S 6001 - Riedidlo pre nanášanie farieb striekaním
S 6001 - Riedidlo pre nanášanie farieb striekaním

Značka: NOVOCHEMA

S 6001 - Riedidlo pre nanášanie farieb striekaním
Zatvoriť

S 6001 - Riedidlo pre nanášanie farieb striekaním

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-K005681

S 6001 - Riedidlo pre nanášanie farieb striekaním

Riedidlo určené pre riedenie syntetických náterových látok, ktoré sú aplikované striekaním.

Zobraziť viac
balenie (5)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo určené pre riedenie syntetických náterových látok, ktoré sú aplikované striekaním.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
Repr. 2 H361
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného
ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
P308 + P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Obsahuje: toluén; benzín (ropný), hydrogénačne odsírený, ťažký.

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: NOVOCHEMA

Všetky varianty produktu (5) S 6001 - Riedidlo pre nanášanie farieb striekaním

2,63 € - 782,69 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L K005681 1 L
K005681
skladom 4,42 € skladom 4,42 €
+
-
3,4 L 3,4 L K005682 3,4 L
K005682
skladom 19,57 € skladom 19,57 €
+
-
350 g 0,35 kg K005683 350 g
K005683
skladom 2,63 € skladom 2,63 €
+
-
9 L 9 L K005685 9 L
K005685
na objednávku 44,88 € na objednávku 44,88 €
+
-
170 kg 170 kg NA208 170 kg
NA208
na objednávku 782,69 € na objednávku 782,69 €
+
-