JUBOCID - Protiplesňová prísada do interiérových farieb
JUBOCID - Protiplesňová prísada do interiérových farieb

Značka: JUB

Otázky & odpovede (2)

  • Najpredávanejší
JUBOCID - Protiplesňová prísada do interiérových farieb
Zatvoriť

JUBOCID - Protiplesňová prísada do interiérových farieb

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-JB00096

JUBOCID - Protiplesňová prísada do interiérových farieb

Jubocid je suspenzia biocídnych látok, ktorý slúži ako prísada do vnútorných maliarskych farieb a účinne zamedzuje resp. zabraňuje rastu a rozvoju väčšiny najrozšírenejších plesní na stenách. Výdatnosť: 0,02-0,1 L/L farby.

Zobraziť viac
balenie (1)
  • Najpredávanejší

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jubocid je suspenzia biocídnych látok, ktorý slúži ako prísada do vnútorných maliarskych farieb a účinne zamedzuje resp. zabraňuje rastu a rozvoju väčšiny najrozšírenejších plesní na stenách.
Používa sa len ako preventívna fungicídna prísada do maliarskych farieb a neúčinkuje ako dezinfekčný prostriedok na už napadnutých stenových povrchoch.

Jubocid je možné použiť do náterov:
- Jupol Classic
- Jupol Strong
- Jupol Thermo
- Jupol Gold
- Jupol Trend
- Jupol Brilliant
- Jupol Latex (lesklý, matný, saténový)

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť:

- 0,02-0,1 L/L farby

Aplikácia

Plastovú nádobu pred použitím dobre pretraste a do farby dobre zamiešajte.
Dávkovanie je 20 až 100 ml na 1 L maliarskej farby.
Pridaný prípravok môže zmeniť konzistenciu farby, preto pri riedení vodou zvážte množstvo pridaného prípravku ako súčasť riedenia.
Pridaný prípravok neovplyvňuje odtieň farby a iné technologické vlastnosti, ktoré sú dôležité pri aplikácií farby.

Zaschnutá vrstva farby neohrozuje zdravie ľudí ani zvierat.

Už napadnuté povrchy plesňami umyte mokrou handrou a po ich vyschnutí dezinfikujte Algicidom.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo: Pozor

Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
3-jód-2-propynyl butylkarbamát
oktilinón (ISO)
Pyritión zinočnatý

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/
medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión
zinočnatý, 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, oktilinón (ISO), Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Albert Adam Lončar
Dobrý deň, chcem sa spýtať ci môžem tento jubocid použiť aj k farbe Jupol Weiss ? Za odpoveď vopred ďakujem Lončar

Pýtal sa Albert Adam Lončar, 10. jún 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
10. jún 2021

Dobrý deň. Áno je možné to riešiť aj takto, prípadne ako alternatívu je možné použiť farbu https://www.efarby.sk/jupol-citro-protiplesnova-farba-s-vonou-citronu

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

3 hodnotenia

0% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(0 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
3 hodnotenia

Vášmu hľadaniu nevyhovujú žiadne recenzie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: JUB

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (1) JUBOCID - Protiplesňová prísada do interiérových farieb

7,20 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 L 0,5 L JB07707 0,5 L
JB07707
skladom 7,20 € skladom 7,20 €
+
-