FUNGISPRAY - Protiplesňový prípravok s vôňou citrónu
FUNGISPRAY - Protiplesňový prípravok s vôňou citrónu

Značka: Stachema

FUNGISPRAY - Protiplesňový prípravok s vôňou citrónu
Zatvoriť

FUNGISPRAY - Protiplesňový prípravok s vôňou citrónu

Sample icon Vzorkovník

Značka: Stachema

Kód produktu: VAR-K006151

FUNGISPRAY - Protiplesňový prípravok s vôňou citrónu

Bezchlórový prípravok s vôňou citrónu určený na likvidáciu plesní. Určený je na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve najmä na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Bezchlórový prípravok s vôňou citrónu určený na likvidáciu plesní.
Určený je na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve najmä na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Použitie

Pleseň pred aplikáciou neodstraňujte.
Napadnuté miesta postriekajte zo vzdialenosti cca 10 cm a po 24 hodinách pôsobenia pleseň za mokra mechanicky odstráňte (kefou alebo handrou namočenou v tomto prípravku).
Pri silnom napadnutí plesňou je nutné postup opakovať.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.
Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo: Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje:

Označovanie etikety biocídneho výrobku:
a) názov každej účinnej látky a jej koncentrácia v metrických jednotkách;
b) nanomateriály obsiahnuté vo výrobku v prípade, že sa v ňom nachádzajú, a informácie o akýchkoľvek špecifických súvisiacich rizikách, a po každom odkaze na nanomateriály slovo „nano“ v zátvorke;
c) číslo autorizácie, ktoré biocídnemu výrobku pridelil príslušný orgán alebo Komisia;
d) meno/názov a adresa držiteľa autorizácie/prechodnej registrácie;
e) typ úpravy biocídneho výrobku;
f) účel použitia, na ktorý je biocídny výrobok autorizovaný;
g) návod na použitie, frekvencia aplikácie a dávkovanie vyjadrené v metrických jednotkách takým spôsobom,
ktorý je pre používateľov užitočný a zrozumiteľný, pre každé použitie uvedené v podmienkach autorizácie;
h) podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch a pokyny
na poskytnutie prvej pomoci;
i) nápis „Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie“, ak je k výrobku priložený sprievodný leták, a
v príslušných prípadoch upozornenia určené zraniteľným skupinám;
j) pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu a prípadne aj zákaz opakovaného použitia obalu;
k) číslo alebo označenie výrobnej šarže prípravku a dátum spotreby za bežných podmienok skladovania;
l) prípadne čas potrebný na dosiahnutie biocídneho účinku, časový interval, ktorý sa má dodržať medzi dvoma aplikáciami biocídneho výrobku alebo medzi aplikáciou a ďalším použitím ošetreného výrobku alebo ďalším vstupom ľudí alebo zvierat do priestoru, kde sa biocídny výrobok použil, vrátane podrobností týkajúcich sa prostriedkov a opatrení na dekontamináciu a trvanie potrebného vetrania ošetrených plôch; podrobností týkajúcich sa primeraného čistenia zariadení; podrobností týkajúcich sa bezpečnostných opatrení počas používania a prepravy;
m) v prípade potreby kategórie používateľov, na ktoré sa obmedzuje použitie biocídneho výrobku;
n) v prípade potreby informácie o akomkoľvek osobitnom nebezpečenstve pre životné prostredie, najmä
pokiaľ ide o ochranu necieľových organizmov a zabránenie kontaminácii vôd;
o) v prípade biocídnych výrobkov obsahujúcich mikroorganizmy požiadavky na označovanie v súlade so smernicou 2000/54/ES.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp.
ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Stachema

Všetky varianty produktu (1) FUNGISPRAY - Protiplesňový prípravok s vôňou citrónu

6,17 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 l 0,5 L K006151 0,5 l
K006151
1-2 dni 6,17 € 1-2 dni 6,17 €
+
-