AMOTHERM WOOD TOP WSB - Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru
AMOTHERM WOOD TOP WSB - Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru

Značka: COLOR COMPANY

154,89 €s DPH

129,08 €bez DPH

  • Novinka
AMOTHERM WOOD TOP WSB - Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru
Zatvoriť

AMOTHERM WOOD TOP WSB - Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-CC0026

AMOTHERM WOOD TOP WSB - Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru

Vrchný ochranný lak na rozpúšťadlovej báze nevyhnutný na zabezpečenie dokonalej protipožiarnej ochrany povrchu z dôvodu zamedzenia prenikania vlhkosti do protipožiarneho náteru. Protipožiarny systém je určený na protipožiarnu ochranu drevených prvkov v interiéri.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

154,89 €s DPH

129,08 €bez DPH

  • Novinka

na objednávku

Na predajni v Žiline v pondelok, 30.05.2022
U vás v utorok, 31.05.2022

+
-

Popis produktu

Vrchný ochranný lak na rozpúšťadlovej báze nevyhnutný na zabezpečenie dokonalej protipožiarnej ochrany povrchu z dôvodu zamedzenia prenikania vlhkosti do protipožiarneho náteru.
Protipožiarny systém je určený na protipožiarnu ochranu drevených prvkov v interiéri.
Povrch si zachováva prirodzený vzhľad.

Výdatnosť (podľa požiadavky zákazníka je určené množstvo aplikovaného náteru spomaľujúce horenie - či je požiadavka zákazníka reakcia na oheň alebo požiarna odolnosť):
- reakcia na oheň:
 360 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného laku
- odolnosť voči ohňu: 
od 360-670 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného laku

Riedenie:

- protipožiarny náter: pripravený na použitie (v prípade potreby maximálne s 5% vody)
- ochranný lak:
pripravený na použitie

Ochranný systém spĺňa požiadavky:

Reakcia na oheň:
Protipožiarny náter Amotherm Wood WSB spĺňa klasifikáciu reakcia na oheň podľa EUROCLASS B-s1, d0 podľa európskej normy EN13501 - časť 1.
Vrchný lak má samozhášací účinok na základe testov podľa európskej normy EN13501 - časť 1.
Náter spĺňa technické kritéria uvedené v norme EN13823 a EN ISO 11925 pre drevené prvky stien alebo stropov pri skúšaní požiarnych reakcií stavebných prvkov vystavených tepelnému poškodeniu jednám horiacim prvkom. 

Odolnosť voči ohňu:
Náter je klasifikovaný na účely mechanickej odolnosti R pre drevené konštrukcie, masívne a laminované, v súlade so skúškami požiarnej odolnosti vykonanými na základe európskej normy ENV 13381-7.

Príprava podkladu

Náter sa aplikuje na surové drevo.
Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený starých náterov a nečistôt.
Vlhkosť dreva by mala byť pod 13%.
Odporúčame z povrchu dokonale odstrániť prach, mastnotu a stopy oleja opieskovaním alebo hlbokým prebrúsením.
V prípade ochrany špeciálnych exotických drevín odporúčame, aby ste si pred aplikáciou otestovali kompatibilitu náterov na malej vzorke.
Povrch dreva môže byť pred náterom ošetrený biocídnym napúšťadlom proti drevokazným hubám a hmyzu.
Takýto náter treba aplikovať najlepšie 24 hodín pred aplikáciou protipožiarneho náteru.

Aplikácia 

Oba nátery premiešajte pred použitím.
Protipožiarny náter v prípade potreby je možné zriediť maximálne s 5% vody za neustáleho miešania.
Teplota vody nesmie byť nižšia ako 15°C.
Vrchný lak je pripravený priamo na použitie - neriedi sa.

Protipožiarny náter, aj vrchný náter je možné aplikovať striekaním, štetcom alebo valcom.
Pri aplikácií striekaním pri prvom nátere Amotherm Wood WSB je priemerná spotreba približne 180-200 g/m2, pri aplikácií kompresorom (kompresný pomer 40:1, tlak 180 bar, 13 mil. samočistiaca tryska (0,30 - 0,40 mm), 3,8 prívodná hadica).
Medzi jednotlivými nátermi počkajte 24 hodín.

Odporúčaná aplikačná teplota je od 15°C a relatívna vlhkosť prostredia pod 70% počas celej doby aplikácie.

Čistenie náradia

Prostriedky znečistené pri aplikácií náteru umyte po použití vodou.
Pomôcky po aplikácií vrchného laku očistite syntetickým riedidlom.

Ochranný vrchný lak

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky

Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie:
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Dráždi kožu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
 Pozor

Nebezpečné látky
butyl-acetát
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Výstražné upozornenia
H226  Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie očí pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (1) AMOTHERM WOOD TOP WSB - Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru

154,89 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 5 kg CC0027 bezfarebný 5 kg
CC0027
na objednávku 154,89 € na objednávku 154,89 €
+
-