2 dni 7,99 €
+
-
10 kg 0100 - biela
10 kg K001755 10 kg 0100 - biela
K001755
3-5 dní 79,25 € 3-5 dní 79,25 €
+
-
2,5 L 0100 - biela
2,5 L K001756 2,5 L 0100 - biela
K001756
3-5 dní 34,06 € 3-5 dní 34,06 €
+
-
25 kg 0100 - biela
25 kg K001757 25 kg 0100 - biela
K001757
3-5 dní 174,77 € 3-5 dní 174,77 €
+
-
5 kg 0100 - biela
5 kg K001758 5 kg 0100 - biela
K001758
3-5 dní 43,14 € 3-5 dní 43,14 €
+
-
0,9 kg 0110 - šedá
0,9 kg K001759 0,9 kg 0110 - šedá
K001759
1-2 dni 8,02 € 1-2 dni 8,02 €
+
-
10 kg 0110 - šedá
10 kg K001760 10 kg 0110 - šedá
K001760
3-5 dní 76,24 € 3-5 dní 76,24 €
+
-
2,5 L 0110 - šedá
2,5 L K001761 2,5 L 0110 - šedá
K001761
3-5 dní 32,97 € 3-5 dní 32,97 €
+
-
5 kg 0110 - šedá
5 kg K001763 5 kg 0110 - šedá
K001763
3-5 dní 41,54 € 3-5 dní 41,54 €
+
-
0,9 kg 0199 - čierna
0,9 kg K001764 0,9 kg 0199 - čierna
K001764
1-2 dni 7,96 € 1-2 dni 7,96 €
+
-