CERESIT TS 61 PRO - Jednozložková trubičková polyuretánová pena
CERESIT TS 61 PRO - Jednozložková trubičková polyuretánová pena

Značka: Ceresit

CERESIT TS 61 PRO - Jednozložková trubičková polyuretánová pena
Zatvoriť

CERESIT TS 61 PRO - Jednozložková trubičková polyuretánová pena

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005075

CERESIT TS 61 PRO - Jednozložková trubičková polyuretánová pena

Jednozložková trubičková polyuretánová pena s uzavretými pórmi a vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena je samo rozpínacia a počas vytvrdzovania sa rozpína až dvojnásobne. Vhodná je na montáž okenných rámov, vyplňovanie dutín a pod.

Zobraziť viac
balenie (2)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Jednozložková trubičková polyuretánová pena s uzavretými pórmi a vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou.
Pena je samo rozpínacia a počas vytvrdzovania sa rozpína až dvojnásobne.
Vhodná je na montáž okenných alebo dverných rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vyplňovanie medzier okolo potrubí, fixácia a izolovanie stenových panelov, strešných škridiel a pod
Pena odoláva starnutiu, vlhkosti, chráni pred UV žiarením a má vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných materiálov - drevo, betón, kameň, kov a pod.

Príprava podkladu

Povrch na ktorý sa pena nanáša musí byť čistý a úplne zbavený prachu.
Plocha môže byť vlhká, nie však zľadovatená alebo pokrytá snehom.
Navlhčením podkladu a peny zlepšíte priľnavosť a bunkovú štruktúru vytvrdnutej peny. 

Aplikácia

Pena by mala byť minimálne 12 hodín pred použitím uskladnená pri izbovej teplote.
Pred použitím dózu dôkladne pretrepte aspoň po dobu 15 sekúnd.
Odstráňte uzáver a trubičku naskrutkujte.

Aplikujte na potrebné miesto a rátajte so zväčšením objemu 2x - 2,5x.
Ak sa aplikácia preruší na 15 až 30 minút, tak sa musí ventil aj tryska vyčistiť.

Čerstvú penu môžete odstrániť pomocou Ceresit Cleaner.
Vytvrdnutá pena sa dá odstrániť iba mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP)
Horľavý aerosól     kategória 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždivosť kože     kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Senzibilizátor pokožky     kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podráždenie očí     kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Senzibilizátor dýchacieho systému      kategória 1
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii      kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.
Karcinogenita       kategória 2
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Vplyv na laktáciu alebo jej prostredníctvom
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - opakovanej expozícii      kategória 2
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie      kategória 4
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Obsahuje polymetylén-polyfenyl-izokyanát
chlór-C14-17-alkány
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Doplňujúce informácie 

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje
primeraná odborná príprava.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Uchovávanie:

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.

Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).
Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (2) CERESIT TS 61 PRO - Jednozložková trubičková polyuretánová pena

7,70 € - 8,63 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 l 0,5 L K005075 0,5 l
K005075
1-2 dni 7,70 € 1-2 dni 7,70 €
+
-
0,75 l 0,75 L K005076 0,75 l
K005076
1-2 dni 8,63 € 1-2 dni 8,63 €
+
-