Fungicíd Plesnistop
Fungicíd Plesnistop

Značka: COLOR COMPANY

Fungicíd Plesnistop
Zatvoriť

Fungicíd Plesnistop

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K002120

Fungicíd Plesnistop

Plesnistop používame pre okamžitú likvidáciu a prevenciu proti plesniam, hubám, riasam a lišajníkom. Plesnistop je možné pridávať do náterov. Určenie: Plesnistop je vysoko účinný prostriedok určený na zničením húb, rias, pliesní a lišajníkov na náteroch, omietkach, na kamenných a betónových…

Zobraziť viac
balenie (3)

3 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v piatok

+
-

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Plesnistop používame pre okamžitú likvidáciu a prevenciu proti plesniam, hubám, riasam a lišajníkom. Plesnistop je možné pridávať do náterov. Určenie: Plesnistop je vysoko účinný prostriedok určený na zničením húb, rias, pliesní a lišajníkov na náteroch, omietkach, na kamenných a betónových plochách.

Aplikácia: Napadnuté miesta sa natriú alebo nastriekajú prípravkom. Pre zabezpečenie dokonalej a dlhodobej ochrany sa nechá prípravok pôsobiť 24 hodín. Po tejto dobe sa plieseň zo steny mechanicky odstráňte. 

Plieseň sa pred natretím nikdy neodstraňuje, aby sa do okolia nerozptyľujú nebezpečné výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.(efarby.sk) Takto ošetrený podklad sa môže natrieť bežnými maliarskymi prípravkom. 

Ak maliarske prípravky neobsahujú účinnú zložku zabraňujúcu ďalšiemu rastu pliesní, odporúča sa vyschnutý náter 1x pretrieť Plesnistopom alebo sa môže Plesnistop miešať do maliarskej zmesi v pomere 0,5 l Plesnistopu na 10 l maliarskej zmesi.

Spotreba prípravku je cca 10 m2 z litra. Balenie: 0,6 l s rozprašovačom 0,6 l náhrada 1l 5l.

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.
Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo: Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje:

Označovanie etikety biocídneho výrobku:
a) názov každej účinnej látky a jej koncentrácia v metrických jednotkách;
b) nanomateriály obsiahnuté vo výrobku v prípade, že sa v ňom nachádzajú, a informácie o akýchkoľvek
špecifických súvisiacich rizikách, a po každom odkaze na nanomateriály slovo „nano“ v zátvorke;
c) číslo autorizácie, ktoré biocídnemu výrobku pridelil príslušný orgán alebo Komisia;
d) meno/názov a adresa držiteľa autorizácie/prechodnej registrácie;
e) typ úpravy biocídneho výrobku;
f) účel použitia, na ktorý je biocídny výrobok autorizovaný;
g) návod na použitie, frekvencia aplikácie a dávkovanie vyjadrené v metrických jednotkách takým spôsobom, ktorý je pre používateľov užitočný a zrozumiteľný, pre každé použitie uvedené v podmienkach autorizácie;
h) podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch a pokyny na poskytnutie prvej pomoci;
i) nápis „Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie“, ak je k výrobku priložený sprievodný leták, a v
príslušných prípadoch upozornenia určené zraniteľným skupinám;
j) pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu a prípadne aj zákaz opakovaného použitia obalu;
k) číslo alebo označenie výrobnej šarže prípravku a dátum spotreby za bežných podmienok skladovania;
l) prípadne čas potrebný na dosiahnutie biocídneho účinku, časový interval, ktorý sa má dodržať medzi dvoma aplikáciami biocídneho výrobku alebo medzi aplikáciou a ďalším použitím ošetreného výrobku alebo ďalším vstupom ľudí alebo zvierat do priestoru, kde sa biocídny výrobok použil, vrátane podrobností týkajúcich sa prostriedkov a opatrení na dekontamináciu a trvanie potrebného vetrania ošetrených plôch; podrobností týkajúcich sa primeraného čistenia zariadení; podrobností týkajúcich sa bezpečnostných opatrení počas používania a prepravy;
m) v prípade potreby kategórie používateľov, na ktoré sa obmedzuje použitie biocídneho výrobku;
n) v prípade potreby informácie o akomkoľvek osobitnom nebezpečenstve pre životné prostredie, najmä pokiaľ
ide o ochranu necieľových organizmov a zabránenie kontaminácii vôd;
o) v prípade biocídnych výrobkov obsahujúcich mikroorganizmy požiadavky na označovanie v súlade so smernicou 2000/54/ES.

2.3 Iná nebezpečnosť

PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (3) Fungicíd Plesnistop

7,46 € - 31,12 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 L K002120 1 l
K002120
1-2 dni 7,85 € 1-2 dni 7,85 €
+
-
5 l 5 L K002121 5 l
K002121
na objednávku 31,12 € na objednávku 31,12 €
+
-
0,5 l 0,5 L K006767 0,5 l
K006767
3 dni 7,46 € 3 dni 7,46 €
+
-