KROVSAN PREVENCIA - Prípravok na dlhodobú ochranu dreva
KROVSAN PREVENCIA - Prípravok na dlhodobú ochranu dreva

Značka: COLOR COMPANY

71,08 €s DPH

59,23 €bez DPH

KROVSAN PREVENCIA - Prípravok na dlhodobú ochranu dreva
Zatvoriť

KROVSAN PREVENCIA - Prípravok na dlhodobú ochranu dreva

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K006875

KROVSAN PREVENCIA - Prípravok na dlhodobú ochranu dreva

Koncentrovaný fungicídny a insekticídny prípravok pre účinnú a dlhodobú ochranu nového aj starého dreva. Chráni povrch pred drevokazným hmyzom, hubám, plesniam a zamodraniu v interiéri aj exteriéri. Výdatnosť: cca 10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

71,08 €s DPH

59,23 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Koncentrovaný fungicídny a insekticídny prípravok pre účinnú a dlhodobú ochranu nového aj starého dreva.
Chráni povrch pred drevokazným hmyzom, hubám, plesniam a zamodraniu v interiéri aj exteriéri. 
Prípravok je vhodný pre použitie na nábytok, strešné konštrukcie, záhradné domčeky, zruby, drevené obklady, ploty, pergoly a iné výrobky z dreva.
Je vhodný ako základný, napúšťací náter pod lazúry a vrchné farby.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť: 

- cca 10 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt a nečistôt.

Aplikácia

Prípravok pred použitím premiešajte.
Zrieďte s vodou podľa potrebného pomeru na základe triedy použitia.
V exteriéri aplikujte 2-3 vrstvy a po uschnutí aplikujte vrchný náter.

Časový interval medzi jednotlivými nátermi je cca 4-6 hodín.
Ošetrený povrch je suchý po cca 8-12 hodín.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo: 
Pozor

Nebezpečné látky
3-jód-2-propynyl butylkarbamát permetrín (ISO) 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P260 Nevdychujte pary.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie

Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (6) KROVSAN PREVENCIA - Prípravok na dlhodobú ochranu dreva

14,34 € - 73,93 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 5 L 5 L K006876 bezfarebný 5 L
K006876
1-2 dni 71,08 € 1-2 dni 71,08 €
+
-
bezfarebný 1 L 1 L K006877 bezfarebný 1 L
K006877
1-2 dni 14,34 € 1-2 dni 14,34 €
+
-
zelený 5 L
5 L K006878 zelený 5 L
K006878
1-2 dni 73,93 € 1-2 dni 73,93 €
+
-
zelený 1 L
1 L K006879 zelený 1 L
K006879
1-2 dni 14,88 € 1-2 dni 14,88 €
+
-
hnedý 5 L
5 L K006880 hnedý 5 L
K006880
1-2 dni 73,93 € 1-2 dni 73,93 €
+
-
hnedý 1 L
1 L K006881 hnedý 1 L
K006881
1-2 dni 14,88 € 1-2 dni 14,88 €
+
-