Izoban - syntetická farba na betón
Zatvoriť

Izoban - syntetická farba na betón

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 7

Kód produktu: VAR-DET0042

Izoban - syntetická farba na betón

Izoban je syntetická farba na betón vhodná na vonkajšie aj vnútorné nátery betónu, betónové podlahy (garáže, nebytové priestory, pivnice, dielne, balkóny), betónové bazény, vodné nádrže (atest SZÚ Praha), murivo a omietky. Výdatnosť: 6-8 m2/kg v jednej vrstve.

Zobraziť viac
farba (8)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)
 • Najpredávanejší

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Izoban je hodvábne lesklá náterová hmota na betón. 
Je 100% vodeodolná, odoláva olejom, roztokom solí, kyselinám, zásadám a krátkodobo i motorovej nafte. 
Znáša trvalé tepelné zaťaženie do +50°C s mechanickou odolnosťou a je ľahko opraviteľná jednoduchým pretretím. 

Riedenie:
- S 6005

Výdatnosť: 
- 6-8 m2/kg

Príprava podkladu 

Betón musí byť savý, prípadne zdrsnený, dobre vyzretý, suchý a izolovaný od spodnej vlhkosti. 
Musí byť súdržný, zbavený všetkých nečistôt alebo častíc, ktoré ovplyvnia náter. 

Aplikácia 

Pred použitím je nutné farbu dôkladne premiešať a v prípade potreby nariediť. 
Pred náterom ešte neošetrených plôch odporúčame vykonať penetráciu nariedeným náterom v pomere 1 diel Izobanu : 1 diel riedidla S 6005. 

Nanáša sa štetcom alebo valčekom minimálne v 2 vrstvách podľa savosti podkladu a vždy po zaschnutí predošlej vrstvy.
Silnejšia vrstva náteru výrazne predlžuje dobu zasychania a zrenia preto je potrebné postupovať v tenkých vrstvách. 

Zaťažovanie 

Náter je pochôdzny po 8 hodinách. 
Napúšťane bazénu je možné po 7 dňoch a konečné vytvrdnutie nadobúda náter po 14 dňoch až 3 týždňoch. 

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362
STOT RE 2, H373 (sluchové orgány) Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Nebezpečenstvo


Nebezpečné látky etylbenzén chloralkány, C14-17
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
H373 Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

7 otázka
7 odpoveď
Ľubomír Pančík
Dobrý deň, je tento náter vhodný aj do stolárskej dielne ? Zaujíma ma či má dostatočnú mechanickú odolnosť. Podlaha je vyrovnaná cementovým nivelákom.

Pýtal sa Ľubomír Pančík, 3. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
4. november 2021

Dobrý deň. Izoban je vhodný aj na náter podlahy do dielne. V prípade vyššej mechanickej odolnosti je možné použiť epoxidovú farbu napr. https://www.efarby.sk/epoxyban-epoxidova-dvojzlozkova-farba-na-beton

Hela
Dobrý deň, ideme natierať.v onkajšiu plochu betónu pod zahradný domček.je to surový 11 ročný betónbez poškodenia, ide o ošetrenie betonu a ppotrebujem aby to bolo umyveteľné. ktorú by ste odporučili? ak som to dobre ppochopila ide o matný náter. Bude postačovať jedna vrstva, je potrebné red náterom aj penetrovať?

Pýtal sa Hela, 2. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
3. november 2021

Dobrý deň. Ak bol betónový podklad ešte neošetrený tak by som určite odporučil najprv napenetrovať. Penetračný náter si urobíme zmiešaním farby a riedidla S 6005 v pomere 1:1. Následne by som doporučil naniesť dve vrstvy farby Izoban.

Pavol Jankovič
Môže sa izoban použiť na betónový plot na ktorom je sieťka a lepidlo

Pýtal sa Pavol Jankovič, 5. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
6. september 2021

Dobrý deň. Lepidlo treba nechať dobre zaschnúť cca 1-2 týždne. Potom by som naniesol penetračnú vrstvu ( farba zmiešaná s riedidlom S 6005 v pomere 1:1 ). Následne potom naniesť dve vrstvy náteru Izoban.

Denis
Dobrý deň. Betonová podlaha je natretá s Hydrobanom 2x. Môžem na to použiť Izoban, prípadne epoxidová dvojzložkovú farbu?

Pýtal sa Denis, 31. august 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
2. september 2021

Dobrý deň. Izoban môže ísť bez problémov na farbu Hydroban. V prípade Epoxidových náterov je možné použiť napr. https://www.efarby.sk/epoxyban-epoxidova-dvojzlozkova-farba-na-beton?variant=28777 no už ho netreba riediť riedidlom ale dať ho iba namiešaný s tvrdiacou prísadou.

Bohuslav
Dobrý deň, potrebujem natrieť nové betónové skruže. Je dobrý tento náter?

Pýtal sa Bohuslav, 19. august 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
20. august 2021

Dobrý deň. Áno daný náter by som Vám odporučil na náter skruží. treba si najprv naniesť penetračný náter z danej farby zriedenej s riedidlom S6005 alebo S 6006 v pomere 1:1 a následne by som doporučil 1-2 vrstvy náteru.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

5 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(5 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
5 hodnotení
Ing. Milan Mucha

29. júl 2016

 • Určená i na trvalý styk s vodou.
 • Neviem.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Martin P.

13. august 2021

už roky osvedčená kvalita Zobraziť komentár Skryť komentár

 • dobrý pomer cena kvalita
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Dušan Virág

6. december 2021

Farba bola použitá na podlahu v pivnici. Pred aplikáciou som z podlahy odstránil nečistoty a prach a následne napenetroval. Farba je kvalitná, stačili dve vrstvy, rýchlo schne. Po vytvrdnutí mechanicky odolná (presun plechovej skrine nepoškodil povrch - vlastná skúsenosť). Zobraziť komentár Skryť komentár

 • dobre kryje, rýchlo usychá, mechanicky odolná po vytvrdnutí
 • pri aplikácii zapácha - v pivnici nevadí...
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Michal J.

18. október 2021

Natieraná pivnica v paneláku. Účel splnila, podlaha je protiprašná a umývateľná Zobraziť komentár Skryť komentár

 • odporúčam nákup v tomto eshope!
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Julia

7. september 2021

Izobanom som si renovovala lodziu. Natrela som nim betonový parapet a aj podlahu. Farba sa pekne prichytila a je aj odolna voci chodeniu. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • jednoducha aplikacia
 • uviverzalne pouzitie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (31) Izoban - syntetická farba na betón

8,11 € - 147,93 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,8 kg ral 9003 - biela signálna DET0042 0,8 kg ral 9003 - biela signálna
DET0042
skladom 10,33 € skladom 10,33 €
+
-
2 kg ral 9003 - biela signálna DET0043 2 kg ral 9003 - biela signálna
DET0043
do 3 dní 19,57 € do 3 dní 19,57 €
+
-
5 kg ral 9003 - biela signálna DET0044 5 kg ral 9003 - biela signálna
DET0044
skladom 40,71 € skladom 40,71 €
+
-
ral 1001 - béžová 0,8 kg DET0045 ral 1001 - béžová 0,8 kg
DET0045
skladom 8,11 € skladom 8,11 €
+
-
ral 1001 - béžová 2 kg DET0046 ral 1001 - béžová 2 kg
DET0046
do 3 dní 16,14 € do 3 dní 16,14 €
+
-
ral 1001 - béžová 5 kg DET0047 ral 1001 - béžová 5 kg
DET0047
do 3 dní 36,31 € do 3 dní 36,31 €
+
-
0,8 kg červenohnedý DET0048 0,8 kg červenohnedý
DET0048
do 3 dní 8,11 € do 3 dní 8,11 €
+
-
2 kg červenohnedý DET0049 2 kg červenohnedý
DET0049
skladom 16,14 € skladom 16,14 €
+
-
5 kg červenohnedý DET0050 5 kg červenohnedý
DET0050
skladom 36,31 € skladom 36,31 €
+
-
0,8 kg zelený DET0051 0,8 kg zelený
DET0051
do 3 dní 8,11 € do 3 dní 8,11 €
+
-