CERESIT TS 100 - Čistič penových škvŕn
CERESIT TS 100 - Čistič penových škvŕn

Značka: Ceresit

CERESIT TS 100 - Čistič penových škvŕn
Zatvoriť

CERESIT TS 100 - Čistič penových škvŕn

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005258

CERESIT TS 100 - Čistič penových škvŕn

Ceresit čistič je určený na odstránenie čerstvých penových škvŕn a na čistenie aplikátora.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Ceresit čistič je určený na odstránenie čerstvých penových škvŕn a na čistenie aplikátora.

Čistenie aplikátora je nevyhnutné ak:

- sa behom použitia pištole vyskytli ťažkosti
- pištoľ nebola použitá viac ako 1 mesiac
- po odstránení nádoby z pištole bez nahradenia novou nádobou

Počas používania sa odporúča pištoľ čistiť pravidelne každé 2-3 mesiace.
Bude tak zaručená dlhodobá životnosť a výkon pištole.

Použitie

Nádobu pevne naskrutkujte na pištoľ.
Pištoľ prestreknite čistiacim prostriedkom.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavý aerosól     kategória 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
Horľavý aerosól     kategória 3
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Podráždenie očí     kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii     kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje acetón
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Doplňujúce informácie 

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/aerosólov.
P280 Noste ochranné okuliare.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Iná nebezpečnosť

Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB)

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (1) CERESIT TS 100 - Čistič penových škvŕn

8,89 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
500 ml 0,5 L K005258 500 ml
K005258
1-2 dni 8,89 € 1-2 dni 8,89 €
+
-