ALPOIL - Exteriérový olej
ALPOIL - Exteriérový olej

Značka: COLOR COMPANY

15,36 €s DPH

12,80 €bez DPH

  • Novinka
ALPOIL - Exteriérový olej
Zatvoriť

ALPOIL - Exteriérový olej

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-CC0005

ALPOIL - Exteriérový olej

Exteriérový olej vyrobený na báze prírodných olejov, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Vyznačuje sa výbornou exteriérovou ochranou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, hlboko preniká do pórov dreva a má vynikajúce penetračné vlastnosti. Výdatnosť: cca 17-22 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

15,36 €s DPH

12,80 €bez DPH

  • Novinka

na objednávku

Na predajni v Žiline v pondelok, 30.05.2022
U vás v utorok, 31.05.2022

+
-

Popis produktu

Exteriérový olej vyrobený na báze prírodných olejov, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom.
Vyznačuje sa výbornou exteriérovou ochranou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, hlboko preniká do pórov dreva a má vynikajúce penetračné vlastnosti.
Je určený napr. na drevostavby, zruby, altánky, pergoly, ploty a pod. 
Chráni drevo pred vysušením, významne obmedzuje praskanie a deformáciu dreva.
Nevytvára mastný povrch, ľahko sa rozotiera a rovnomerne sa rozlieva.

Výdatnosť: 

- cca 17-22 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie 

Príprava podkladu 

Povrch musí byť pred aplikáciou oleja čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty, živíc a iných nečistôt.
Dôležité je, aby bol povrch hladký a preto odporúčame prebrúsenie brúsnym papierom so zrnitosťou P180 až P240.
Drevo nesmie obsahovať viac ako 15% vlhkosti.
Pred aplikáciou oleja odporúčame použiť ochranu dreva proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu - Krovsan PROFI+ alebo Krovsan Koncentrát+.

Aplikácia 

Pred použitím olej premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo handričkou plynule tak, aby sa olej vstrebával rovnomerne.
Nechajte olej vsiaknuť 10-15 minút.
Nevsiaknutý olej zotrite suchou mäkkou handričkou, absorpčným papierom alebo špongiou ešte pred zaschnutím.

Ak má drevo veľkú savosť je možný prípadný druhý náter na prebrúsený povrch jemným brúsnym papierom najskôr po 6 hodinách.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372 (centrálny nervový systém)
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky

Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania
Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)
uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izo-alkány, cyklické, <2% aromátov

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte pary.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (3) ALPOIL - Exteriérový olej

15,36 € - 120,93 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 2,5 l CC0006 bezfarebný 2,5 l
CC0006
na objednávku 69,56 € na objednávku 69,56 €
+
-
bezfarebný 5 l CC0007 bezfarebný 5 l
CC0007
na objednávku 120,93 € na objednávku 120,93 €
+
-
bezfarebný 0,5 l CC0008 bezfarebný 0,5 l
CC0008
na objednávku 15,36 € na objednávku 15,36 €
+
-