Postreky proti plesni

Protiplesňové postreky zabezpečia, že za malý okamih žijete v zdravom prostredí. Pleseň na stene môže spôsobiť vážne zdravotné problémy a preto by ste ju nemali podceňovať.  Pravidlom pri odstraňovaní plesne zo steny je: nikdy mechanicky neodstraňujte pleseň za sucha. Je potrebné pleseň na stene nastriekať protiplesňovým prostriedkom, čím sa nebezpečné výtrusy nedostanú do dýchacích ciest. Za mokra sa pleseň mechanicky odstráni. V ďalšom kroku použite protiplesňovú farbu, ktorá zamedzí ďalšiemu vzniku plesne. V prípade, že sa potrebujete poradiť, využite našu zákaznícku linku 041/ 202 88 92 kde vám ochotne pri problémoch s plesňami poradíme. Protiplesňové postreky ako aj farby máme skladom.

Skryť popis Pokračovať
Biozor Pento + s rozprašovačom - Protiplesňový bezfarebný náter

Biozor Pento + s rozprašovačom - Protiplesňový bezfarebný náter

Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený náterový systém , ktorý tvorí algicídnu, baktericídnu a fungicídnu ochranu stien v interiéri. Ničí hlboko uložené podhubie. V našom blogu si môžete prečítať 5 zásad, ktorými sa zbavíte plesne.  Biozor Pento+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskom priemysle (pivovary, vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne závodného a verejného stravovania a pod. ) pre nepriamy styk s potravinami. Výdatnosť: 10 – 12 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu .Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadny.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P260- Nevdychujte aerosóly.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie na etikete:Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLPForma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnejvrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.Biocídny výrobok, používajte bezpečne!VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

od 6,43 € s DPH

Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)

Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)

Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený náterový systém , ktorý tvorí algicídnu, baktericídnu a fungicídnu ochranu stien v interiéri. Ničí hlboko uložené podhubie. V našom blogu si môžete prečítať 5 zásad, ktorými sa zbavíte plesne.  Biozor Pento+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskom priemysle (pivovary, vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne závodného a verejného stravovania a pod. ) pre nepriamy styk s potravinami. Výdatnosť: 10 – 12 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu . Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadny.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P260- Nevdychujte aerosóly.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie na etikete:Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLPForma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnejvrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.Biocídny výrobok, používajte bezpečne!VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

od 9,27 € s DPH

ALGICID PLUS - prostriedok na ničenie rias a plesní

ALGICID PLUS - prostriedok na ničenie rias a plesní

Algicid Plus je bezfarebný roztok biocídnych látok vo vode , ktorý preniká do hĺbky stenového podkladu a účinne pôsobí na široké spektrum rias a plesní na stenách.Môže byť použitý na všetky druhy fasádnych a vnútorných stenových povrchov v obytných, verejných a priemyselných budovách.Používa sa výhradne ako samostatný dezinfekčný prostriedok a nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných maliarskych farieb, omietok a pod. Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Výdatnosť:  - 0,05-0,1 L/m2 Aplikácia Napadnuté fasádne povrchy umyte prúdom vody, vnútorné povrchy umyte mokrou handrou alebo špongiou.Plastovú nádobu pred použitím dobre pretraste.Suché povrchy natriete zriedeným Algicid Plus.Na veľmi napadnuté povrchy odporúčame aplikovať dva nátery.Náter druhej vrstvy je možný po 8 až 12 hodinách. Prípravok aplikujte pomocou mechanického rozprašovača. Nové dekoratívne a ochranné nátery je možné na povrchy nanášať až keď sú celkom suché - zvyčajne je to 8 až 12 hodín. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP. Výstražné piktogramy: Výstražné slovo: Pozor Výstražné upozornenia H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.P264 Po manipulácii starostlivo umyte.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Akpoužívate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.53124P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami. Iná nebezpečnosť Výsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

15,12 € s DPH

Savo proti plesni s rozprašovačom

Savo proti plesni s rozprašovačom

SAVO proti plesniam je vysoko účinný dezinfekčný prípravok na odstraňovanie plesní, rias a kvasiniek. Vhodný na použitie na drevo, omietky a maľby stien interiéru i exteriéru. Prípravok má okamžitý účinok. Najpoužívanejší protiplesňový prípravok na našom trhu. Fungicídna a dezinfekčná účinnosť sa dostaví okamžite po aplikácii.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.  Účinkuje proti vegetatívnym formám plesní, kvasinkám, riasam, má dezinfekčný účinok. Je dodávaný v mechanickom rozprašovači, ktorý zaisťuje jednoduchú manipuláciu a uľahčuje likvidáciu plesní i na ťažko prístupných miestach.  Oblasť použitia: Používa sa pre sanáciu plesňových napadnutí dreva, stien, omietok, malieb v interiéroch i exteriéroch. Odstráni pleseň zo škár v kúpeľni v okolí van az rámov okien.  Nájde využitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou a náchylnosťou k vzniku plesní, v kúpeľ ¨ nách, práčovniach, kúpeľoch, saunách, bazénoch, v komunálnej hygiene, skladoch potravín atp. Na postihnuté miesta aplikujte neriedené priamo postrekom vo vzdialenosti 5-10 cm, po 20 minútach ošetrené miesto omyte vodou alebo nechajte zaschnúť. Pred aplikáciou pleseň neodstraňujte! Mohlo by dôjsť k rozptýleniu výtrusov a rozšírenie plesne na ďalšie miesta.  Pri silnom napadnutí postup opakujte. Má bieliace účinky.  Aplikácie: orientačná spotreba je min. 50 ml/m2 omietky, muriva alebo dreva

6,03 € s DPH

Filtrovať
19 produktov
  • Najpredávanejší
Odobrať
PAM

Biozor Pento + s rozprašovačom - Protiplesňový bezfarebný náter

Biozor Pento+ s rozprašovačom je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s… Viac
+2 varianty
  • Veľmi kvalitný
Odobrať
JUB

ALGICID PLUS - prostriedok na ničenie rias a plesní

Algicid Plus je bezfarebný roztok biocídnych látok vo vode , ktorý preniká do hĺbky stenového podkladu a účinne pôsobí na široké… Viac
+1 variant

15,12 € s DPH

skladom všetky varianty

U vás pozajtra

Odobrať
PAM

Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)

Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s likvidačnou resp.… Viac
+3 varianty
Odobrať
Stachema

FUNGISPRAY - Protiplesňový prípravok s vôňou citrónu

Bezchlórový prípravok s vôňou citrónu určený na likvidáciu plesní. Určený je na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve,… Viac
+1 variant

6,66 € s DPH

skladom všetky varianty

U vás pozajtra

  • Na tomto ušetríte
Odobrať
Bochemie

Savo proti plesni s rozprašovačom

+ darček pre Vás ihneď na stiahnutie tu!SAVO proti plesniam je vysoko účinný dezinfekčný prípravok na odstraňovanie plesní, rias… Viac
+1 variant
Odobrať
Stachema

FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni

Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a … Viac
+1 variant
Odobrať
COLOR COMPANY

PLESNISTOP - Prostriedok na ničenie plesní

Prípravok, ktorý účinne pôsobí na ničenie húb, rias, plesní a lišajníkov na stenách, fasádach, omietkach, kamenných a betónových… Viac
+3 varianty
Odobrať
Bochemie

Bochemit proti plesniam

Prípravok Bochemit proti plesniam je určený na odstraňovanie plesní z dreva, obkladov, muriva a iných materiálov. Vhodný aj na… Viac
+2 varianty
Odobrať
HG

HG 186 - Odstraňovač plesne

Odstraňovač plesne okamžite likviduje pleseň, riasy a machy na vlhkých miestach, tak v interiéri ako aj v exteriéri. Je možné ho… Viac
+1 variant
Odobrať
Stachema

FUNGISPRAY - Chlórový protiplesňový prostriedok s bieliacim účinkom

Chlórový protiplesňový prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, najmä v kúpeľniach na vane a umývadlá, obklady,… Viac
+1 variant
Odobrať
HG Helios Group

SPEKTRA SANITOL - biocíd na drevo a murivo

pre sanáciu plesňou a riasami znečistených vnútorných a vonkajších povrchov stien ako aj na ničenie domovej huby z drevených… Viac
+1 variant
Odobrať
HET

LIKVISAN - Prípravok proti plesni

Biocídny prípravok proti plesniam a riasam použiteľný najmä v kúpeľniach, práčovniach, pivniciach a v prostredí s vysokou… Viac
+3 varianty
  • EKO
Odobrať
ISOKOR

ISOKOR MOLD CLEANER - Prírodný odstraňovač plesní a húb

Prírodný odstraňovač plesní, húb a ich zárodkov. Účinne odstraňuje plesne, huby a tiež bielkovinové znečistenie zo všetkých… Viac
+2 varianty
Odobrať
HG

HG 632 - Penový odstraňovač plesne

Penový čistič ničí plesne na vlhkých miestach v interiéri aj exteriéri. Vďaka unikátnemu zloženiu má pena menej prenikavý zápach… Viac
+1 variant
Odobrať
AUSTIS

ETERNAL - Odstraňovač plesne

Špeciálny likvidačný prostriedok s vysokou účinnosťou proti hubám, plesniam a riasam napádajúcim murivo, strešnú krytinu a iné… Viac
+2 varianty
Odobrať
COLOR COMPANY

PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne

Vysoko účinný dezinfekčný a bieliaci prostriedok určený na povrchy ako sú sprchové kúty, okolie umývadla alebo špáry. Prostriedok… Viac
+1 variant
Odobrať
Den Braven

DEN BRAVEN - Likvidátor plesní

Dezinfekčný a sanačný prostriedok, ktorý pôsobí dvoma účinkami - preventívne a likvidačne na plesne, riasy, lišajníky, kvasinky a… Viac
+1 variant
Odobrať
FLUXAF

FLUXAF MOULD&MILDEW - Odstraňovač plesní

FLUXAF odstraňovač plesní je biologicky odbúrateľný produkt, ktorý pôsobí na odstránenie škvŕn od vlhkosti a plesní na stenách.… Viac
+1 variant
Odobrať
HG Helios Group

SPEKTRA Ochrana pred plesňou

Fungicídny prípravok na báze vody použiteľný do vnútorných a vonkajších fasád. Zabraňuje vzniku mikroorganizmov a preventívne… Viac
+1 variant