HB BODY 770 ANTISIL - Odmasťovač
HB BODY 770 ANTISIL - Odmasťovač

Značka: HB BODY

HB BODY 770 ANTISIL - Odmasťovač
Zatvoriť

HB BODY 770 ANTISIL - Odmasťovač

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB230

HB BODY 770 ANTISIL - Odmasťovač

Špeciálny odmasťovací prípravok k odstráneniu nečistôt, mastnoty a silikónov z povrchov. Zároveň zabraňuje vzniku silikónových kráterov.

Zobraziť viac
balenie (3)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Špeciálny odmasťovací prípravok k odstráneniu nečistôt, mastnoty a silikónov z povrchov.
Zároveň zabraňuje vzniku silikónových kráterov.Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
 


Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírený
ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovaný

Výstražné upozornenia
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

 Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (3) HB BODY 770 ANTISIL - Odmasťovač

9,05 € - 52,28 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
400 ml 0,4 L HB231 400 ml
HB231
1-2 dni 9,05 € 1-2 dni 9,05 €
+
-
1 L 1 L HB232 1 L
HB232
1-2 dni 12,27 € 1-2 dni 12,27 €
+
-
5 L 5 L HB233 5 L
HB233
1-2 dni 52,28 € 1-2 dni 52,28 €
+
-