FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni
FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni

Značka: Stachema

FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni
Zatvoriť

FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni

Sample icon Vzorkovník

Značka: Stachema

Kód produktu: VAR-K006150

FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni

Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve hlavne na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v  domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a  poľnohospodárstve hlavne na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Použitie

Pleseň pred aplikáciou neodstraňujte.
Napadnuté miesta postriekajte zo vzdialenosti cca 10 cm a po 24 hodinách pôsobenia pleseň za mokra mechanicky odstráňte (kefou alebo handrou namočenou v tomto prípravku).
Pri silnom napadnutí plesňou je nutné postup opakovať.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Skin Sens. 1A H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo: Pozor

Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón
terbutryn

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

Označovanie etikety biocídneho výrobku:
a) názov každej účinnej látky a jej koncentrácia v metrických jednotkách;
b) nanomateriály obsiahnuté vo výrobku v prípade, že sa v ňom nachádzajú, a informácie o akýchkoľvek
špecifických súvisiacich rizikách, a po každom odkaze na nanomateriály slovo „nano“ v zátvorke;
c) číslo autorizácie, ktoré biocídnemu výrobku pridelil príslušný orgán alebo Komisia;
d) meno/názov a adresa držiteľa autorizácie/prechodnej registrácie;
e) typ úpravy biocídneho výrobku;
f) účel použitia, na ktorý je biocídny výrobok autorizovaný;
g) návod na použitie, frekvencia aplikácie a dávkovanie vyjadrené v metrických jednotkách takým spôsobom, ktorý je pre používateľov užitočný a zrozumiteľný, pre každé použitie uvedené v podmienkach autorizácie;
h) podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch a pokyny na poskytnutie prvej pomoci;
i) nápis „Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie“, ak je k výrobku priložený sprievodný leták, a v príslušných prípadoch upozornenia určené zraniteľným skupinám;
j) pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu a prípadne aj zákaz opakovaného použitia obalu;
k) číslo alebo označenie výrobnej šarže prípravku a dátum spotreby za bežných podmienok skladovania;
l) prípadne čas potrebný na dosiahnutie biocídneho účinku, časový interval, ktorý sa má dodržať medzi dvoma aplikáciami biocídneho výrobku alebo medzi aplikáciou a ďalším použitím ošetreného výrobku alebo ďalším vstupom ľudí alebo zvierat do priestoru, kde sa biocídny výrobok použil, vrátane podrobností týkajúcich sa prostriedkov a opatrení na dekontamináciu a trvanie potrebného vetrania ošetrených plôch; podrobností
týkajúcich sa primeraného čistenia zariadení; podrobností týkajúcich sa bezpečnostných opatrení počas používania a prepravy;
m) v prípade potreby kategórie používateľov, na ktoré sa obmedzuje použitie biocídneho výrobku;
n) v prípade potreby informácie o akomkoľvek osobitnom nebezpečenstve pre životné prostredie, najmä
pokiaľ ide o ochranu necieľových organizmov a zabránenie kontaminácii vôd;
o) v prípade biocídnych výrobkov obsahujúcich mikroorganizmy požiadavky na označovanie v súlade so smernicou 2000/54/ES.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. cako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
2 hodnotenia
Martin

16. január 2022

Prípravok som použil na sololit na posteli. Pleseň odstránil a v izbe nezostal žiadny zápach po chlóre ako to býva u väčšiny prípravkov. Na prvej a druhej fotke je sololit pred nastriekaním prípravku, na tretej po 24 hodinách. Je ale dobré použiť pri striekaní respirátor a gumené rukavice a vetrať. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Nezostáva zápach po chlóre
  • Pleseň odstráni
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Peter Gmitro

1. marec 2023

Pripravok posluzil na co mal. Pouzil som ho na odstranenie plesni z dreveneho ramu v exteriery. Postupoval som podla navodu, plesen som nasledne odstranil klasickou hubkou na riad. 2 fotografie su pred pouzitim pripravku. A 2 po odstraneni plesni. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Funguje
  • Nezapacha
  • Cena
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Stachema

Všetky varianty produktu (1) FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni

6,08 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 l 0,5 L K006150 0,5 l
K006150
1-2 dni 6,08 € 1-2 dni 6,08 €
+
-