DENAS GARÁŽ - epoxidová 2 zložková farba na podlahu
DENAS GARÁŽ - epoxidová 2 zložková farba na podlahu

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Otázky & odpovede (2)

126,20 €s DPH

105,17 €bez DPH

DENAS GARÁŽ - epoxidová 2 zložková farba na podlahu
Zatvoriť

DENAS GARÁŽ - epoxidová 2 zložková farba na podlahu

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-B001429

DENAS GARÁŽ - epoxidová 2 zložková farba na podlahu

Dvojzložková vodouriediteľná epoxidová farba na betónové podlahy. Je vhodná do miestnosti, kde je potrebná vysoká mechanická a chemická odolnosť, protišmykový povrch a ľahká údržba. Výdatnosť: cca 3-5 m2/kg

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

126,20 €s DPH

105,17 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Dvojzložková vodourediteľná epoxidová farba na betónové podlahy. 
Je určená na náter betónových podláh, stien, konštrukcií v silne namáhanom prostredí ako sú garáže, sklady, pivnice, schodisko, dielne, potravinárske a chemické závody. 
Použitie je vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická a chemická odolnosť, protišmykový povrch a ľahká údržba. 
Je vhodný pre prejazd horkými pneumatikami. 
Farba nie je vhodná pre použitie do exteriéru a na nevyzretý betón. 

Farba je dodávaná spolu s tužidlom. 

Výdatnosť: 

- cca 3-5 m2/kg 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť suchý, vyzretý, pevný, zbavený nečistôt, nesúdržných častí, cementového mlieka i starších náterov a mastnoty. 
Nesúdržné časti betónu musia byť prebrúsené alebo mechanicky odstránené.

Aplikácia 

Pripravený podklad napustite penetračným náterom Denas penetrácia alebo farbou natuženou a zriedenou s vodu v pomere 1:5. 
Pred aplikáciou sa farba a tužidlo zmieša v pomere 1:5 tak, že za stáleho miešania miešacím zariadením sa do farby pridáva tužidlo. 
Po premiešaní oboch zložiek sa zmes nechá 5 minút odstáť. 
Konzistenciu na aplikáciu upravíme podľa potreby 10-20% vody z hmotnosti natuženej zmesi. 
Spracovateľnosť zmesi je maximálne 2 hodiny. 

Farba sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v 2 vrstvách podľa požiadavky na konečné vlastnosti náteru. 
Odstup medzi jednotlivými nátermi je 24 hodín.

Podlahy natreté farbou je možné plne zaťažiť po 5 dňoch od aplikácie. 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Eye Dam. 1, H318
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Nie sú známe
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
2.2 Prvky označovania
Výstražný symbol nebezpečnosti


Signálne slovo
Nebezpečenstvo
Nebezpečné látky
polymér na báze aminoepoxidovej živice
Štandardné vety o nebezpečnosti
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky,
ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte lekára.
Doplňujúce informácie
EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte
aerosóly alebo hmlu.
Hustota 1,5-1,7 g/cm³
VOC 0
TOC 0
Sušina 45-55% objemu
Hraničná hodnota VOC kat. A (j) VRH: 140 g/l
Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na
použitie 0
2.3 Iná nebezpečnosť
Látka nespĺňa kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Tužidlo:

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s
dlhodobými účinkami.
2.2. Prvky označenia
Výstražný symbol nebezpečnosti


Signálne slovo
Varovanie
Nebezpečné látky
bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propán
formaldehyd, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom a fenolom
(alkoxymetyl)oxirán (alkyl C12-C14)
Štandardné vety o nebezpečnosti
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením
dodávateľmi.
Doplňujúce informácie
2.3. Ďalšia nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605. Zmes neobsahuje
látky spĺňajúce kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v
platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Milan
Dobrý deň. Mohli by ste mi poradiť, koľko Denas garaž budem potrebovať na moju podlahu v pivnici? Mám cca 13m2. Tvrdilo mi príde spolu s farbou?

Pýtal sa Milan, 5. október 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
5. október 2021

Dobrý deň. Výdatnosť farby je cca 4m2 / kg natuženej zmesi, ktorá sa riedi vodou cca 10% v pomere k natuženej zmesi. Výdatnosť celého náteru je cca 26,6 m2, to znamená, že jedno balenie ( 5kg farba + 1 kg tužidla ) Vám vydá na dvojnásobný náter na Vami deklarovanú plochu. Tvrdidlo je súčasťou balenia.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Dušan J.

7. september 2021

daval som ho do garaze, kde parkujem auto. Treba si dať pozor a zarobiť si len polovicu materiálu a na druhu vrstvu si ho zarobiť znova. Inak stvrdne do 3 hodin. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • nezapácha ako syntetika
  • tvrdy epoxid na podlahy
  • rychle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Tradičný český výrobca Barvy a Laky Hostivář vyrába náterové hmoty už od roku 1983.

- Špičkové vývojové a znalostné zázemie

- Partner a poskytovateľ technológie pre akéhokoľvek riešenia v oblasti náterových hmôt

- Výrobky majú európsku kvalitu a „české ceny“

- Individuálna starostlivosť o zákazníkov (poradňa, vývoj)

- Spoločnosť je členom Asociácie výrobcov náterových hmôt v ČR

- Spoločnosť je hlavným parterom Cechu maliarov a lakýrnikov v ČR

- Produktové značky : Bakrylex, Epolex, Barlet, Betex, Radbal, Fest B, Formex, Hostagrund, Industrol, Lazurol, Pragoprimer, Remal, Amarit, Fronton, Soicrat, Uniflex

Všetky varianty produktu (1) DENAS GARÁŽ - epoxidová 2 zložková farba na podlahu

126,20 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5kg (+1kg tužidlo) ral 7040 - šedý
5kg (+1kg tužidlo) B001429 5kg (+1kg tužidlo) ral 7040 - šedý
B001429
skladom 126,20 € skladom 126,20 €
+
-