TLUMEX PLAST - Asfaltový antikorózny izolačný náter
TLUMEX PLAST - Asfaltový antikorózny izolačný náter

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (2)

17,21 €s DPH

14,34 €bez DPH

  • Najpredávanejší
TLUMEX PLAST - Asfaltový antikorózny izolačný náter
Zatvoriť

TLUMEX PLAST - Asfaltový antikorózny izolačný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-DET0035

TLUMEX PLAST - Asfaltový antikorózny izolačný náter

Tlumex Plast je asfaltový antikorózny a antiabrazívny náter na ochranu spodných častí karosérií automobilov. Poskytuje spoľahlivú antikoróznu a antiabrazívnu ochranu cez letné i zimné obdobie. Spotreba: - cca 3-4 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - pripravený na použitie (v prípade potreby S 6006)

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

17,21 €s DPH

14,34 €bez DPH

  • Najpredávanejší

do 3 dní

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tlumex Plast je asfaltový antikorózny a antiabrazívny náter na ochranu spodných častí karosérií automobilov.
Má vynikajúcu odolnosť proti korozivným a abrazívných účinkom posypových materiálov. 
Poskytuje spoľahlivú antikoróznu a antiabrazívnu ochranu cez letné i zimné obdobie. 
Zaschnutý náter má čiernu farbu, je nepretierateľný, trvalo elastický a má výbornú priľnavosť ku kovovému podkladu. 

Prednosti:
Antikorózny a antiabrazívny náter na báze modifikovaných asfaltov.
Na kovové podklady bez základného náteru.
Výborná priľnavosť, dobré izolačné vlastnosti.
Náter je dlhodobo pružný s miernym dolepujúcim efektom.
Dlhodobá ochrana proti korózii.

Spotreba: 

- cca 3-4 m2/kg v jednej vrstve 

Riedenie: 

- pripravený na použitie (v prípade potreby S 6006)

Použitie 

- spodné časti karosérií a podvozkov automobilov, všetky kovové materiály v exteriéri vyžadujúce vysoký stupeň ochrany, lepenkové strešné krytiny, mechanicky nezaťažovaný betón, drevo a ďalšie materiály 

Skorodované povrchy je nutné pred náterom mechanicky očistiť vhodným chemickým prípravkom - napr. Fest Primer. 

Príprava podkladu 

Pred použitím je potrebné Tlumex Plast dôkladne premiešať a náter realizovať na suchom podklade zbaveného prachu, mastnoty, korózie a starých nesúdržných náterov.
Nanáša sa štetcom, valčekom alebo špeciálnou strikacou pištoľou pri teplote minimálne +10°C. 
na plochy so zbytkovou koróziu odporúčame použiť ako základný náter Fest Primer. 
Podľa potreby sa Fest Primer nanáša v jednej až troch vrstvách - vždy po riadnom zaschnutí predošlej vrstvy. 

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Muta. 1B, H340 STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať genetické poškodenie. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označenia
Výstražný symbol nebezpečnosti


Signálne slovo
Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky
nízkovriaca hydrogenovaná benzínová frakcia
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H340 Môže vyvolať genetické poškodenie.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.


... viac


Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Juraj Košťál
Zdravicko ano potreboval by som farbu na podvozok auta a tak tiez aj nieco proti korozii da sa použiť len tato farba? je to finalny nater? Ďakujem

Pýtal sa Juraj Košťál, 4. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. február 2022

Dobrý deň. Daná farba je na váš účel vhodná. Je to farba na spoľahlivú antikoróznu a antiabrazívnu ochranu spodku vozidla. Ak je podklad dosť skorodovaný je dobré použiť základný náter Fest Primer https://www.efarby.sk/fest-primer-zakladny-pu-lak-na-kovy. Je možné použiť aj výrobok https://www.efarby.sk/tlumex-plast-plus-asfaltovy-antikorozny-izolacny-nater.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: DETECHA

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (3) TLUMEX PLAST - Asfaltový antikorózny izolačný náter

17,21 € - 120,05 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 2 kg 2 kg DET0035 čierna 2 kg
DET0035
do 3 dní 17,21 € do 3 dní 17,21 €
+
-
čierna 4 kg 4 kg DET0036 čierna 4 kg
DET0036
do 3 dní 29,99 € do 3 dní 29,99 €
+
-
čierna 17 kg 17 kg DET0201 čierna 17 kg
DET0201
do 3 dní 120,05 € do 3 dní 120,05 €
+
-