PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne
PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne

Značka: COLOR COMPANY

  • Novinka
PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne
Zatvoriť

PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-CC0068

PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne

Vysoko účinný dezinfekčný a bieliaci prostriedok určený na povrchy ako sú sprchové kúty, okolie umývadla alebo špáry. Prostriedok je predovšetkým určený na vlhké miesta náchylné k výskytu plesní. Výdatnosť: cca 10 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (1)
  • Novinka

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Vysoko účinný dezinfekčný a bieliaci prostriedok určený na povrchy ako sú sprchové kúty, okolie umývadla alebo špáry.
Prostriedok je predovšetkým určený na vlhké miesta náchylné k výskytu plesní.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť:

- cca 10 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Použitie

Prípravok rovnomerne nastriekajte na povrch zo vzdialenosti cca 15 centimetrov.
Povrch by nemal byť nasiaknutý vodou, ani na povrchu by nemala byť voda.
Nechajte prípravok na povrchu pôsobiť cca 15 minút.
Po dobe pôsobenia môžte jemným kartáčom pleseň v povrchu odstrániť.

Pleseň pred aplikáciou prípravku mechanicky neodstraňujte, mohlo by dôjsť k rozptýleniu nebezpečných výtrusov do okolia.
Pri práci nezabudnite pravidelne vetrať.

V prípade, že je povrch veľmi napadnutý plesňou, postup zopakujte niekoľko krát.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky
Aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného, Bronopol
Hydroxid sodný

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre/ prostriedky na ochranu sluchu
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých.
Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (1) PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne

6,12 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 L 0,5 L CC0069 0,5 L
CC0069
skladom 6,12 € skladom 6,12 €
+
-