HB BODY 930 - Bitúmenová hmota na podvozok
HB BODY 930 - Bitúmenová hmota na podvozok

Značka: HB BODY

HB BODY 930 - Bitúmenová hmota na podvozok
Zatvoriť

HB BODY 930 - Bitúmenová hmota na podvozok

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB032

HB BODY 930 - Bitúmenová hmota na podvozok

Tixotropná hmota na báze kaučuku a asfaltu. Požíva sa na spodné častí automobilov, ktoré chráni proti korózií, hluku a nárazom kamienkov. Je rýchloschnúca s dobrou priľnavosťou a elasticitou. Náter nie je možné prelakovať kvôli obsahu asfaltu. Výdatnosť: 4-5 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Tixotropná hmota na báze kaučuku a asfaltu.
Požíva sa na spodné častí automobilov, ktoré chráni proti korózií, hluku a nárazom kamienkov.
Je rýchloschnúca s dobrou priľnavosťou a elasticitou.
Náter nie je možné prelakovať kvôli obsahu asfaltu. 

Výdatnosť: 

- 4-5 m2/L

Riedenie: 

- maximálne 10-20%

Príprava podkladu

Z ošetrovaných plôch odstráňte asfaltové škvrny, očistite a odmastite.
Opláchnite tlakovou vodou a vysušte.
skorodované miesta ošetrite a natrite základnou farbou BODY 969.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Hrúbku nanášanej vrstvy naneste podľa potreby.
Farba je nestekajúca a to znamená, že je možné naniesť hrubšiu vrstvu už pri prvej aplikácií farby.

Neodporúčame aplikáciu hmoty na plochy, ktoré sú ošetrené hmotami na báze vosku.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
toluén

Výstražné upozornenia
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (5) HB BODY 930 - Bitúmenová hmota na podvozok

5,96 € - 30,41 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 400 ml 0,4 L HB033 čierna 400 ml
HB033
1-2 dni 5,96 € 1-2 dni 5,96 €
+
-
čierna 1 L 1 L HB034 čierna 1 L
HB034
1-2 dni 7,87 € 1-2 dni 7,87 €
+
-
čierna 1 kg 1 kg HB035 čierna 1 kg
HB035
1-2 dni 7,30 € 1-2 dni 7,30 €
+
-
čierna 2,5 kg 2,5 kg HB036 čierna 2,5 kg
HB036
1-2 dni 16,27 € 1-2 dni 16,27 €
+
-
čierna 5 kg 5 kg HB037 čierna 5 kg
HB037
1-2 dni 30,41 € 1-2 dni 30,41 €
+
-