ISOKOR LOTOS Standard - nanoimpregnácia kože a textilu
ISOKOR LOTOS Standard - nanoimpregnácia kože a textilu

Značka: ISOKOR

ISOKOR LOTOS Standard - nanoimpregnácia kože a textilu
Zatvoriť

ISOKOR LOTOS Standard - nanoimpregnácia kože a textilu

Sample icon Vzorkovník

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0001

ISOKOR LOTOS Standard - nanoimpregnácia kože a textilu

Impregnácia založená na báze nanometricky upravených častíc a nosnej látky. Slúži na impregnačné ošetrenie odevov, textílií, kože, tkaných aj netkaných materiálov a má životnosť cca 2-3 prania.

Zobraziť viac
balenie (5)

3 dni

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Impregnácia založená na báze nanometricky upravených častíc a nosnej látky.
Slúži na impregnačné ošetrenie odevov, textílií, kože, tkaných aj netkaných materiálov a má životnosť cca 2-3 prania.

Príklady použitia:
- na kožu a textil
- impregnáciu odevov (tričiek, nohavíc, búnd)
- impregnácie obuvi
- rôzne druhy čalúneného nábytku, obrusov, obliečok
- impregnáciu stanov, prístreškov
- impregnáciu sedačiek v automobile.

Aplikovaním Isokor Lotos Standard sa vizuálne a úžitkové vlastnosti materiálov nezmenia.
Avšak nadobudnú ďalšie neobyčajné vlastnosti, aké sa pri ňom bežne nevyskytujú.
textil sa po aplikácií stane vodoodpudivý, zostane paropriepustný a na jeho povrchu sa neudržia nečistoty.

Pri aplikovaní nano impregnácie na odev a obuv sa na povrch textílií alebo kože nanesú nanometricky upravené častice.
Za pomoci nositeľa nanočastíc sa zaplnia voľné miesta medzi molekulami.
Zhruba po uplynutí 24 hodín vzniknú pevné väzby s podkladom.
Po uplynutí tohto času je už Isokor Lotos Standard po chemickej stránke neutrálny a zdravotne nezávadný. 
Povrch je funkčný a použiteľný po 2-3 hodinách po nanesení. 

Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:
Flam. Liq. 2; H225
Dráždi oči 2; H319
STOT SE 3; H336

Riziko pre ľudské zdravie
Dráždi oči. Môže spôsobiť ospalosť a závraty.

Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Vysoko horľavá kvapalina a pary.

Prvky označenia

Obsahuje: izopropylalkohol
Piktogramy


Signálne slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a para
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť a závraty

Bezpečnostné upozornenia
Táto karta bezpečnostných údajov je v súlade s nariadením ES 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH a 2020/878 z 18.6.2020.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.
P261 - Vyhnite sa vdychovaniu hmly/výparov/striekancov.
P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iné nebezpečenstvá
Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Anonýmný zákazník

19. február 2019

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (5) ISOKOR LOTOS Standard - nanoimpregnácia kože a textilu

6,82 € - 136,32 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
100 ml 0,1 L I0001 100 ml
I0001
3 dni 6,82 € 3 dni 6,82 €
+
-
250 ml 0,25 L I0002 250 ml
I0002
3 dni 10,23 € 3 dni 10,23 €
+
-
1 l 1 L I0003 1 l
I0003
3 dni 28,63 € 3 dni 28,63 €
+
-
5 l 5 L I0004 5 l
I0004
3 dni 136,32 € 3 dni 136,32 €
+
-
500 ml 0,5 L I0113 500 ml
I0113
3 dni 16,36 € 3 dni 16,36 €
+
-