DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia
DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia

Značka: Chemolak

DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia
Zatvoriť

DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00102

DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia

Lodný lak na transparentnú úpravu dreva v interiéroch i exteriéroch - záhradný nábytok, zábradlia, paluby lodí (mimo ponor) a pod. Zvyšuje odolnosť dreva voči vode a vlhkosti, obsahuje UV filter a špeciálne aditíva podporujúce vodoodpudivosť. Výdatnosť: 12-15 m/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Lodný lak na transparentnú úpravu dreva v interiéroch i exteriéroch - záhradný nábytok, zábradlia, paluby lodí (mimo ponor) a pod.
Zvyšuje odolnosť dreva voči vode a vlhkosti, obsahuje UV filter a špeciálne aditíva podporujúce vodoodpudivosť. 

Výdatnosť: 

- 12-15 m/L

Riedenie: 

- S 6001 (pre striekanie)

- S 6006 (pre náter)

Príprava podkladu 

Náter dreva v interiéri: 
Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý s odstránenými živičnými škvrnami pomocou špachtle alebo riedidla C 6000. 
Odporúčame prebrúsenie podkladu pred náterom. 

Náter dreva v exteriéri: 
Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý s odstránenými živičnými škvrnami pomocou špachtle alebo riedidla C 6000.
Odporúčame prebrúsenie podkladu pred náterom. 

Aplikácia

Lak aplikujte striekaním alebo natrieraním štetcom po dôkladnom premiešaní. 
Prvú vrstvu nechajte schnúť a ďalšiu nanášajte najskôr po 24 hodinách. 
nanášajte v dvoch vrstvách. 

Náter dreva v interiéri: 
Nanášajte prvú vrstvu laku zriedenú s riedidlom S 6006 v pomere 3:1. 
Po 24 hodinách vykonajte jemné prebrúsenie brúsnym papierom. 
Následne aplikujte druhú vrstvu nariedenú podľa potreby a spôsobu aplikácie. 

Náter dreva v exteriéri: 
Ako prvé použite biocídne napúšťadlo pre ochranu dreva. 
Po 24 hodinách vykonajte prebrúsenie brúsnym papierom č. 150-180 a odstráňte brúsny prach. 
Ako posledné aplikujte 2x vrchný lak nariedený podľa potreby a spôsobu aplikácie. 

Čistenie náradia 

Náradie očistite riedidlom S 6006 alebo S 6001.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram


Výstražné slovo
: POZOR

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Butan-1-ol, Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%); reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť 

- nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) DREVOLAK U 1066 - Lodný lak do vlhkého prostredia

11,63 € - 35,46 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l bezfarebný 0,75 L C00102 0,75 l bezfarebný
C00102
skladom 11,63 € skladom 11,63 €
+
-
2,5 l bezfarebný 2,5 L C00103 2,5 l bezfarebný
C00103
skladom 35,46 € skladom 35,46 €
+
-