MAALIPESU - Čistiaci prostriedok
MAALIPESU - Čistiaci prostriedok

Značka: Tikkurila

MAALIPESU - Čistiaci prostriedok
Zatvoriť

MAALIPESU - Čistiaci prostriedok

Sample icon Vzorkovník

Značka: Tikkurila

Kód produktu: VAR-DEJ8055

MAALIPESU - Čistiaci prostriedok

Alkalický čistiaci a impregnačný prostriedok na vnútorné aj vonkajšie povrchy, ktoré majú byť natierané. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, olej, vosk a iné látky podobného zloženia. Neriedený prípravok čistí povrch a vytvára matný povrch, ktorý zlepšuje priľnavosť nového náteru farby.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Alkalický čistiaci a impregnačný prostriedok na vnútorné aj vonkajšie povrchy, ktoré majú byť natierané.
Odstraňuje nečistoty, mastnotu, olej, vosk a iné látky podobného zloženia.
Neriedený prípravok čistí povrch a vytvára matný povrch, ktorý zlepšuje priľnavosť nového náteru farby. 
Vhodný je na steny, podlahy, nábytok, dvere, stavebné dosky, dlaždice, člny a pod.
Vhodný je aj na predčistenie tvrdých a lesklých náterov pred natieraním.
Latexové povrchy farieb a iné matné povrchy je možné predbežne ošetriť prípravkom zriedeným s vodou 1:10 alebo 1:5. 

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Chráňte sklo a iné povrchy, ktoré môžu byť poškodené rozleptaním kvôli zásaditosti.
Chráňte sklo a iné povrchy, ktoré môžu podľahnúť rozleptaniu čistiacim prostriedkom.

Aplikácia 

Naneste neriedený prostriedok na tvrdé a lesklé povrchy štetcom, špongiou alebo handrou.
Nechajte niekoľko minút pôsobiť.
Potom povrch dôkladne opláchnite vodou napr. so štetcom. 
Nezriedený prostriedok dobre vyčistí povrch a vytvorí matný efekt, ktorý pomáha zvýšiť priľnavosť nového náteru.

Latexové a iné matné povrchy môžu byť vopred vyčistené s prostriedkom riedeným s vodou v pomere 1:10. 
Silne znečistené povrchy môžu byť vyčistené s prostriedkom zriedeným v pomere 1:5. 
následne dôkladne opláchnite čistou vodou. 

Zriedený prostriedok 1:10 môže byť použitý aj ako čistiaci prostriedok. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Zmes Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Skin Corr. 1, H314
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo: nebezpečenstvo 

Výstražné upozornenia
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

Bezpečnostné upozornenia

 prevencia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. 

 odozva:
P301+P330 +P331
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKO INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 uchovávanie -
 zneškodňovanie - 

Obsahuje:
-  hydroxid draselný metakremičitan pentahydrát Špeciálne prípravky: NARIADENIE EU
Detergenty : Neaplikované.
Obsahuje < 5% aniónových povrchovo aktívnych látok, fosfáty, BENZISOTHIAZOLINONE.

Ďalšia nebezpečnosť: Nie sú známe údaje.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: Tikkurila

O značke Tikkurila

Tikkurila je fínsky výrobca farieb. Napríklad Tikkurila na drevo ponúka širokú škálu prémiových farieb pre domácich majstrov i pre profesionálov v produktovej rade Tikkurila Valtti. Široké portfólio zahŕňa interiérové i exteriérové nátery, lazúry, oleje, nátery na drevo, kov i farba na betón od Tikkurila. Väčšina farieb sa tónuje do širokej palety farieb s najvyššou pestrosťou. Je zárukou kvality a vášho úspešného výsledku. 

Výnimočné vlastnosti farieb Tikkurila: 
- dlhá životnosť náteru - kvalita produktov je zárukou dlhej životnosti a jednoduchej údržby
- EKO aspekt - väčšina náterov je vodouriediteľná a vhodná pre alergikov 
- množstvo odtieňov - najväčší rozsah, najvyššia presnosť a dokonalá reprodukovateľnosť


Tikkurila poskytuje spotrebiteľom, odborníkom a priemyslu užívateľsky príjemné a environmentálne udržateľné riešenia na ochranu a dekoráciu. Tikkurila je silný regionálny hráč, ktorého cieľom je byť vedúcou spoločnosťou v oblasti farieb v severskej oblasti a východnej Európe vrátane Ruska.

Všetky varianty produktu (1) MAALIPESU - Čistiaci prostriedok

10,85 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L DEJ8056 1 L
DEJ8056
skladom 10,85 € skladom 10,85 €
+
-