ISOKOR ANTIGRAFFITTI - nanotechnologická ochrana budov
ISOKOR ANTIGRAFFITTI - nanotechnologická ochrana budov

Značka: ISOKOR

89,97 €s DPH

74,98 €bez DPH

ISOKOR ANTIGRAFFITTI - nanotechnologická ochrana budov
Zatvoriť

ISOKOR ANTIGRAFFITTI - nanotechnologická ochrana budov

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0012

ISOKOR ANTIGRAFFITTI - nanotechnologická ochrana budov

Je vodeodpudivý impregnačný náter na ošetrenie nasiakavých minerálnych povrchov proti vlhkosti a vplyvom sprejového vandalizmu. Vhodný je na ošetrenie všetkých minerálnych povrchov z prírodného aj umelého kameňa, vápenno-cementových omietok ako aj ostatných vodou nasiakavých omietok

Zobraziť viac
balenie (1)

89,97 €s DPH

74,98 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-

Popis produktu

ISOKOR ANTIGRAFFITI - nanotechnológia na MINERÁLNE POVRCHY, Prírodný a umelý kameň (vápenec, pieskovec, betón), omietky, tehly. ISOKOR ANTIGRAFFITI Je vodeodpudivý impregnačný náter na ošetrenie nasiakavých minerálnych povrchov proti vlhkosti a vplyvom sprayového vandalizmu.

Vhodný je na ošetrenie všetkých minerálnych povrchov z prírodného aj umelého kameňa, vápenno-cementových omietok ako aj ostatných vodou nasiakavých omietok. Neviditeľná vrstva, ktorá sa pri ošetrení vytvorí na povrchu, odpudzuje vodu a nečistoty. Táto neviditeľná vrstva vytvorí medzivrstvu (alebo tzv. obetnú vrstvu) medzi povrchom a neželane nastriekanou farbou a odstránením tejto medzivrstvy sa odstráni aj nastriekaná farba. Ošetrený povrch získava vyššiu životnosť a podstatne sa znižujú náklady na odstránenie neželane nastriekanej farby.

Vlastnosti ošetreného povrchu:

- možnosť odstrániť nastriekanú farbu  

- odpudivý efekt voči padajúcej a striekajúcej vode

-  zníženie priľnavosti nečistôt

- takmer nezmenená paropriepustnosť a priepustnosť pre plyny

- minimálna zmena vzhľadu (môže dôjsť k zvýrazneniu farby).

Aplikácia: Pred ošetrením povrch dôkladne očistite. Prípravok pretrepte po dobu aspoň 10 sekúnd. Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Na ošetrovaný povrch naneste striekaním nízkotlakovou pištoľou (tlak 1-5 barov), jemným štetcom alebo valčekom rovnomernú vrstvu. Ošetrenie vykonávajte pri teplote 5 - 35°C. Ak je to možné, nevykonávajte aplikáciu na priamom slnku. Schnutie trvá v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 3 až 5 hod.

Životnosť ošetrenia je cca 12 mesiacov v závislosti na zaťaženosti ošetreného povrchu, predovšetkým mechanickom.

Odstránenie farby: Medzivrstva vytvorená prípravkom zabráni kontaktu farby s povrchom. Farbu je možné ľahko odstrániť spolu s ochrannou vrstvou ISOKOR ANTIGRAFFITI tlakovou pištoľou s teplou vodou (teplota 70-90°C, tlak 90-120 barov). Po odstránení farby je potrebné nechať povrch vyschnúť a tento opätovne ošetriť prípravkom ISOKOR ANTIGRAFFITI.

Spotreba: 1000 ml/ 7 – 10 m2 podľa nasiakavosti ošetrovaného povrchu.

Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:

Dráždi oči 2; H319
Riziko pre ľudské zdravie
Dráždi oči.
Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Žiadne.

Prvky označenia
Piktogramy


Signálne slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

Bezpečnostné upozornenia
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iné nebezpečenstvá
Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (1) ISOKOR ANTIGRAFFITTI - nanotechnologická ochrana budov

89,97 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 l 5 L I0012 5 l
I0012
3 dni 89,97 € 3 dni 89,97 €
+
-