BONDEX PAINT REMOVER - Odstraňovač starých náterov
BONDEX PAINT REMOVER - Odstraňovač starých náterov

Značka: BONDEX

22,21 €s DPH

18,51 €bez DPH

  • Novinka
BONDEX PAINT REMOVER - Odstraňovač starých náterov
Zatvoriť

BONDEX PAINT REMOVER - Odstraňovač starých náterov

Značka: BONDEX

Kód produktu: VAR-K006928

BONDEX PAINT REMOVER - Odstraňovač starých náterov

Gélový prostriedok na odstraňovanie starých olejových, syntetických, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov zo všetkých povrchov v interiéri a exteriéri. Vhodný je aj pre použitie na čistenie štetcov. Výdatnosť: 10 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (2)

22,21 €s DPH

18,51 €bez DPH

  • Novinka

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Gélový prostriedok na odstraňovanie starých olejových, syntetických, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov zo všetkých povrchov v interiéri a exteriéri.
Vhodný je aj pre použitie na čistenie štetcov. 
Vďaka gélovej konzistencií je odstraňovanie jednoduché aj na zvislých plochách.
Náter sa minimálne odparuje a udržiava si tak účinnosť aj po dobu niekoľkých hodín

Náter neaplikujte na plasty a odvodené produkty, syntetické podklady a povrchy z hliníka, zinku či medi.

Výdatnosť: 

- 10 m2/L

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý a čistý.

Aplikácia

Pred použitím odstraňovač pretrepte a môžte aplikovať - nie je potrebné riedenie.
Aplikujte v tenkej vrstve na odstraňovaný náter a rozotrite.
do už nanesenej vrstvy opakovane nezasahujte.
Nechajte pôsobiť v závislosti od typu náteru 1-5 minút až kým náter nenapučí.
Potom narušený náter odstráňte špachtľou alebo škrabkou.
Pokaľ sa náter nepodarí odstrániť úplne celý, tak proces znovu opakujte.

Po odstránení pôvodného náteru a pred aplikovaním nového povrch dôkladne opláchnite nitro riedidlom.
Následne pri kovových a drevených povrchoch povrch zľahka prebrúste. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné: 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:
Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte vdychovaniu pár.
Po manipulácii starostlivo umyte.
Odozva:
PO VDÝCHNUTÍ:
Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.
Uchovávanie:
Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte
tesne uzavretú.
Zneškodňovanie:
Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
P102, P101, P280, P210, P271, P261, P264, P304 + P312, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P405, P403 + P233, P501.
Nebezpečné prísady: acetón.

Iná nebezpečnosť

Výrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB:
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii:
Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.
Obsahuje látku, ktorá môže uvoľňovať formaldehyd, pokiaľ sa výrobok uchováva dlhšie, než je doba jeho skladovateľnosti a/alebo pri sušení pri teplotách vyšších než60°C/140°F.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: BONDEX

O značke BONDEX

Za zrodom značky BONDEX stojí dánska spoločnosť Dyrup, ktorú založil pred takmer 100 rokmi Sigurd Dyrup.
Bondex vždy dbal na ľahkú aplikáciu produktov a ekológiu - receptúry produktov neobsahujú žiadne škodlivé látky.
Výnimočný rokom pre značku bol rok 1968 kedy boli vyvinutý produkty zamerané na starostlivosť o drevo.
V priebehu rokov sa sortiment rozširoval o ďalšie produkty ako sú laky, lazúry, oleje, vosky a pod.
V súčasnosti značka Bondex predstavuje skutočnú dánsku tradíciu v oblasti ochrany a ošetrenia dreva.

Všetky varianty produktu (2) BONDEX PAINT REMOVER - Odstraňovač starých náterov

22,21 € - 38,63 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L K006929 1 L
K006929
1-2 dni 38,63 € 1-2 dni 38,63 €
+
-
0,5 L 0,5 L K006930 0,5 L
K006930
1-2 dni 22,21 € 1-2 dni 22,21 €
+
-