Izoban - syntetická farba na betón
Zatvoriť

Izoban - syntetická farba na betón

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 9

Kód produktu: VAR-DET0042

Izoban - syntetická farba na betón

Izoban je syntetická farba na betón vhodná na vonkajšie aj vnútorné nátery betónu, betónové podlahy (garáže, nebytové priestory, pivnice, dielne, balkóny), betónové bazény, vodné nádrže (atest SZÚ Praha), murivo a omietky. Výdatnosť: 6-8 m2/kg v jednej vrstve.

Zobraziť viac
farba (8)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)
  • Najpredávanejší

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Izoban je hodvábne lesklá náterová hmota na betón. 
Je 100% vodeodolná, odoláva olejom, roztokom solí, kyselinám, zásadám a krátkodobo i motorovej nafte. 
Znáša trvalé tepelné zaťaženie do +50°C s mechanickou odolnosťou a je ľahko opraviteľná jednoduchým pretretím. 

Riedenie:
- S 6005

Výdatnosť: 
- 6-8 m2/kg

Príprava podkladu 

Betón musí byť savý, prípadne zdrsnený, dobre vyzretý, suchý a izolovaný od spodnej vlhkosti. 
Musí byť súdržný, zbavený všetkých nečistôt alebo častíc, ktoré ovplyvnia náter. 

Aplikácia 

Pred použitím je nutné farbu dôkladne premiešať a v prípade potreby nariediť. 
Pred náterom ešte neošetrených plôch odporúčame vykonať penetráciu nariedeným náterom v pomere 1 diel Izobanu : 1 diel riedidla S 6005. 

Nanáša sa štetcom alebo valčekom minimálne v 2 vrstvách podľa savosti podkladu a vždy po zaschnutí predošlej vrstvy.
Silnejšia vrstva náteru výrazne predlžuje dobu zasychania a zrenia preto je potrebné postupovať v tenkých vrstvách. 

Zaťažovanie 

Náter je pochôdzny po 8 hodinách. 
Napúšťane bazénu je možné po 7 dňoch a konečné vytvrdnutie nadobúda náter po 14 dňoch až 3 týždňoch. 

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362
STOT RE 2, H373 (sluchové orgány) Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Nebezpečenstvo


Nebezpečné látky etylbenzén chloralkány, C14-17
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
H373 Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac


Otázky & Odpovede

9 otázka
9 odpoveď
Milan
Dobrý deň, môže sa táto farba aplikovať do garáže na betónový poter, pod ktorým je podlahové vykurovanie? Ďakujem

Pýtal sa Milan, 13. september 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
13. september 2022

Dobrý deň. Daný náter môže ísť aj na betónový poter s podlahovým kúrením. treba najprv naniesť penetračnú vrstvu, ktorá sa vyrobí zmiešaním farby Izoban s riedidlom S 6005 v pomere 1:1 a následne na to 1-2 vrstvu náteru.

Ada
Dobrý deň.Je Izoban vhodný aj do exteriéru na vyzretý betónový nájazd do garáže o rozlohe cca 12m2? Ďakujem za odpoveď.

Pýtal sa Ada, 1. jún 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
2. jún 2022

Dobrý deň. Izoban sa používa aj náter betónu v exteriéri. Jeho trvácnosť záleží od intenzity zaťažovania. Na náter by som použil jednu penetračnú vrstvu vyrobenú zmiešaním farby Izoban a riedidla S 6005 v pomere 1:1 a následne by som naniesol dve vrstvy farby. V prípade odolnejšieho náteru by som použil dvojzložkovú polyuretánovú farbu https://www.efarby.sk/u-2081-chemopur-e-vrchna-polyuretanova-farba-na-kov-beton-drevo?variant=5461.

Ľubomír Pančík
Dobrý deň, je tento náter vhodný aj do stolárskej dielne ? Zaujíma ma či má dostatočnú mechanickú odolnosť. Podlaha je vyrovnaná cementovým nivelákom.

Pýtal sa Ľubomír Pančík, 3. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
4. november 2021

Dobrý deň. Izoban je vhodný aj na náter podlahy do dielne. V prípade vyššej mechanickej odolnosti je možné použiť epoxidovú farbu napr. https://www.efarby.sk/epoxyban-epoxidova-dvojzlozkova-farba-na-beton

Hela
Dobrý deň, ideme natierať.v onkajšiu plochu betónu pod zahradný domček.je to surový 11 ročný betónbez poškodenia, ide o ošetrenie betonu a ppotrebujem aby to bolo umyveteľné. ktorú by ste odporučili? ak som to dobre ppochopila ide o matný náter. Bude postačovať jedna vrstva, je potrebné red náterom aj penetrovať?

Pýtal sa Hela, 2. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
3. november 2021

Dobrý deň. Ak bol betónový podklad ešte neošetrený tak by som určite odporučil najprv napenetrovať. Penetračný náter si urobíme zmiešaním farby a riedidla S 6005 v pomere 1:1. Následne by som doporučil naniesť dve vrstvy farby Izoban.

Pavol Jankovič
Môže sa izoban použiť na betónový plot na ktorom je sieťka a lepidlo

Pýtal sa Pavol Jankovič, 5. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
6. september 2021

Dobrý deň. Lepidlo treba nechať dobre zaschnúť cca 1-2 týždne. Potom by som naniesol penetračnú vrstvu ( farba zmiešaná s riedidlom S 6005 v pomere 1:1 ). Následne potom naniesť dve vrstvy náteru Izoban.

Hodnotenie zákazníkov

4.9

z 5 hviezdičiek

7 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(6 hodnotení)
4
(1 hodnotenie)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
7 hodnotení
Ing. Milan Mucha

29. júl 2016

  • Určená i na trvalý styk s vodou.
  • Neviem.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Martin P.

13. august 2021

už roky osvedčená kvalita Zobraziť komentár Skryť komentár

  • dobrý pomer cena kvalita
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Dušan Virág

6. december 2021

Farba bola použitá na podlahu v pivnici. Pred aplikáciou som z podlahy odstránil nečistoty a prach a následne napenetroval. Farba je kvalitná, stačili dve vrstvy, rýchlo schne. Po vytvrdnutí mechanicky odolná (presun plechovej skrine nepoškodil povrch - vlastná skúsenosť). Zobraziť komentár Skryť komentár

  • dobre kryje, rýchlo usychá, mechanicky odolná po vytvrdnutí
  • pri aplikácii zapácha - v pivnici nevadí...
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Michal J.

18. október 2021

Natieraná pivnica v paneláku. Účel splnila, podlaha je protiprašná a umývateľná Zobraziť komentár Skryť komentár

  • odporúčam nákup v tomto eshope!
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Štefan Š.

2. jún 2022

Robil som si na záhrade okrasné jazierko s rybami. Potreboval som farbu ktorá je odolná voči vode a zároveň bezpečná pre ryby. Obe tieto vlastnosti farba má. Ďakujem vám za poradenstvo a rýchle dodanie. Určite odporúčam nákup v tomto eshope každému. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Odporúčam tento eshop!
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (31) Izoban - syntetická farba na betón

9,08 € - 165,68 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 9003 - signálna biela 0,8 kg
0,8 kg DET0042 RAL 9003 - signálna biela 0,8 kg
DET0042
skladom 11,57 € skladom 11,57 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 2 kg
2 kg DET0043 RAL 9003 - signálna biela 2 kg
DET0043
do 3 dní 21,92 € do 3 dní 21,92 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 5 kg
5 kg DET0044 RAL 9003 - signálna biela 5 kg
DET0044
skladom 45,60 € skladom 45,60 €
+
-
RAL 1001 - béžová 0,8 kg
0,8 kg DET0045 RAL 1001 - béžová 0,8 kg
DET0045
skladom 9,08 € skladom 9,08 €
+
-
RAL 1001 - béžová 2 kg
2 kg DET0046 RAL 1001 - béžová 2 kg
DET0046
do 3 dní 18,08 € do 3 dní 18,08 €
+
-
RAL 1001 - béžová 5 kg
5 kg DET0047 RAL 1001 - béžová 5 kg
DET0047
do 3 dní 40,67 € do 3 dní 40,67 €
+
-
červenohnedá 0,8 kg
0,8 kg DET0048 červenohnedá 0,8 kg
DET0048
skladom 9,08 € skladom 9,08 €
+
-
červenohnedá 2 kg
2 kg DET0049 červenohnedá 2 kg
DET0049
skladom 18,08 € skladom 18,08 €
+
-
červenohnedá 5 kg
5 kg DET0050 červenohnedá 5 kg
DET0050
do 3 dní 40,67 € do 3 dní 40,67 €
+
-
zelený 0,8 kg
0,8 kg DET0051 zelený 0,8 kg
DET0051
do 3 dní 9,08 € do 3 dní 9,08 €
+
-