Farby na bazén

Farby na bazén alebo farba na vodnú nádrž, farba na silážnu jamu a aj farba na vodojem. Nájdete tu aj farby pre styk s vodou. Bazén je potrebné najprv napenetrovať. Penetračný náter na bazén sa robí z farby na bazén zriedenej v pomere 1:1 s predpísaným riedidlom. Po zaschnutí sa nanášajú ešte minimálne dve vrstvy farby. Bazén sa plní vodou podľa odporúčaní výrobcu farby. Zvyčajne to býva po vyzretí farby, čo je cca na siedmy deň.

Pokiaľ budeme hovoriť konkrétne o bazénoch, nádržiach je nutné, aby boli dostatočne odizolované od spodnej vody a vlhkosti vhodnou a najmä funkčnou izoláciou. To sú stavebné kroky, ktoré musia vždy predchádzať práci samotného natierača. Splniť toto kritérium môže byť problém najmä pri starších stavbách, ktoré sú často poznamenané zubom času. V bazénoch môžu byť rôzne hlboké praskliny a trhliny. To je ten lepší prípad, ktorý je spravidla viditeľný voľným okom a dá sa opraviť napríklad správnym tmelom, opravnou stierkou a pod.

Čo je ten horší prípad?
Tým bývajú samozrejme problémy, ktoré voľným okom nie sú viditeľné. Môže to byť poškodená izolácia bazéna pod betónom, často jej úplná absencia, vzlínanie vlhkosti, sadanie podložia, a podobne.

Čo sa v takom prípade môže stať?
Týmito deformáciami nám do betónu v bazéne preniká spodná voda a vlhkosť. Tá sa tlačí zo spodu na aplikovaný náter a ten vplyvom vlhkosti začne tvoriť pľuzgieriky a trhliny. V tom momente stráca izolačnú schopnosť a celý náter sa nám postupne odtrhne.

Čo ovplyvňuje životnosť náteru bazénu a po akej dobe je potrebné obnoviť náter?
V bazénoch sa používajú rôzne druhy bazénových chémii na stabilizáciu vody na kúpanie, vrátane chlórových tabliet. Chlór samozrejme pôsobí na nátery negatívne. Postupom času aj vplyvom UV žiarenia náter môže vyblednúť a strácať svoj pôvodný odtieň. Veľmi záleží na koncentrácii tejto bazénovej chémie. Spravidla môžeme hovoriť o potrebe obnovy cca po 3 až 7 rokoch v závislosti od miery týchto vplyvov.

Ak Vás zaujíma, ako postupovať pri natieraní bazénu, jazierka, nádrže, žumpy prípadne fontány, pozrite si náš diel relácie, v ktoré s odborníkom rozoberáme práve tému náteru bazénov:

Využite možnosť nakúpiť farbu na bazén cez náš eshop, z pohodlia domova a za skvelé ceny. Kalkulačkou spotreby si prepočítajte koľko farby spotrebujete, prezrite si recenzie a fotorecenzie od zákazníkov, ktorý v našom eshope danú farbu kúpili a zistite, aké skúsenosti s ňou majú. Nakupujte farby na bazén na efarby.sk

Skryť popis Pokračovať
Izoban - syntetická farba na betón a bazény

Izoban - syntetická farba na betón a bazény

Izoban je hodvábne lesklá náterová hmota na betón a bazény. Je 100% vodeodolná, odoláva olejom, roztokom solí, kyselinám, zásadám a krátkodobo i motorovej nafte. Znáša trvalé tepelné zaťaženie do +50°C s mechanickou odolnosťou a je ľahko opraviteľná jednoduchým pretretím.  Riedenie:- S 6005 Výdatnosť: - 6-8 m2/kg Príprava podkladu  Betón musí byť savý, prípadne zdrsnený, dobre vyzretý, suchý a izolovaný od spodnej vlhkosti. Musí byť súdržný, zbavený všetkých nečistôt alebo častíc, ktoré ovplyvnia náter.  Aplikácia  Pred použitím je nutné farbu dôkladne premiešať a v prípade potreby nariediť. Pred náterom ešte neošetrených plôch odporúčame vykonať penetráciu nariedeným náterom v pomere 1 diel Izobanu : 1 diel riedidla S 6005.  Nanáša sa štetcom alebo valčekom minimálne v 2 vrstvách podľa savosti podkladu a vždy po zaschnutí predošlej vrstvy.Silnejšia vrstva náteru výrazne predlžuje dobu zasychania a zrenia preto je potrebné postupovať v tenkých vrstvách.  Zaťažovanie  Náter je pochôdzny po 8 hodinách. Napúšťane bazénu je možné po 7 dňoch a konečné vytvrdnutie nadobúda náter po 14 dňoch až 3 týždňoch.  Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362STOT RE 2, H373 (sluchové orgány) Aquatic Chronic 2, H411Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieDráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.Spôsobuje vážne podráždenie očí.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Prvky označovania Výstražný symboly: Signálne slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky Etylbenzén chloralkány, C14-17 Výstražné upozornenia H226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.H373 Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P391 Uniknutý produkt zoberte.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

od 9,69 € s DPH

Laguna Triplex tablety MINI

Laguna Triplex tablety MINI

Dezinfekčný prípravok pre celosezónnu priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénoch. Súčasne umožňuje vyvločkovanie nečistôt, likviduje riasy a zabraňuje ich rastu.  Dávkovanie:  - podľa teploty vody pridávajte každých 6-8 dní 1-2 tablety na 3 m3 Návod na použitie  Pred prvým použitím prípravku vždy upravte pH na požadovanú hodnotu. Vykonajte počiatočnú šokovú dezinfekciu prípravkom Laguna chlór šok alebo Laguna modrý šíp.Tablety dávkujte zberačom, plavákom alebo iným dávkovačom pri zapnutom filtračnom zariadení. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3-0,8 mg/l. 

11,98 € s DPH

Laguna Clear čistič bazénov

Laguna Clear čistič bazénov

Kvapalný prípravok určený na odstránenie mastných a mechanických nečistôt, vápenatých usadenín a hrdzavých škvŕn zo stien bazéna. Na stenách bazéna sa usadzujú rôzne nečistoty , zvlášť silno sa usadzujú na úrovni hladiny vody , na rozhraní voda-vzduch. Tieto usadeniny podporujú tvorbu rias, baktérií a zákalov.  Návod na použitie Postriekajte znečistené miesta a nechajte 10-15 minút pôsobiť. po uplynutí tejto doby opakovane postriekajte, odstráňte usadeniny handrou alebo kefou a dôkladne opláchnite vodou. Neaplikujte za priameho slnečného svitu, neprekračujte dobu pôsobenia prípravku. Mohlo by dôjsť k vizuálneho poškodeniu čistených povrchov. V prípade silného znečistenia postup opakujte. 

9,58 € s DPH

Filtrovať
8 produktov
 • Najpredávanejší
Odobrať
DETECHA

Izoban - syntetická farba na betón a bazény

Izoban je syntetická farba na betón a bazény, vhodná na vonkajšie aj vnútorné nátery betónu, betónové podlahy (garáže, nebytové… Viac
+31 variantov
Odobrať
SLOVLAK

HYDROBAN EKO - Syntetická farba na bazény

Syntetická farba určená pre nátery netónových plôch - vodné nádrže, plavecké bazény alebo záhradné jazierka. Vhodná je aj na… Viac
+2 varianty

od 35,79 € s DPH

45,82 €
 • Ušetríte 22%
 • 3 dni

  U vás v utorok

  Odobrať
  Chemolak

  NATRIMA - Syntetická farba na bazény

  Syntetická farba určená pre náter betónových bazénov, okrasných záhradných jazierok a nádrží. vyznačuje sa veľmi dobrou… Viac
  +1 variant
  Odobrať
  COLORLAK

  Trexon Bazény H-2203 - kvalitný náter betónových bazénov alebo žúmp

  Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

  BETEX 2V1 NA BAZENY S 2852 - farba na bazény

  Betex 2v1 na bazény je určený na nátery betónových podkladov, muriva a omietky vystavených účinkom vody, vodným parám alebo… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  PRIMALEX

  PRIMALEX ULTRA BETON - Jednozložkový náter na betón

  Vysoko odolný jednozložkový alkyduretánový náter, ktorý vylepšuje vzhľad podlahy a zároveň vyniká vysokou tvrdosťou filmu.… Viac
  +4 varianty
  Odobrať
  AUSTIS

  ETERNAL na bazény - betónové, plastové, kovové

  ETERNAL na bazény je určený na povrchovú úpravu betónových bazénov a okolitých betónových plôch. ETERNAL na bazény je vhodný aj k… Viac
  +2 varianty
  Odobrať
  eFarby.sk

  Set náradia pre náter betónových podláh

  Máte v garáži neošetrený betón alebo potrebujete ochrániť betónovú podlahu v priemyselnej prevádzke? Na náter rozpúšťadlových… Viac

  34,99 €s DPH

  skladom

  U vás zajtra